Home About Browse Search
Svenska


Bergenfeldt, Ellen, 2022. Kom närmre! : tillägg i landskapet för att locka ut fler besökare till naturområden, med ett förslag på utvecklingsplan för en del av Orlångens naturreservat i Huddinge. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Det finns mängder av olika typer av studier som visar på de positiva effekterna som vistelsen i naturen har på vårt välmående. Det hjälper oss både psykiskt och fysiskt genom att till exempel ge oss återhämtning, en minskad känsla av stress och miljöer för fysisk aktivitet. Trots detta minskar kontakten mellan människa och natur som en konsekvens av en rad faktorer. För vissa kan naturen kännas obehaglig i och med en ovana och brist på kunskap. Andra kan ha svårt att ta sig ut till naturområden rent fysiskt, på grund av till exempel rörelsemässiga funktionsnedsättningar. Med tanke på den stora tillgången på fina naturområden vi har i Sverige går många miste om alla de möjliga fördelarna som de skulle kunna få om de lyckades ta sig ut i naturen mer. Dessutom har en ökad naturvistelse och naturkontakt på längre sikt en positiv inverkan på människors miljömedvetenhet och naturomsorg, något som har betydelse för den hållbarhetsomställning vi står inför.

Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur olika typer av landskapstillägg kan bidra till att locka ut fler till naturområden och därmed bidra till en ökad naturkontakt och en främjad folkhälsa. Det har undersökts genom studerandet av olika typer av litteratur, samtal med olika personer med en yrkesmässig eller ideell koppling till ämnet och genom studerandet av ett par olika referensprojekt. Resultatet av detta har sammanställts i arbetets Kunskapsbas och kan kort sammanfattas med fem punkter: utveckling av entréområden, tillgängliggörande, en ökad orienterbarhet, fler bekvämligheter och skapandet av målpunkter genom ökade möjligheter till aktiviteter. Ett mer konkretiserat förslag på hur dessa tillägg kan omsättas på en faktiskt plats presenteras senare i arbetet. Det platsspecifika förslaget utgår från en del av Orlångens naturreservat i Huddinge kommun och inkluderar en platsanalys och en utvecklingsplan med förslag på åtgärder.

Det finns ett antal åtgärder som skulle kunna appliceras på det valda studieområdet kopplat till de fem sammanfattande punkterna. För att nämna några exempel gäller det dels utveckling av områdets entrépunkt och en förbättring av befintliga parkeringsplatser. Dels handlar det om en utveckling av befintligt skyltsystem med tydligare väganvisningar och fler informationsskyltar. Ett fågeltorn och upprättandet av en ny upplevelsestig skulle även kunna vara sätt att locka fler till platsen och närmare naturen.

I diskussionen tas olika aspekter upp med koppling till utveckling av naturområden och målet att nå fler besökare. Även om landskapstillägg kan ha en betydande roll för att locka ut fler i naturen så kan det istället i många fall vara avgörande med anordnandet av faktiska aktiviteter för att ovana grupper faktiskt ska ta sig ut och känna sig bekväma med det. En utveckling av området som målpunkt är också beroende av en viss nivå av kommunikation för att kunna nå ut till en bred skara. Nämnas bör även betydelsen av personliga preferenser när det kommer till upplevelsen av naturområden. Olika åtgärder gynnar olika grupper av människor, där vissa föredrar de miljöerna som är mindre tillrättalagda. För att nå de som annars inte tar sig ut, kan olika typer av landskapstillägg dock vara av större betydelse.

,

There is plenty of scientific evidence on the positive health benefits of spending time outside in nature. It helps to improve both our mental and physical health through for instance restoration, stress reduction and environments for physical activities. Yet, the contact between human and nature is reducing as a consequence of various factors. Some people might feel a sense of discomfort being in nature due to a lack of knowledge and unfamiliarity with more natural settings. Considering the large and many nature areas we have in Sweden, many people miss out on all the possible positive wellbeing benefits they could get if they would use it more. In addition, an increased time spent in nature could have a positive impact on people’s care for nature, and environmentally responsible behaviour, which is of great importance in the transition towards a more sustainable society.

The aim of this paper is to get an understanding of how different types of additions in the landscape can contribute to more people getting out in nature, and thereby increase people’s both wellbeing and contact with nature. The study is based on different types of literature, interviews with people with a professional connection to the subject, and through observations of different existing examples. The result of this can be summarised in five categories: development of entrances, improved accessibility, increased orientability, more amenities and creation of destination points through increased possibilities for activities. A more concrete proposal of how these kinds of additions can be implemented is presented in the case study chapter. The case study is based on a part of Orlången’s nature reserve in Huddinge municipality and involves a site analysis and a plan of development with more specific suggestions of development.

Several measures can be implemented on the site based on the five categories. To mention some examples, these include an improvement of the area’s entry points with adjacent parking spaces. It also includes a development of the existing sign system with better directional and informational signs. A bird tower or a new experience path are also suggested to attract more people and increase their contact with nature.

Even if landscape additions can play a significant role to attract more people to visit nature, it can in many cases instead be more important with arrangements of actual events and activities to address the groups that are least familiar with nature. A development of the area as a stronger destination point is also dependent on some kind of communication to reach out to a broader public. Worth mentioning is also the significance of personal preferences when it comes to the experience of nature. Different measures favour different groups of people, and some might prefer the more naturalistic environments without additions. However, landscape additions can be of greater value to address the ones that visit nature areas more seldom.

Main title:Kom närmre!
Subtitle:tillägg i landskapet för att locka ut fler besökare till naturområden, med ett förslag på utvecklingsplan för en del av Orlångens naturreservat i Huddinge
Authors:Bergenfeldt, Ellen
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Butler, Andrew and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapstillägg, naturkontakt, välmående, naturvistelse, naturmiljö, rekreation, friluftsliv, upplevelsestig, naturstig
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500500
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2022 08:37
Metadata Last Modified:01 Nov 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics