Home About Browse Search
Svenska


Bornfeldt Persson, Clara, 2022. Möjligheter och svårigheter med odling på två förskolegårdar i Mellansverige : en intervjuundersökning av Backa förskola och Ringmurens förskola. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
831kB

Abstract

Barns utveckling kan påverkas positivt av odling som pedagogiskt verktyg, varför förskolor är en lämplig plats att använda odlingar på. Det finns både lagar som kan uppfyllas genom odling med barn, och lagar som begränsar användningen av odlingar. Arbetet undersöker möjligheter och svårigheter med odling på två förskolor i Mellansverige. Syftet är att ge ett underlag för vidare undersökningar av odling på förskolegårdar i Sverige. Analysen baseras på intervjuer av personer involverade i och ansvariga för utemiljön på Backa förskola och Ringmurens förskola.

Odling kan vid rätt användning och val av växter vara ett sätt att främja den biologiska mångfalden och bidra med ekosystemtjänster. Förskolor placerade i stadsmiljö kan även bidra till att få in mer grönska i en annars hårdgjord miljö. Forskning visar att odling på förskolor kan förbättra barns kognitiva och motoriska utveckling, samt utbilda barn inom odling av livsmedel, ekosystem och ekologisk hållbarhet. Pedagogisk användning av odling på förskolegårdar kan även uppfylla lagkrav från Skolverket, Boverket och FN:s konvention om barnets rättigheter. Lagar som begränsar odling på förskolor reglerar bland annat placering och utformning av odlingselement med hänsyn till säkerhet och tillgänglighet.

Undersökningen visar att det finns lagar som begränsar viss användning av odlingar på förskolorna i arbetet med hänsyn till placering av odlingselement, säkerhet och tillgänglighet. Båda förskolorna angav ekonomiska medel som en mer begränsande faktor än lagstiftningen.

,

Gardening as a pedagogical tool has a positive impact on the development of children, why preschools is a suitable place to use gardening in. There are both laws that can be fulfilled through gardening with children, and laws that restrict the use of gardening. The study investigates possibilities and difficulties with gardening on preschools in Middle Sweden. The purpose is to give a background to further studies of gardening on preschools in Sweden. The analysis is based on interviews of personnel involved in and responsible of the outdoor environment on Backa förskola and Ringmurens förskola.

Gardening can, when used right and by choosing the right species of plants, favour biodiversity and create ecosystem services. Preschools placed in the city can also contribute to the green spaces in an otherwise paved environment. Research shows that gardening on preschools can improve the cognitive and motor development of children, as well as teaching children in growing food, ecosystems and ecological sustainability. Pedagogical use of gardening can also carry out laws of the Swedish Government of Education, Boverket and the UN Convention on the Rights of the Child. Laws that restrict the use of gardening on preschools regulate, among other things, placement and design of gardening elements, regarding safety and accessibility.

The study showed that there are some laws that limit some usage of gardening on the preschools in the study regarding placement of gardening elements, safety and accessibility. Both of the preschools stated that the economy was more restricting than the laws.

Main title:Möjligheter och svårigheter med odling på två förskolegårdar i Mellansverige
Subtitle:en intervjuundersökning av Backa förskola och Ringmurens förskola
Authors:Bornfeldt Persson, Clara
Supervisor:Bergquist, Daniel
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:odling, förskolor, barn, lagstiftning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500358
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500358
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2022 08:32
Metadata Last Modified:08 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page