Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 104.

A

Abusharar, Iman, 2020. Materialval : återanvändning av markmaterial. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ajanki, Jenny and Attesson, Johanna, 2020. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Allawi, Rawan and Ek Mitchell, Ida, 2021. Läplanteringars betydelse för jordbruket och biologisk mångfald : med fokus på uppbyggnad och artsammansättning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Almqvist, Daniel, 2020. Riskhantering av invasiva främmande växter : med fokus på träd och buskar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alvbåge, Elin, 2022. Flytande våtmarker för renande och rekreativ effekt i Malmös kanaler : en undersökning av potentiell reningseffekt, vad som påverkar detta, hur de skulle skötas och kunna utformas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Alexander, 2022. Våtmarker i Helsingborg : en analys av nio våtmarker anlagda längs Råån. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Christoffer, 2020. Tidig höjdutveckling av lignoser i landskapsplanteringar : en jämförande studie av Vindarnas Park i Lund och landskapslaboratorierna i Alnarp och Snogeholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Erika, 2021. Smart choices for socially sustainable outdoor environments in residential areas : a design proposal for the outdoor environments in the community Ståndskallet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Lina, 2021. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Linnéa, 2020. Artdiversitet bland den grå parkstadens buskar : en studie över buskdiversiteten i Malmös centrala delar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Astrup, Ninna, 2020. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Barone, Michael, 2021. Olika trädsubstrats vattenhållande kapacitet och dräneringsförmåga : en jämförande studie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Josefine and Engstrand, Lisa and Fransson, Tilda, 2022. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergkvist, Linnéa, 2020. Plats för tjejer! : en studie av tjejers användning och attityder till det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Mattias, 2022. Biokolets egenskaper och funktion i urbana vegetationssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergqvist, Thea, 2020. Tätortsnära skog i Skellefteå : relationer mellan rekreativa faciliteter, skötsel och storlek. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman, Ingrid, 2020. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bordes, Ida and Lindell, Mikaela, 2021. Hållbar användning av marksten i utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brorsson, Ludvig and Holmqvist, Herman, 2020. Trädrötters utbredning på bjälklag : en pilotstudie om möjligheten att använda ljudtomografi på bjälklag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brunila, Kirsti, 2019. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Carlsson, Chasmine, 2021. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Linn and Björfors, Daniel and Persson, Jessica, 2019. Omprojektering av parkeringsytor : en väg mot multifunktionella gröna ytor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Niklas, 2021. Regnbäddar med svampkultur : en utvärdering av möjligheten att applicera svampkultur i regnbäddar för dess förmåga att bryta ner föroreningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Crawford, Vigg Rufus, 2022. Det Prydliga- vs. det Naturlika förvaltningsidealet : hur två typer av förvaltningsideal kom till och deras respektive främjande av stödjande ekosystemtjänster, med förnalagret som infallsvinkel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Dahlbäck, Felix, 2021. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlgren, Clara, 2020. Skötseln av extensiva gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dooley, Montagu James, 2021. The benefits and detriments of non-native plants in urban environments. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

E

Ekholm, Anna, 2021. Biosfär in progress : Vombsjösänkans väg mot biosfärområdestatus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Eklund, Victor, 2022. Etableringsbevattning av stadsträd : hur kan en biologiskt optimal bevattningsregim utformas och samtidigt vara resurseffektiv att utföra?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elfström, Linnea, 2022. Vegetationstyper för restytor i urban miljö : en jämförelse av gräsmatta, äng och naturalistisk plantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Folke, Thea, 2021. Att vårda ett levande kulturarv : värdering av skötselmetoder för gräs ur ett kulturarvs- och upplevelseperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frängsmyr, Jakob and Nilsson, Stina, 2020. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

G

Gabrielsson, Elias and Stål, Victor, 2020. Växtsubstrat för en hållbar stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Habibi, Elnaz, 2021. Reningseffekten av fosfor och kväve i regnbäddar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallgren, Erik, 2019. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellman, Isa, 2021. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjorth, Malin, 2019. Bland rönnar, vingnötter & magnolior : hur Tor G. Nitzelius ville skapa ett arboretum på Norrvikens trädgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

I

Israelsson Mace, Karin, 2019. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ivic, Amanda, 2019. Uppföljning av regnbäddar i Vellinge : etablering av växter i regnbädd med biokol i växtbädden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

J

Jakobsson, Lovisa, 2021. Gyllins trädgårds alléer och kulturella ekosystemtjänser : en underlag- och platsanalys. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Karin, 2019. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

K

Kalenius, Filip, 2020. Buskars potential för urbana miljöer : utvärdering av olika buskars bladekonomi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Eva and Larsson, Sofie, 2019. Klimatanpassa ditt dagvatten : hur gör man det mer attraktivt för företag att själva vilja ta hand om sitt dagvatten?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristersson, Axel, 2020. Termisk eller mekanisk ogräsbekämpning : vilken metod är mest kostnadseffektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L

L. Litström, Matildha, 2019. Urbaniseringens efterlämningar : hur gestaltar vi avbefolkningsorternas torg?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lahmer, Sanna, 2020. Ungas trygghet i fritidsmiljöer : utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lanz, Anton, 2020. Ekonomisk trädvärdering i urbana miljöer : en praktisk jämförelse mellan fyra olika värderingsmodeller. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lassvik, Johanna Kristina, 2022. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Liljestam, Sanna, 2020. Göteborgs Stads strävan att skapa tillgänglighetsanpassade lekplatser : hur går de tillväga och lyckas de?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindahl, Ellinor, 2022. Betongkross i växtsubstrat : möjligheter att använda betongkross i växtsubstrat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindström, Elisabeth, 2021. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindvall, Linnea, 2022. Ekologisk konnektivitet mellan vildbins habitat i urbana områden : en GIS-analys av konnektiviteten mellan urbana ängar i Ängelholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lizell, Arvid, 2021. Vad gör en växt torktålig? : fysiologiska och morfologiska egenskaper i blad och rötter anpassade för en urban ståndort. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungström, Simon, 2021. Med blicken framåt : en omgestaltning av Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lotsengård, Linnéa and Lundberg, Fanny, 2022. Förstärkning av naturliga processer i öppen dagvattenhantering : åtgärdsförslag till Södra Lineros öppna dagvattenanläggning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Marcus and Löfvall, Carl, 2019. Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering : med utgångspunkt från träden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Frida and Josephsson Branda, Nicolaj, 2022. Post mortem : effekterna av död ved i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Malm, Julia and Pezo, Sandra, 2019. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maringelli, Ludwig, 2021. Belysning samt ljussättning av broar och tunnlar i urban miljö : en studie med fokus på trygghet, funktion, estetik och teknik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattson, Elin, 2022. Kommunala möjligheter till utvecklingen av blågröna lösningar i den urbana staden : hur ser drivkrafterna ut för att verka för hållbara dagvattenlösningar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mohamed, Liban, 2021. Stressfaktorer för gatuträd och dess åtgärder för att motverka dessa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mässing, Malin and Logrim Wikander, Filippa, 2019. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

N

Nilsson, Johan, 2020. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Johan and Andersson, Filip, 2019. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Linus, 2021. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Tatyana, 2022. Hur ska man utveckla en begravningsplats i stadsmiljö för att främja insekter? : fallstudie gällande Fredentorp i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nolegård, Emelie and Ingvarsson, Emma, 2019. Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

O

Olofsson, Morgan and Åvall, Hampus, 2019. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Palmqvist, Julia, 2020. Häst inom kommunal skötsel : en möjlig väg till hållbar stadsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jenny, 2021. Platsidentitet och ekosystemtjänster i kyrkogårdsförvaltning : en analys utifrån några exempel på Svedala kyrkogård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Matilda and Thedin, Linda, 2021. Mångfald på höga höjder : biologisk mångfald och brandskydd på semi-intensiva gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Prykhodko, Lidia, 2019. Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pustina, Joel and Pustina, Michael, 2020. Gatuträdsbestånd med resiliens och vitalitet i framtidens städer : en studie av väderdata samt art- och släktesfördelning i Stockholm, Göteborg och Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

R

Rasmussen, Olivia, 2019. Natur för alla : en studie om tillgänglighetsanpassade leder i skyddad natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ringdahl, Camilla, 2019. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ripa, Linnea, 2022. Gröna tak : extensiva, semi intensiva och intensiva gröna tak och dess möjligheter och begränsningar för vår miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rowicki, Elin, 2020. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ryttegård, Anders, 2019. Ekosystemtjänsterna rening och fördröjning, vad kostar de?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rågdahl, Peter, 2021. Hur anpassas slåttertidpunkten för att gynna en hög artrikedom av insekter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

S

Sahlin, Leo, 2021. Den urbana ängen : en källa till biologisk mångfald och biogas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skillö, Li, 2021. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skoghem Wiman, Lisa, 2022. Metodutveckling för utvärdering av värmebehandlingens effekt på parkslide (Reynoutria japonica). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skålberg, Björn and Stenlund, Jacob, 2020. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skånberg, Maria, 2020. Råbysjön ur olika aspekter : en komparativ studie av litteratur, förprojektering och utfall. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenebo, Jessica, 2022. Biofiliska ambitioner i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strandqvist, Emma and Olson, Tove, 2021. Att knyta samman konst, kulturhistoria och natur : en studie av Konstens väg, Övertorneå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strömvall, Elna, 2021. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Studeny, Clara and Lindholm, Johanna, 2022. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svendsen, Hedda, 2021. Hur påverkar företableringssubstrat rot- och skottillväxt? : en jämförande studie av företablering av träd i torv, pimpsten och pimpsten med biokol. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sörensen, Filip, 2022. Träds påverkan på dagvattenhantering i alltmer hårdgjorda miljöer : hur val av träd kan bidra till en mer hållbar dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Thornberg, Loui and Dahlin, Anna, 2019. Arter att öka användningen av i Malmös urbana miljöer : träd som klarar klimatförändringens utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tiger, Therese and Ottosson Lameri, Thania, 2022. Vatten utan gränser : BGG-system på offentlig platsmark och kvartersmark – ur ett samverkansperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

V

Viita Adamsson, Gustaf, 2021. Stockholmslandskapets uterum : utomhusträning i den urbana staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

von Saurau, Oscar, 2022. Pocket parks: Parken i den förtätande staden : en fallstudie i Köpenhamn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

W

Wahlström, Malin, 2021. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Welander, Ludvig, 2021. Skötsel- och kostnadseffektiva mark- och växtmaterial för bostadsnära miljöer : ett gestaltningsprogram för Skanörsgårdens utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wendel, Arvid, 2019. Vatten i en föränderlig miljö : om skyfallshantering i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wennblom, Philip, 2022. Utvärdering av veddensitet i träd : i Göteborgs botaniska trädgårds arboretum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Westerlind, Evelina and Falk, Kristin, 2020. Urbana träd i Adelaide : en studie som undersöker hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av klimatförändringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Whilde, Elin, 2022. I samhällets tjänst : en studie av de privata trädgårdarnas betydelse för stadens grönstruktur och ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiman, Sara, 2020. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Winsnes, Gustav and Tinnerstedt, Gustaf, 2020. Återvinning av betong : för en cirkulär materialanvändning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiström Bolding, Elin, 2020. Semi-extensiva gröna tak i urban miljö : växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Z

Zetterholm Cronehed, Kalle, 2022. Faktorer som förklarar den vattenhållande förmågan i substrat på gröna tak : substrat från 31 gröna tak i Helsingfors, Finland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Sun Nov 27 16:55:38 2022 CET.