Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Linn and Björfors, Daniel and Persson, Jessica, 2019. Omprojektering av parkeringsytor : en väg mot multifunktionella gröna ytor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Densification that takes place in both Sweden and the rest of the world can lead to the nature around the cities being protected but can also mean that greenery and good habitats within the cities are lost. In the discussion about densification, the handling of unused surfaces is a factor. Many of these unused surfaces are parking spaces in residential areas that are in poor condition and in need of refurbishment. This study has dealt with whether the right design and choice of materials when reprocessing unused parking surfaces can lead to multifunctional surfaces. Surfaces that, through increased ecosystem services, are in line with sustainable urban construction.

Lomma is one of Sweden's fastest growing municipalities, which means that there are major changes in the municipality's urban areas. At the same time as new areas for densification are investigated, there are clear goals within the municipality's urban planning to create close-up green areas that can benefit residents in the immediate area. Since the problems surrounding unused, worn-out parking areas are also present in the Lomma municipality, it is possible to create residential-close multifunctional surfaces. At present, the municipality has designed two surfaces with the aim of reducing the number of parking spaces, increasing green qualities and managing stormwater locally with permeable materials.

Lomma municipality's local environmental goals focus on sustainable construction regarding ecology and health, reduction of traffic noise levels in residential environment and proximity to natural and green areas for residents in the municipality. The local targets also highlight the development of the municipality's green structure with the aim of increasing biodiversity, improving stormwater management, improving the outdoor climate and creating a long-term sustainable urban environment. In this study, the municipality of Lomma has acted as a reference point regarding the problem of unused parking areas and the work towards sustainable urban construction.

The result of this study has shown that by creating areas where the hardened materials are reduced and vegetation are increased, small unused parking spaces can fill new functions. By promoting green environments, most ecosystem services that the surfaces contribute can increase. Ecosystem services such as stormwater management, increased air quality, reduced noise levels and increased biodiversity.

In parallel with the development of the study, a guiding document has been created. Omprojektering av parkeringsyta – vägledning och utformningsförslag 2019 is a script that deals with design proposals, plant materials, stormwater solutions and biodiversity. These are aspects that are relevant when reconstructing parking areas.

,

Förtätning som sker i både Sverige och övriga världen kan leda till att naturen kring städerna skyddas men kan även innebära att grönska och goda livsmiljöer inom städerna går förlorade. I diskussionen kring förtätning är hanteringen av obrukade ytor en faktor. Många av dessa obrukade ytor är parkeringsplatser i bostadsområden som är i dåligt skick och i behov av upprustning. Denna studie har behandlat huruvida rätt utformning och materialval vid omprojektering av obrukade parkeringsytor kan leda till multifunktionella ytor. Ytor som, genom ökade ekosystemtjänster, går i linje med hållbart stadsbyggande.

Lomma är en av Sveriges snabbast växande kommuner, vilket innebär att det sker stora förändringar i kommunens tätorter. Samtidigt som nya områden för förtätning undersöks finns det inom kommunens stadsplanering även tydliga mål att skapa bostadsnära grönytor som kan gynna de boende i närområdet. Eftersom problematiken kring obrukade, slitna parkeringsytor finns även i Lomma kommun finns möjlighet att skapa bostadsnära multifunktionella ytor. Kommunen har i dagsläget projekterat om två ytor med målsättning att minska antalet parkeringsplatser, öka gröna kvaliteter och hantera dagvatten lokalt med genomsläppliga material.

Lomma kommuns lokala miljömål fokuserar på hållbart byggande gällande ekologi och hälsa, minskning av trafikbullernivåer vid bostadsmiljö och närhet till natur- och grönområden för boende i kommunen. De lokala målen lyfter även fram utvecklingen av kommunens grönstruktur med målsättning att öka den biologiska mångfalden, förbättra dagvattenhanteringen, förbättra utomhusklimatet samt att skapa en långsiktigt hållbar stadsmiljö. I denna studie har Lomma kommun fungerat som referenspunkt gällande problematiken kring obrukade parkeringsytor och arbetet mot hållbart stadsbyggande.

Resultatet av denna studie har visat att genom att skapa ytor där de hårdgjorda materialen minskas och de gröna ytorna ökas kan små obrukade parkeringsplatser fylla nya funktioner. Genom att gynna gröna miljöer kan flertalet ekosystemtjänster så som dagvattenhantering, förhöjd luftkvalitet, sänkt bullernivå och ökad biologisk mångfald som ytorna bidrar med öka.

Parallellt med framtagandet av studien har ett vägledande dokument skapats. Omprojektering av parkeringsytor – vägledning och utformningsförslag 2019 är en skrift som behandlar utformningsförslag, ståndortsanpassat växtmaterial, dagvattenlösningar samt biologisk mångfald. Dessa är aspekter som är relevanta för kommuner och andra aktörer vid omprojektering av bostadsnära parkeringsytor.

Main title:Omprojektering av parkeringsytor
Subtitle:en väg mot multifunktionella gröna ytor
Authors:Carlsson, Linn and Björfors, Daniel and Persson, Jessica
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förtätning, ekosystemtjänster, dagvatten, parkeringsytor, klimatanpassning, Lomma kommun, hårdgjorda ytor, hållbart stadsbyggande, multifunktionella ytor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10531
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10531
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2019 13:17
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics