Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Chasmine, 2021. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt
ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan
på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och
trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen.
På platserna där parkslide har etablerat sig kan inget annat växa. Idag hittas arten utspridd över
stora delar av världen från Nordamerika, Europa, Australien till Nya Zeeland. Även om den klassas
och betraktas som en av världens mest invasiva arter, finns den idag inte med på EU:s lista över
invasiva och främmande arter. Naturvårdsverket avråder att plantera parkslide då den är svår att bli
av med samtidigt som den tar över naturen, förstör byggnader och vägar samt kan överleva i svåra
förhållanden. Genom sitt aggressiva växtsätt och för att inget annat växer på platsen där den finns
är den ett stort hot mot biologisk mångfald.
Parkslide växer på solöppna platser, som påverkats av människan, i friska marker, nära
trädgårdar samt där jordmassor tippas och transporteras. På de flesta typer av jordar, allt från
sanddynor till fuktig jord samtidigt som den finns att hitta i skuggiga, slutna och torra miljöer.
Målet med detta projekt är att se om förekomsten av parkslide i olika jordar kan ge någon
indikation på hur den ska bekämpas då ingen effektiv bekämpningsmetod finns idag. En
fältundersökning har gjorts i nordvästra Skåne där 8 olika platser med parkslide har inventerats.
Täthet, ytans storlek, max höjd, min höjd hos parkslidet har inventerats, jordens textur och pH, samt
miljöfaktorerna vindpåverkan, sol/skugga, närhet till vatten samt hav och omgivande vegetation. I
resultatet konstateras var parkslidet trivs och om parslidens täthet, ytans storlek, max höjd och min
höjd är relaterade till ståndorten. Resultatet visar att de fyra olika klasser som inventerats gynnas av
olika jordar och miljöförhållande. Parkslidets täthet är högre om platsen är öppen, solig och har ett
pH-värde på 6–6,5. Storleken på parkslidebeståndet är större på platser som är öppen, solig, skugga,
närhet till havet, grovsilt-finsand & sandig morän samt har ett lågt pH. Parkslidets max höjd är högre
om platsen är i slutna miljöer, skugga, långt ifrån havet, grovsilt-finsand & lera samt har ett högt
pH. Parkslidets minimum höjd är lägre om platsen är sandig morän och postglacial sand.

,

Japanese knotweed is a large-growing perennial herb and easy to recogniz by its bamboo-like
appearance. It originated in East Asia, in the countries of Japan, Korea, Taiwan and China and came
to Europe from Japan in the 1820s through Dutch imports. From being grown as an ornamental plant
in parks and gardens, the species has now spread in nature.
In the places where japanese knotweed has established it outgrows other species. Today, the
species is found over large parts of the world from North America, Europe, Australia to New
Zealand. Although it is classified and considered one of the world's most invasive species, it is not
currently on the EU's list of invasive and alien species. The Swedish Environmental Protection
Agency advises against planting japanese knotweed as it is difficult to get rid of at the same time as
it takes over nature, destroys buildings and roads and can survive in difficult conditions. Due to its
aggressive growth strategy and the fact that nothing else grows in its presence, it is a major threat to
biodiversity.
Japanese knotweed grows on sun-exposed places, man-affected areas, in healthy soils, close to
gardens and where soil masses are tipped and transported. On most types of soils, everything from
dunes to moist soil but also found in shady, closed and dry environments.
The purpose of this project was to see if the presence of knotweed in different soils can give any
indication of how it should be controlled as there is no efficient control method today. Field research
has been done in northwestern Skåne where 8 different places with japanese knotweed have been
inventoried. Density, surface size, maximum height, minimum height of the plants was determined.
Soil texture and pH, as well as the environmental factors' wind impact, sun / shade, proximity to
water and sea as well as surrounding vegetation was documented. The results states where japanese
knotweed thrives and whether the density of japanese knotweed, the size of the surface, the
maximum height and minimal height are related to the location. The results show that the four
different inventoried classes that have been inventoried benefit from different soils and enviromental
conditions. The density of japanese knotweed is highest in open, sunny and has a pH value of 6–6.5.
The size of japanese knotweed population is larger in places that are open, full sun, shade, proximity
to the sea, coarse silt-fine sand & sandy moraine and has a low pH. The maximum height of japanese
knotweed is higher if the site is in closed environments, shade, far from the sea, coarse silt-fine sand
& clay and has a high pH. The minimum height of japanese knotweed is lower if the site is sandy
moraine and postglacial sand.

Main title:Parkslide
Subtitle:kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?
Authors:Carlsson, Chasmine
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:parkslide, Reynoutria japonica, jord, pH, invasiv, miljöförhållanden, ståndort
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16581
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16581
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2021 09:08
Metadata Last Modified:20 Apr 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page