Home About Browse Search
Svenska


Ringdahl, Camilla, 2019. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. The fact that trees in cemeteries and their values can be legally protected is also dealt with in this work and how it affects the management or planning of trees in a cultural environment. The purpose of the work has therefore been to find out through a case study whether it is possible to reconcile cultural-historical and biological interests with safety requirements when establishing a tree plan for a cemetery.

Sövde cemetery located in Skåne became the location of the case study and is a rural cemetery from 1843. The trees in the cemetery have reached a high age, of which the majority are probably original since the inauguration 176 years ago. A map of the cemetery trees was established to facilitate a tree inventory. The trees at Sövde cemetery were inventoried using 15 inventory parameters from two inventory methods and the results are presented in tabular form. The inventory results state as an example which values trees in cemeteries can have. Conflicts, opportunities and solutions are discussed for the youngest to the oldest trees based on the results and information from the introduction, regarding cultural history, biodiversity and safety. Even new plantings of trees are discussed.

The inventory showed that the trees at Sövde cemetery were divided into an avenue, a clump of trees and as solitaries. Only one tree ended up in the highest classification (1) regarding cultural-historical and biological value and safety. Almost all trees ended up in the highest classification (1) for cultural-historical value, that is, Very high cultural-historical value, which was based on both physical and intangible values. The trees were distributed fairly evenly in the lower-higher classifications as well as Resource trees when evaluating their biological values, while at the same time most trees were classified as Particularly valuable trees according to the Swedish EPA definitions. The majority of all trees involved a Low risk to person and property damage and the remaining trees, almost one-third, involved a Moderate risk mainly due to dead and/or loose branches.

Preventing and correcting risk factors will help to preserve the different values of the trees in the long term but depending on which tree care method is chosen and which training/certificate the operator has in risk tree management in the future will determine how the different values of the trees are affected. Establishing a sustainable tree structure with varying ages and suitable species is also important to take into account so there is no risk of losing all high values at the same time. By involving professionals in areas such as biology, cultural history and tree care in establishing a tree plan, increases the possibilities of combining cultural-historical and biological interests with safety requirements.

,

Träd, och vanligtvis gamla träd förekommer på många kyrkogårdar och är viktiga då de bidrar med olika värden. Det här arbetet fokuserar på två av dessa värden, kulturhistoriska värden och biologiska värden samt säkerhet som är en betydande faktor vid förvaltning av träd. Att kyrkogårdens träd och deras värden kan vara lagstadgat skyddade behandlas även i det här arbetet och hur det påverkar förvaltning eller planering av träd i en kulturmiljö. Syftet med arbetet har därför varit att genom en fallstudie ta reda på om det går att förena kulturhistoriska och biologiska intressen med säkerhetsbehov vid upprättande av en trädplan för en kyrkogård.

Sövde kyrkogård som ligger i Skåne blev platsen för fallstudien och är en landsortskyrkogård från år 1843. Träden på kyrkogården har uppnått en hög ålder, varav majoriteten troligen är ursprungliga sedan invigningen för 176 år sedan. En karta över kyrkogårdens träd upprättades för att underlätta trädinventeringen. Träden på Sövde kyrkogård inventerades med hjälp av 15 inventeringsparametrar från två inventeringsmetoder och resultaten presenteras i tabellform. Inventeringsresultaten statuerar som exempel gällande vilka värden träd på kyrkogårdar kan ha. Med utgångspunkt ifrån resultaten och information från introduktionen, gällande kulturhistoria, biologisk mångfald och säkerhet diskuteras konflikter, möjligheter och lösningar för de yngsta till de äldsta träden. Även nyplantering av träd diskuteras.

Inventeringen visade att träden på Sövde kyrkogård var fördelade i en allé, ett trädbestånd och som solitärer. Endast ett träd hamnade i den högsta klassen (1) gällande kulturhistoriskt och biologiskt värde samt säkerhet. Nästan alla träd hamnade i den högsta klassen (1) för kulturhistoriskt värde, det vill säga Mycket högt kulturhistoriskt värde, som grundades på både fysiska och immateriella värden. Träden fördelade sig förhållandevis jämt i de lägre-högre klasserna samt som Resursträd vid värdering av deras biologiska värden, samtidigt klassades de flesta träd som särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets definitioner. Majoriteten av alla träd innebar en Låg risk för person och egendomsskada och resterande träd, nästan en tredjedel, innebar en Måttlig risk som huvudsakligen berodde på döda och/eller lösa grenar.

Att förebygga och åtgärda riskfaktorer kommer att bidra till att trädens olika värden kan bevaras på sikt, men beroende på vilken trädvårdsmetod som väljs och vilken utbildning/certifikat som utföraren har vid riskträdshantering i framtiden kommer att avgöra hur trädens olika värden påverkas. Att upprätta en hållbar trädstruktur med varierande åldrar och lämpliga artval så att inte alla höga värden riskerar att gå förlorade samtidigt är också viktigt att ta hänsyn till. Genom att involvera fackmän inom områden som biologi, kulturhistoria och trädvård vid upprättandet av en trädplan ökar chansen att ta hänsyn till och kombinera kulturhistoriska- och biologiska intressen med säkerhet.

Main title:Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö
Subtitle:förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet
Authors:Ringdahl, Camilla
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Östberg, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädinventering, trädbestånd, allé, gamla träd, kyrkogård, kulturhistoria, biologisk mångfald, riskträd, trädvård, trädföryngring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10510
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10510
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2019 10:21
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics