Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Ulrika, 2024. Förvaltning av miniskogar i urban miljö : exempel från tre svenska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Det finns en ökad medvetenhet kring de klimatutmaningar vi står inför med stigande temperaturer, luftföroreningar och hot mot den biologiska mångfalden i urban miljö. Som en motreaktion har människor börjat anlägga små miniskogar i urban miljö runt om i världen för att gynna fler ekosystemtjänster och för att återföra naturvärden i den annars hårdgjorda och förtätade stadsmiljön. Planteringar vars syfte är att efterlikna naturen, såsom flerskiktade trädbestånd, har generellt haft låga eller inga skötselinsatser i den urbana miljön sett till tidigare undersökningar av förvaltning. Detta har skapat en allmän uppfattning om att sådana planteringar ses som misskötta eller skräpiga. Denna litteratur- och intervjustudie syftade till att undersöka olika begrepp som beskriver småskalig skoglik plantering i urban miljö samt hur tre svenska kommuner arbetar med den långsiktiga förvaltningen av miniskogar genom den strategiska förvaltningsprocessen. Detta för att säkerställa att planteringarna ska kunna bli långsiktigt hållbara och inte tappa sitt initiala syfte. Syftet med planteringen kan variera beroende på vad kommunen vill uppnå med miniskogen. Resultatet av intervjustudien visar att det finns en vilja hos kommuner att arbeta långsiktigt med miniskogsplanteringar. Det finns en medvetenhet kring de utmaningar som identifierats såsom risken för att projekt blir personbundna, rätt kompetens i alla led, en begränsad skötselbudget och möjligheter till uppföljningsarbete. Studien har visat att en miniskog bör ses som komplex vilket ställer höga krav på alla delar i den strategiska förvaltningen.

,

There is a growing awareness of the climate challenges we face, including rising temperatures, air pollution, and threats to biodiversity in urban environments. In response to this, people around the world have started creating small mini-forests in urban areas to enhance ecosystem services and reintroduce natural values to the typically harsh and densely populated urban landscape. These plantations, designed to mimic nature, have often been neglected in terms of management in previous studies, leading to a perception that they are not functioning effectively or are even intimidating. This literature and interview study aimed to explore different concepts related to small-scale forestry planting in urban environments and how three Swedish municipalities are approaching the longterm management of mini-forests through strategic processes. The goal is to ensure that these plantings remain sustainable and continue to serve their original purpose over time. The purpose of the planting can vary depending on what the municipality wants to achieve with the mini-forest. The results of the study indicate that there is a desire among municipalities to work on a long-term basis with mini-forest plantings. They are aware of challenges such as the risk of projects becoming 3 too personalized, the need for appropriate skills at all levels, limited maintenance budgets, and opportunities for ongoing monitoring and maintenance. The study highlights that managing a miniforest is complex and requires a high level of strategic oversight across all administrative levels.

Main title:Förvaltning av miniskogar i urban miljö
Subtitle:exempel från tre svenska kommuner
Authors:Arvidsson, Ulrika
Supervisor:Deak Sjöman, Johanna
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:miniskog, mikroskog, urban skog, förvaltning, skötsel, drift
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19916
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19916
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2024 07:11
Metadata Last Modified:26 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics