Home About Browse Search
Svenska


Rosendahl, Eleonor, 2023. Kvalitetsutvärdering för operationell och strategisk verksamhetsutveckling av offentliga grönytor : en studie med utgångspunkt i NGSA Nordic Green Space Awards kvalitetsramverk. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
608kB

Abstract

Nordic Green Space Award, (NGSA), var en kvalitetsutmärkelse, ett nätverk och ett
kvalitetutvärderingsramverk (Lindholst et al. 2016). Syftet med uppsatsen är att diskutera vilken syn
NGSA’s ramverk har på kvalitet, med målet att förstå om NGSA´s kvalitetsramverk kan användas
som operationellt eller strategiskt verktyg för styrning och utveckling av grönytor i staden. Detta
givet de utmaningar grönyteförvaltarna står inför idag. I uppsatsen diskuteras NGSA syn på kvalitet
och kvalitetsutveckling med hjälp av litteraturstudien. En jämförelse med Green Flag Award, ett
annat kvalitetutvärderingsverktyg och utmärkelse för parker utförs även.
Strategiska aktiviteter och styrning och ledning av grönytor innebär att utveckla dess tjänster och
funktioner långsiktigt med fokus på att skapa värde för användare (Randrup, Shelley & Jansson
2020; Dempsey & Smith 2014, Jansson et al. 2020b). Givet denna definition, är GFA ett mer
lämpligt verktyg att arbeta med strategisk kvalitetsutveckling av grönytor i kommunal miljö än
NGSA. GFA frågar kring parkens styrdokument, liksom förmågan att förstå och sätta användarnas
behov i fokus och hur parken arbetar systematiskt med kvalitetsutveckling. NGSA ställer inte lika
tydligt frågor kring förståelse och anpassning av grönytan efter användarnas behov. Syftet med
NGSA var att jämföra högkvalitativa parker och därmed skapa inspiration till förbättring, men
NGSA ställer inga frågor kring hur detta arbete skall bedrivas (Lindholst et al 2016).
Grönytecheferna i Nordic Urban Green Space Survey uttrycker ett behov av ett strategiskt
helhetsgrepp för förvaltningen av grönytor i staden liksom samarbete kring metoder och verktyg
(Randrup, Svännel & Sunding 2020). Kan GFA vara ett sådant verktyg och samarbete?
Många utmaningar som grönytecheferna står inför idag är relaterade till utkomsten av
planeringsprocessen. Exempel är konnektivitet, grönstruktur, multifunktionalitet och att möta
användarnas mång facetterade behov trots reducerad storlek på grönytor (Randrup, Svännel &
Sunding 2020). NGSA tar ett större perspektiv än GFA och ställer ett flertal frågor relaterade till
utkomst av planeringsprocessen och kring design och estetisk utformning av parken. NGSA
fokuserar därför på frågor relaterade till place-making processen. Där place-making, är processen
relaterat till skapandet eller designen av en plats, liksom planeringsprocessen (Jansson et al. 2020b).
Den andra huvudprocessen i landskapsprofessionen är upprätthållande av en plats, eller placekeeping processen, vilken GFA i huvudsak fokuserar på. NGSA följer även upp på place-keeping
processen, men inte lika omfattande som GFA gör.

,

Nordic Green Space Award, (NGSA), was a network-based organization working for the quality
improvement of parks in the Nordic countries. NGSA was also an award and quality assessment
score card (Lindholst et al. 2016). This thesis reviews how NGSA relates to quality and if NGSA
can be used as a tool for strategic as well as operational development of green spaces, given the
challenges urban green space managers meet today A comparison with Green Flag Award, (GFA),
another quality assessment tool and award has been carried out.
Strategic management of green spaces aims at developing the space and its functionality long
term with the goal of fulfilling user needs (Randrup, Shelley & Jansson 2020). Given this definition,
GFA is a more usable tool for working with strategic and operational development of green spaces.
GFA focuses on how the park and its management works with quality development and how it
understands and create value for its users. NGSA does not ask questions related to development and
is not as user centred. However, NGSA also relates to the users of the park in different ways. The
Nordic Green Space Managers express a need for a cooperative network, strategic tools as well as
quantitative goals and well-defined policies to meet new and old challenges (Randrup, Svännel &
Sunding 2020). Could GFA be the wished for tool and network?
Many challenges the green space managers meet today are related to the outcome of the planning
process: connectivity, green infrastructure, multifunctionality as well as meeting different users need
under the pressure from the diminishing size of green spaces (Randrup, Svännel & Sunding 2020).
NGSA is more focused on the planning process. It is also focused on questions related to park design.
Therefore, NGSA is evaluating the place-making process. Where place-making is related to the
creation, planning and design of a place (Jansson et al. 2020b). Place-keeping, which is the other
main process in the landscape profession is focused on the maintenance of a place. GFA is more
focused on place-making. NGSA is also following up on the outcome of the place-keeping process,
however GFA is more comprehensive in this area.

Main title:Kvalitetsutvärdering för operationell och strategisk verksamhetsutveckling av offentliga grönytor
Subtitle:en studie med utgångspunkt i NGSA Nordic Green Space Awards kvalitetsramverk
Authors:Rosendahl, Eleonor
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kvalitet, kvalitetsutveckling, kvalitetsutvärdering, processledning, Urban open space (UOS), grönyteförvaltning, grönytor, parker, Total Quality Management (TQM), place-making, place-keeping
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19554
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19554
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2023 10:21
Metadata Last Modified:14 Oct 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page