Home About Browse Search
Svenska


Studeny, Clara and Lindholm, Johanna, 2022. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta arbete sammanfattas och fördjupas frågan om stadsträd kan, genom deras
reglerande ekosystemtjänster, bidra med att förbättra hälsan hos invånarna i
Malmös innerstad. Vidare diskuteras i vilken utsträckning endast stadsträd kan
förse invånarna med tillräckligt stor effekt av de reglerande ekosystemtjänsterna.
Malmö är en stad som har en kraftig expansion vilket till stora delar sker genom
förtätning. Förtätningen påverkar innerstadens uppbyggnad vilket bland annat
resulterar i ett lokalklimat som skiljer sig från omgivningen runt staden, ökade
föroreningshalter samt ökad bullernivå.
När stadsbilden förändras riskerar många grönytor att försvinna till förmån för
bebyggelse, vilket ökar de negativa effekterna ytterligare. Detta skapar ett större
behov av stadsträd, för att kompensera samt öka tillgången av reglerande
ekosystemtjänster inom staden. Stadsträd är därmed en viktig del av den gröna
infrastrukturen och behövs även för framtidens förväntade klimatförändringar.
Stadsträd bidrar till reglerande ekosystemtjänster. De har en förmåga att fixera
luftburna partiklar samt omvandla föroreningar genom fotosyntesen, vilket bidrar
till renare stadsluft. Med hjälp av evapotranspirationen regleras luftfuktigheten
vilket, i kombination av trädkronornas skuggande effekt, reglerar lokalklimatet i
staden. Blad- och grenverk fångar upp ljudvågor vilket hjälper till att minska
bullernivån.
Stadsträdens förmåga att bidra till de reglerande ekosystemtjänsterna är baserad på
art, placering och vitalitet. Vilket i sin tur väljs utifrån vilka av trädets bidragande
funktioner som ska utnyttjas för respektive situation. Kompetensen hos praktiker
samt ändamål är avgörande faktorer för att stadsträden ska få rätt förutsättningar.
Detta för att i sin tur ha möjlighet att erbjuda maximal effekt av reglerande
ekosystemtjänster och därmed kunna bidra med hälsofrämjande fördelar för
invånarna i Malmö.
Endast stadsträd i hårdgjord miljö kan till viss del bidra till förbättrad hälsa. Det är
dock ändamålet som är avgörande för vilken samt mängden reglerande
ekosystemtjänster som bidrar till de hälsofrämjande fördelarna för invånarna i
Malmö stad.

,

This work summarizes and deepens the question of whether urban trees can
contribute to improve the health of the inhabitants of Malmo's inner city, through
their regulatory ecosystem services. It is also discussed whether only urban trees
can provide the inhabitants with a sufficiently large effect of the regulatory
ecosystem services.
The city of Malmo is a clear example of an urbanized society that is constantly
growing and becoming denser. The densification affects the structure of the inner
city, which for instance results in a local climate that differs from the surroundings
around the city, increased pollution levels and increased noise levels.
When the urban spaces change, many green spaces risk disappearing in favor of
buildings, which further increases the negative impacts. This creates a greater need
for urban trees, to compensate for and increase the availability of regulatory
ecosystem services within the city. Urban trees are thus an important part of the
green infrastructure and are also needed for the expected climate changes of the
future.
Urban trees can contribute towards human well-being through their regulatory
ecosystem services. They have an ability to fix airborne particles as well as convert
pollutants through photosynthesis, which contributes to cleaner city air. With the
help of evapotranspiration, the humidity is regulated, which, in combination with
the shading effect of the treetops, regulates the local climate in the city. Leaves and
branches catch sound waves, which helps reduce noise levels.
The ability to produce regulatory ecosystem services of urban trees is based on
species, location and their well-being. Which is chosen based on which of the tree's
contributing functions are to be used for each situation. The competence of
practitioners and the purpose are decisive factors to give the right conditions for the
urban trees. Which in turn gives them the opportunity to offer the maximum effect
of regulatory ecosystem services and thus be able to contribute with healthpromoting benefits for the inhabitants of Malmo.
Only urban trees in a urban spaces can to some extent contribute to improved health.
However, it is the purpose that is decisive for which and the amount of regulatory
ecosystem services that contribute to the health-promoting benefits for the
inhabitants of the city of Malmö.

Main title:Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet
Subtitle:trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad
Authors:Studeny, Clara and Lindholm, Johanna
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Deak Sjöman, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsträd, reglerande ekosystemtjänster, hälsa, stadsmiljö, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17560
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17560
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Feb 2022 07:38
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics