Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Mattias, 2022. Biokolets egenskaper och funktion i urbana vegetationssystem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Ökad urbanisering och stigande konsumtion med tilltagande avfallsmängder kräver nya innovativa
lösningar för att omhänderta organiskt restavfall och använda det som en tillgång i ett cirkulärt
samhälle. Biokolet och dess roll i olika vegetationssystem har på senare år fått alltmer
uppmärksamhet som kolsänka, jordförbättrande substrat, för att minska föroreningar i marken och
kunna erbjuda möjligheter att skapa hållbara och anpassade vegetationssystem i det urbana
landskapet.
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad biokol är och hur biokol tillverkas, samt vilka
funktioner och egenskaper biokol har i den urbana miljön.
Resultatet av denna studie visar att biokol inte är en enhetlig produkt utan ett mångsidigt och
variabelt substrat vars kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper varierar utifrån vilket
organiskt ursprungsmaterial som används, vilken typ av tillverkningsprocess biokolet framställs
genom samt eventuella modifieringsprocesser. En av utmaningarna när det kommer till produktion
och applikation av biokol, är svårigheten att framställa ett homogent biokol med önskvärda
egenskaper på grund av en stor variation av organiskt råvarumaterial och dagens skiftande
produktionsprocesser. Därför är det av stor vikt med fördjupad forskning med avseende på
produktion, organiskt råvarumaterial och applikationsgrad av biokol för att kunna ta fram en säkrare
standard för tillverkning och användning av biokol.
Slutsatsen är att biokol har stor potential att bidra till den urbana miljön genom att långsiktigt fungera
som kolsänka, binda föroreningar, agera som närings- och vattenbärare samt gynna mikrobiella
processer. Samtidigt behövs långsiktiga fältstudier för att klarlägga biokolets effekter på sikt.

,

Increased urbanisation and rising consumption with increasing amounts of waste require new
innovative solutions to dispose of organic residual waste and use it as an asset in a circular society.
Biochar and its role in various vegetation systems have in recent years received increasing attention
as carbon sink, soil-enhancing substrates, in order to reduce soil pollution and offer opportunities to
create sustainable and adapted vegetation systems in the urban landscape.
The purpose of this literature study is to investigate what biochar is and how biochar is
manufactured, as well as what functions and properties biochar has in the urban environment.
The results of this study show that biochar is not a uniform product but a versatile and variable
substrate whose chemical, physical and biological properties vary according to the organic source
material used, the type of manufacturing process the biochar is produced by and any modification
processes. One of the challenges when it comes to the production and application of biochar is the
difficulty of producing a homogeneous biochar with desirable properties due to a large variety of
organic raw material and today's shifting production processes. Therefore, it is of great importance
with in-depth research with regard to production, organic raw material and application rate of
biochar in order to develop a safer standard for the manufacture and use of biochar.
The conclusion is that biochar has great potential to contribute to the urban environment by serving
as a carbon sink in the long term, binding pollutants, acting as a nutrient and water carrier and
promoting microbial processes. At the same time, long-term field studies are needed to clarify the
long-term effects of biochar.

Main title:Biokolets egenskaper och funktion i urbana vegetationssystem
Authors:Berglund, Mattias
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biokol, urbana vegetationssystem, Pyrolys, Terra Preta, råvarumaterial, kolsänka, urban miljö, växtbädd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17781
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17781
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2022 08:31
Metadata Last Modified:01 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics