Home About Browse Search
Svenska


Oldenmark, Matilda and Andersson, Thea, 2023. Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor : en studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Utgångspunkten för denna uppsats har varit att få en inblick i hur hållbara dagvattenlösningar
kan appliceras på kvartersmark för att skapa multifunktionella ytor. Uppsatsen bearbetar och
analyserar multifunktionalitet och ekosystemtjänster för att förstå deras funktion och hur de
samexisterar. Vidare görs en djupdykning kring utvecklingen av dagvattenhantering - hur
hanteringen av dagvatten sett ut historiskt och vad som lett fram till de system som används
idag. Det ges en inblick i vilken roll kvartersmark har för dagvattenhanteringen och vilka
dagvattenlösningar som valts för utformningen av denna uppsats.
Utifrån det har syftet med uppsatsen varit att undersöka hur hållbara dagvattenlösningar
påverkar hanteringen av dagvatten, men också den biologiska mångfalden samt sociala värden
på kvartersmark. Undersökningen har genomförts genom en teoretisk applicering av
dagvattenlösningar på bostadsområdet Blåsenhus studentbostäder i Uppsala. Det som resultatet
sedan visat genom appliceringen är att området kan förändras till ett mer multifunktionellt
perspektiv. De dagvattenlösningar som appliceras på området skapar en miljö som hypotetiskt
kan bidra till en lägre stress och en förbättrad återhämtning, men också ökad trivsel. Utöver det
bör det genom förändringarna utvecklas en god artrikedom på området som bidrar till att den
biologiska mångfalden främjas och bevaras. Slutligen kan det genom beräknade
fördröjningsvolymer ses att det finns en effektiv dagvattenhantering över hela området.
Trots det goda resultatet lyfter uppsatsen dock också utmaningen kring att skapa
multifunktionella ytor genom hållbara dagvattenlösningar. Det finns en problematik kring att
det saknas sätt för att utforma dagvattenlösningar som ger multifunktionella ytor i den skala
som bostadsgårdar ofta utgår från. Erfarenheten av appliceringen har givit insikten att det är
flera dagvattenlösningar som inte kan möta förutsättningarna som finns på bostadsgårdar,
främst när det gäller storlek på yta som finns att jobba med. En del av slutsatsen för uppsatsen
är således att utmaningarna kring hållbar dagvattenhantering och multifunktionella ytor fortsatt
kommer vara stora. För att möta dessa utmaningar behövs en större samverkan mellan privata
markägare samt mellan privata markägare och kommuner. Genom en bättre samverkan kan det
skapas möjligheter att utveckla större system av dagvattenlösningar på större ytor vilket bidrar
till mer motståndskraftiga urbana landskap.

,

A focus for this paper has been to gain an insight into how sustainable stormwater solutions can
be applied to neighborhood land to create multifunctional surfaces. The paper processes and
analyzes the concept of multifunctionality and ecosystem services to understand their functions
and how they co-exist. Furthermore, an in depth analysis has been made regarding the
development of stormwater management - what the management of stormwater looked like
historically and what led to the systems used today. There is an insight given regarding the role
of neighborhood land in relation to stormwater solutions and a presentation of which
stormwater solutions has been chosen for this paper.
Based on what has been said above, the purpose of the paper has been to investigate how
sustainable stormwater solutions affect the management of stormwater, but also biodiversity
and the social values of neighborhood land. The investigation has been carried out through a
theoretical application of stormwater solutions in the residential area Blåsenhus student housing
in Uppsala. The given result from the application which has been made shows there is a change
towards a multifunctional perspective for the chosen area. The storm water solutions that are
applied to the area create an environment that can, hypothetically, contribute to lower stress and
improved recovery, but also improved well-being. In addition, through the changes which have
been made, there should be a good development of different species in the area, which
contributes to the promotion and preservation of biodiversity. Finally, it can be seen through
calculated delay volumes that through the applied stormwater solutions an effective stormwater
management has developed over the entire area.
Despite the good result, the paper also highlights the challenge of creating multifunctional
surfaces through sustainable stormwater solutions. What is problematic is the guidelines from
which the stormwater solutions should be made. This is because the recommended guidelines
many times make the stormwater solutions in a size which does not fit on areas made of
housing estates. The experience from writing this paper has given us the insight that there are
several stormwater solutions which cannot meet the conditions of the areas of housing estates.
Hence, part of the conclusion regarding this paper is that the challenges around sustainable
stormwater management and multifunctional surfaces will continue onwards. In order to meet
these challenges, greater cooperation is needed between private landowners and between
private landowners and municipalities. Through better cooperation, opportunities can be
created to develop larger systems of stormwater solutions on larger surfaces. This will
contribute to more resilient urban landscapes.

Main title:Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor
Subtitle:en studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala
Authors:Oldenmark, Matilda and Andersson, Thea
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Hållbar dagvattenhantering, hållbara dagvattenlösningar, multifunktionalitet, kvartersmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18672
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18672
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Mar 2023 11:11
Metadata Last Modified:04 Mar 2023 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics