Home About Browse Search
Svenska


Lücke, Therese, 2024. Nässjö : en kartering av ekosystemtjänster via trädtäckning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Stadsträden är en viktig faktor för att möta framtidens klimatförändringar. De kan bidra med en mängd olika ekosystemtjänster. Genom temperaturreglering, förbättrad luftkvalitet, och skyfallshantering kan träden och dess trädtäckning minska klimatförändringarnas påverkan som vi nu står inför. Dessutom har träden också en positiv effekt på människans hälsa. Med syfte att säkerställa dessa fördelar i den urbana miljön har Boverket tagit fram riktlinjer på 25% trädtäckning. Samtidigt som den populära 3-30-300 regeln förespråkar 30% trädtäckning för en väl fungerande livsmiljö. I detta arbete undersöks Nässjös trädtäckning och dess inverkan på socioekonomiska ojämlikheter samt ekosystemtjänster som luftkvalitet och temperaturreglering. Därefter beräknas möjligheterna att uppnå 25% respektive 30% trädtäckning i utvalt område. Genom användning av GIS identifierades markanta skillnader i trädtäckning mellan olika områden i staden. Sammanställningen av trädtäckning, befolkningstäthet, socioekonomiska förhållanden, marktemperatur samt spridning av luftföroreningar visar tydligt att problemzonerna och brister av ekosystemtjänster uppstår i de centrala delarna av Nässjö. Att etablera nya träd i Nässjös centrum rekommenderas att prioriteras för att öka trädtäckningen och på så vis säkerställa viktiga ekosystemtjänster. Det centrala området av tätorten har lägst trädtäckning, högst befolkningstäthet, näst lägst medianinkomst, flest antal invånare i riskgruppen 65+ samt högst uppmätt majoritetstemperatur. Det gör att en ökning av trädtäckningen sammanlagt gör mest skillnad i det utvalda området och på så vis gynnar flest invånare. Att det centrala området med nuvarande, 8% trädtäckning, i framtiden kommer att uppnå 25% eller 30% trädtäckning är osannolikt, vilket kan ifrågasätta riktlinjerna. Resultatet visar på behovet av att stärka Nässjös trädtäckning för att förbättra stadens hållbarhet och livskvalitet för invånarna. Den belyser även vikten av att planera in grönstruktur vid exploatering av nya stadsdelar, för att i framtiden säkerställa en grön hållbar livsmiljö och en förbättrad livskvalité för invånarna.

,

Urban trees are a crucial component in addressing future climate change. They can provide a variety of ecosystem services, including temperature regulation, improvement of air quality, and stormwater management, which can help mitigate the impacts of climate change. Additionally, trees have positive effects on human health. To ensure these benefits in the urban environment, the Swedish National Board of Housing, Building and Planning, Boverket, has developed guidelines recommending a 25% tree canopy cover. Meanwhile, the popular 3-30-300 rule advocates for 30% tree canopy cover for a well-functioning city. This study examines the canopy coverage in Nässjö and its impact on socioeconomic inequalities, as well as ecosystem services such as air quality and temperature regulation. Thereafter tests the possibilities of achieving 25% and 30% tree coverage in a selected area. Using GIS analysis, significant differences in tree canopy coverage between different areas of the city were identified. The compilation of tree canopy coverage, population density, socioeconomic conditions, land surface temperature, and the distribution of air pollutants clearly shows that problem areas and deficiencies in ecosystem services arise in the central parts of Nässjö. Establishing new trees in Nässjö's city center is recommended to prioritize of increasing canopy coverage and thereby secure ecosystem services. Of all studied areas, this one has the lowest tree canopy coverage, highest population density, second lowest median income, the highest number of residents in the 65+ age group, and the majority of highest measured temperatures. This means that an increase in canopy coverage overall makes the most difference in the selected area and thereby benefits the most residents. Achieving 25% or 30% tree canopy coverage in the central area with the current 8% coverage is unlikely in the future, which may call into questioning the guidelines. The result shows the need to strengthen Nässjö's tree cover to improve the city's sustainability and quality of life for the residents. It also highlights the importance of incorporating green infrastructure into the development of new urban areas, to ensure a green sustainable living environment for people in the future.

Main title:Nässjö
Subtitle:en kartering av ekosystemtjänster via trädtäckning
Authors:Lücke, Therese
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädtäckning, ekosystemtjänster, GIS, riktlinjer, stadsträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19856
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2024 10:13
Metadata Last Modified:13 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics