Home About Browse Search
Svenska


Uvenfeldt, Emmie, 2023. Trädens påverkan på människors välbefinnande och hälsa : en översiktlig kunskapssammanställning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
548kB

Abstract

Under de senaste åren har det funnits en ökande mängd forskning som undersöker förhållandet
mellan kontakt med naturen och mänsklig hälsa. Detta arbete syftar till att ge en översikt över några
av de viktigaste resultaten inom område, genom att dra på en rad studier som har undersökt de
potentiella hälsofördelarna med exponering för naturliga miljöer. Mer specifikt kommer detta arbete
att undersöka mekanismerna som kan ligga till grund för dessa fördelar, olika miljöer med träd i sin
omgivning, och potentialen för urbana miljöer att stödja människors hälsa och välbefinnande.
En möjlig mekanism genom vilken kontakt med naturen kan främja mänsklig hälsa är genom att
återställa uppmärksamhet och kognitiv funktion. Till exempel argumenterar Kuo (2015) för att
exponering för naturliga miljöer kan ge en återställande paus från kraven i vardagen, vilket gör att
individer kan återhämta sina kognitiva resurser och behålla sin uppmärksamhetskapacitet över tid.
Denna idé stöds av en rad studier, inklusive Ulrichs (1984) banbrytande arbete som fann att patienter
med utsikt över trädkronor från sitt sjukhusrum upplevde kortare postoperativa vistelser och
behövde färre smärtstillande jämfört med de med utsikt över en tegelvägg.
Utöver dessa kognitiva fördelar finns det också bevis som tyder på att exponering för gröna
utrymmen kan ha en positiv påverkan på psykisk hälsa och välbefinnande. Till exempel fann Grahn
och Stigsdotter (2010) att upplevda sensoriska dimensioner av urbana gröna utrymmen var
relaterade till minskningar i självrapporterad stress, medan Tyrväinen et al. (2014) rapporterade att
tid spenderad i gröna miljöer ledde till minskningar i fysiologiska mått på stress, som
hjärtrytmvariation. Dessutom har forskning av Kardan et al. (2015) visat att personer som bor i
områden med högre nivåer av grönska rapporterar om bättre övergripande hälsa, oavsett faktorer
som inkomst, ålder och utbildningsnivå.
Slutligen har nyligen arbete också undersökt potentialen för urban natur att stödja mänsklig hälsa
och välbefinnande, med fokus på rollen av ekosystemtjänster. Jennings och Gaither (2015) föreslår
att tillgång till gröna utrymmen kan främja social sammanhållning, minska exponeringen för
miljögifter och stödja fysisk aktivitet, vilket har potential att förbättra övergripande hälsoutfall.

,

In recent years, there has been a growing body of research investigating the relationship between
contact with nature and human health. This paper aims to provide an overview of some of the key
findings in this field, drawing upon a range of studies that have examined the potential health
benefits of exposure to natural environments. Specifically, this paper will examine the mechanisms
that may underpin these benefits, the role of different types of green space, and the potential for
urban environments to support human health and wellbeing.
One potential mechanism through which contact with nature may promote human health is through
the restoration of attention and cognitive function. For example, Kuo (2015) argues that exposure to
natural environments can provide a restorative break from the demands of everyday life, allowing
individuals to recover their cognitive resources and maintain their attentional capacity over time.
This idea is supported by a range of studies, including Ulrich's (1984) seminal work which found
that patients with a view of trees from their hospital room experienced shorter post-operative stays
and required fewer painkillers compared to those with a view of a brick wall.
In addition to these cognitive benefits, there is also evidence to suggest that exposure to green spaces
can have a positive impact on psychological health and wellbeing. For example, Grahn and
Stigsdotter (2010) found that the perceived sensory dimensions of urban green space were related
to reductions in self-reported stress, while Tyrväinen et al. (2014) reported that spending time in
green environments led to decreases in physiological measures of stress, such as heart rate
variability. Moreover, research by Kardan et al. (2015) has shown that individuals living in
neighborhoods with greater levels of greenspace report better overall health, regardless of factors
such as income, age, and education level.
Finally, recent work has also explored the potential for urban nature to support human health and
wellbeing, with a focus on the role of ecosystem services. Jennings and Gaither (2015) suggest that
access to green spaces can promote social cohesion, reduce exposure to environmental toxins, and
support physical activity, all of which have the potential to improve overall health outcomes.
Furthermore, research by Bratman et al. (2015) has shown that spending time in nature can reduce
negative thinking patterns and activate brain regions associated with positive affect, suggesting that
urban nature may have a role to play in supporting mental health.
Overall, while the mechanisms through which contact with nature may promote human health are
complex and multifaceted, there is growing evidence to suggest that exposure to green spaces can
have a range of positive effects on both cognitive and psychological wellbeing. These findings have
important implications for the design and management of urban environments and suggest that
policies aimed at increasing accessto nature may have a significant impact on population health and
wellbeing.

Main title:Trädens påverkan på människors välbefinnande och hälsa
Subtitle:en översiktlig kunskapssammanställning
Authors:Uvenfeldt, Emmie
Supervisor:Palsdottir, Anna Maria and Deak Sjöman, Johanna
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd, välbefinnande, grönområden, stressreduktion, människors hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19422
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19422
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2023 10:45
Metadata Last Modified:02 Sep 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics