Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Karin, 2019. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
204MB

Abstract

Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. Stadens stora träd är en viktig del i den hållbara stadsbilden, men inga träd är odödliga. I dagens situation har ett stort bortfall av äldre träd dokumenterats vars orsak grundar sig i olika problem. Oavsett orsak innebär detta att nya träd måste få ta plats och bli framtidens stora och värdefulla träd. Nyplanterade träd i det urbana landskapet står dock inför ett komplicerat liv som ofta ligger långt bort från den naturliga situationen. Det finns en rad studier som visar på att nyplanterade träd i urbana miljöer ofta har en dålig vitalitet och en kort livslängd. Det blir således viktigt att försöka undersöka orsaken bakom denna trend. Syftet i denna uppsats har därför varit att försöka identifiera vad som kan ha påverkat nyplanterade stadsträd med dålig vitalitet. Genom att identifiera olika problem finns en förhoppning i att dessa i kan förebyggas i framtiden.

Studien har genom verkliga exempel på bristande planteringar i Hyllie exploateringsområde, Skåne, visat på olika faktorer som påverkat träden och hur förödande dessa kan vara för trädens vitalitet och utvecklingsförmåga. Studien utgörs av en analys där tre olika planteringsytor med totalt 38 inventerade träd undersökts. Inventeringar har sedan kopplats till relevant litteratur samt ritningar och detaljprojektering för att få klarhet i den rådande situationen. Resultaten visar en komplex uppsättning av faktorer och det fanns i alla inventerade lokaler inte en enskilt avgörande orsak till trädens dåliga vigör. Exempel på faktorer som identifierats under studiens gång är generalisade ståndortsförutsättningar, felaktiga växtval och markkompaktering. Identifierade, påverkande faktorer kan tillsammans, enskilt, temporärt eller ständigt förekomma i olika situationer – före, under eller efter plantering. Frågor som var, när och hur faktorer uppkommer visar sig vara svårt att förklara och således också svårt att åtgärda i kommande nyplanteringar.

,

Urban trees are important elements in the urban environment and contribute with a number of values that affect humans physical, mental and social health. Our cities largely consist of tree structures that contribute to important ecosystem services in a changing climate. The city's large trees are an important part of the sustainable cityscape, but no trees are immortal. In today's situation, a large loss of older trees has been documented, whose cause is based on various problems. Whatever the reason, this means that new trees must be managed in a correct way to become the big and valuable trees of the future. Newly planted trees in the urban landscape, however, face a complicated life that is often far away from the natural situation. There are a number of studies that show that newly planted trees in urban environments often have a poor vitality and a short life span. It is therefore important to try to investigate the reason behind this trend. The purpose of this study has therefore been to try to identify what may have influenced newly planted city trees with poor vitality. By identifying various problems, the goal is that these can be prevented.

The study has, through actual examples of lacking plantations in the Hyllie exploitation area, Skåne, demonstrated various factors that influenced the trees and how devastating these can be for the vitality and development ability. The study consists of an analysis in which three different planting areas with a total of 38 invented trees were examined. Inventories have then been linked to relevant literature as well as schematics and documents to clarify the prevailing situation. The results show a complex set of factors and there was not a single decisive cause for the poor vigor of the trees in all invented premises. Examples of factors identified during the study are generalized site conditions, incorrect plant selection and soil compaction. Identified, influencing factors can together, individually, temporarily or constantly occur in different situations - before, during or after planting. Issues like were, when and how factors arise, prove difficult to explain and thus also difficult to correct in future new plantings.

Main title:Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö
Subtitle:en studie av trädplanteringar i Hyllie
Authors:Johansson, Karin
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd, utveckling, kompaktering, urban miljö, vitalitet, etablering, omplantering, tillväxt, platsanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10514
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10514
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2019 10:22
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page