Home About Browse Search
Svenska


Viita Adamsson, Gustaf, 2021. Stockholmslandskapets uterum : utomhusträning i den urbana staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Mot bakgrunden av att den urbana staden blir allt mer exploaterad och stadens uterum, det vill säga
ytorna mellan bebyggelsen, minskar så ska denna uppsats behandla landskapsarkitektur,
stadsplanering och fysisk aktivitet i Sveriges huvudstad, Stockholm.
I dagens samhälle är en av de främsta folkhälsouppgifterna att få befolkningen mer fysiskt aktiv.
Genom litteraturstudier, platsbesök och intervjustudie undersöker detta arbete hur Stockholm jobbar
med detta ärende samt hur det har hanterats genom historian. Frågorna som ställs är: Hur
implementeras möjligheter till utomhusträning inom Stockholms stadsplanering? Hur påverkas
människan fysiskt och psykiskt av utomhusträning? Samt: Hur kan Stockholms utemiljö utvecklas för
att främja fysisk aktivitet?
Stockholm är en stad som har speglats av sin naturgeografiska position. Stadsplaneringen har
utformats med en ambition av att skapa ett sammanhängande nät av parker, natur och stråk som ska
bevaras, samtidigt som en eftersträvan av ett stadslandskap där omgivande stadsdelar växer
samman.
Stockholm har genom utformningen och planeringen av staden försökt underlätta och uppmuntra
människor till ett aktivt liv, detta genom att planera för kortare avstånd mellan bostad, arbetsplats
och träningsmöjligheter, god tillgång till parker och grönområden samt länka samman staden via
gröna stråk. Dock är detta inte en garanterad strategi för att få människor fysiskt aktiva då faktorer så
som trafik, god ljudnivå, goda och varierande förutsättningar för gång- och cykeltrafik, estetiskt
tilltalande design samt områden som känns trygga och säkra är aspekter som påverkar befolkningens
vilja att träna i utemiljön.
Människan har ett behov av fysik aktivitet och samhället har ett ansvar att erbjuda dessa ytor till dess
befolkning. Fysisk aktivitet utomhus kommer med många fördelar för både sinnet och kroppen då
endorfiner och proteiner frigörs som och erbjuder goda hälsoeffekter. Olika förutsättningar och
skiftande behov och motivation leder dock till att det bland annat inte råder samma förutsättningar i
Stockholms innerstad som i Stockholms ytterstad. Att värna för närheten och tillgången till natur, en
attraktiv design av stadens uterum och en större och mer varierande utbud av faciliteter för
utomhusträning skulle kunna leda till ett mer frekvent utförande av utomhusträning i staden.

,

The urban city is becoming increasingly exploited and the outdoor space is shrinking. This thesis will
deal with landscape architecture, urban planning and physical activity in Sweden's capital,
Stockholm. In today's society, one of the main tasks of public health is to make the population more
physically active. Through literature studies, site studies, survey study and an interview study, this
work examines how Stockholm handles this problem and how it has been handled throughout their
history. The questions that are asked are: How are opportunities for outdoor training implemented in
Stockholm's urban planning? How are people physically and mentally affected by outdoor training? As
well as: How can Stockholm's outdoor environment be developed to encourage physical activity?
Stockholm is a city that has been formatted by its natural geographical position. Urban planning has
taken place with an ambition of creating a coherent network of parks, nature and paths that are to
be preserved, while at the same time striving for an urban landscape where surrounding districts
connect with each other.
Through the design and planning of the city, Stockholm has tried to facilitate and encourage people
to live an active life, this by planning for shorter distances between home, workplace and training
opportunities, good access to parks and green areas and linking the city via green spaces. However,
this is not a guaranteed strategy to get people physically active as factors such as traffic, good noise
level, good and varying conditions for walking and cycling, aesthetically pleasing design and areas that
feel safe and secure are aspects that affect the population's willingness to exercise in outdoor
environment.
Man has a need for physical activity and society has a responsibility to offer these areas to its
population. Physical activity outdoor comes with many benefits for both the mind and the body as
endorphins and proteins are released which in return provides good health effects. Different
conditions, varying needs and motivation lead to conditions not being the same in Stockholm's inner
city as in Stockholm's suburbs, but a larger and more varied range of facilities for outdoor training
could lead to a broader activity of outdoor training in the city.

Main title:Stockholmslandskapets uterum
Subtitle:utomhusträning i den urbana staden
Authors:Viita Adamsson, Gustaf
Supervisor:Fridell, Linnéa
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsplanering, fysisk aktivitet, stadens uterum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16826
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16826
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2021 06:42
Metadata Last Modified:24 Jun 2021 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics