Home About Browse Search
Svenska


Persson, Jenny, 2021. Platsidentitet och ekosystemtjänster i kyrkogårdsförvaltning : en analys utifrån några exempel på Svedala kyrkogård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society


Full text not available

Abstract

Under de senaste decennierna har många svenska begravningsplatser genomgått förändringar i
sin fysiska utformning. Bland annat har nya gravskick introducerats och växtskadegörare och
sjukdomar har lett till förändringar i vegetationen. Begravningsplatser används också i högre grad
för hälsa och rekreation samtidigt som gröna miljöers positiva inverkan på människors hälsa
uppmärksammas allt mer. Jag har funderat över hur dessa faktorer påverkar biologiska värden,
människors upplevelser, användning och förvaltning av begravningsplatser idag.
Syftet med detta arbete har varit att studera ämnena platsidentitet och ekosystemtjänster särskilt
gällande begravningsplatser satt i relation till en bestämd begravningsplats, Svedala kyrkogård.
Tonvikten har legat vid förändringar av den fysiska utformningen genomförda de senaste tjugo åren.
Arbetet består av en teoretisk bakgrund genomförd som en litteraturstudie samt en fallstudie av
Svedala kyrkogård utförd med hjälp av platsbesök, litteraturstudier och frågor ställda till informanter
vid kyrkogårdsavdelningen.
Resultatet av arbetet visar bland annat att Svedala kyrkogård rymmer flera exempel på hur
platsen anpassats för att möta efterfrågan på nya gravskick såsom askgravplatser och askgravlundar.
Dessa har bidragit till nya uttryck samtidigt som de fogats in i den befintliga strukturen.
Kyrkogården innehåller även för 1800- och det tidiga 1900-talet karaktäristiska inslag beträffande
exempelvis gravvårdar och gångstruktur. Växtligheten består av klassiska inslag som trädkrans och
buxbomshäckar, men även modernare perennplanteringar och prydnadsträd. Under 2021 kommer
en biblisk hälsoträdgård att börja anläggas i nära anslutning till kyrkogården.
Platsens identitet präglas av anpassningen till den kuperade terrängen, läget centralt i samhället
och de ovannämnda beståndsdelarna. Förutsättningar är goda för att platsen utöver sin huvudsakliga
funktion som begravningsplats ska kunna leverera ett flertal ekosystemtjänster, bland annat
kopplade till estetiska upplevelser och bevarande av biologisk mångfald.

,

Recently, cemeteries in Sweden have sometimes undergone changes in their design, for example
due to new burial customs. New pests and diseases have led to changes in use of vegetation.
Cemeteries are more often used for health and recreation and the positive impact of green
environments on human health is gaining more attention.
The purpose of this essay has been to study place identity and ecosystem services in cemeteries
in general and on a specific cemetery. The emphasis has been on changes in the design over the past
two decades. The essay consists of a theoretical background and a case study of Svedala cemetery.
The results show some examples of how this burial site have been adapted to meet demands for
new burial customs and how these areas, with their new design have been integrated in the existing
structures. Svedala cemetery also contains characteristic elements for the 19th and early 20th
centuries. The vegetation consists of classic elements such as trees in rows and box hedges, but also
contemporary perennial plantings and ornamental trees. In 2021, a health garden containing biblical
plants will be built next to the cemetery.
The identity of the cemetery is characterized of the above-mentioned components, its adaptation
to the undulated terrain and the location in central Svedala. In addition to its main function as a
burial site, this cemetery delivers several ecosystem services.

Main title:Platsidentitet och ekosystemtjänster i kyrkogårdsförvaltning
Subtitle:en analys utifrån några exempel på Svedala kyrkogård
Authors:Persson, Jenny
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Strömberg, Inger
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:begravningsplats, platsidentitet, ekosystemtjänster, askgravplats, askgravlund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16619
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16619
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2021 11:10
Metadata Last Modified:30 Apr 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics