Home About Browse Search
Svenska


von Matérn, Jessica, 2024. Minska näringsläckage från regnbäddar och säkerställa etablering av vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
914kB

Abstract

Urbanisering ökar förtätningen i staden och det blir allt fler hårdgjorda ytor som gör att vatten inte kan infiltrera. Det har skapat en större belastning på ledningsnätet eftersom avrinningen har ökat. Regnbäddar används för att avlasta ledningsnätet genom att fördröja dagvatten men även för att rena dagvatten från olika föroreningar som det för med sig. Ett nettoläckage av näringsämnen vid ett inledande skede har dock observerats från regnbäddar vilket bidrar till vidare övergödning av sjöar och hav. Nettoläckaget tros bero på näring som tillförts för att säkerställa etablering av vegetation. Denna litteraturstudie har haft för avsikt att undersöka olika utformningar av regnbäddars- och olika filtermaterials förmåga att säkerställa etablering av vegetation och samtidigt bidra till en rening av dagvatten. Studien tar även hänsyn till den ståndort som förekommer i regnbäddar och redovisar vilken vegetation som lämpar sig för det. Studien har undersökt filtermaterialen sand, lera, biokol och pimpsten och dess reningseffekt. Det kan konstateras att olika substrat bör användas för rening av olika näringsämnen och att ett substrat med låg infiltrationskapacitet är fördelaktigt för både rening av dagvatten och vegetationen. Vegetationen har en viktig roll i rening av näringsämnen. Växtval bör därför anpassas efter regnbäddens specifika ståndort så att vegetation inte lider av stress, vilket annars kan påverka reningseffekten och etablering.

,

Urbanization increases densification in the city which has increased the amount of hard surfaces that prevent water from infiltrating. This has created a greater load on the pipeline network because the runoff has increased. Rain beds are used to relieve the pipeline network by delaying stormwater but also to clean stormwater from various pollutants that it carries. However, a net leakage of nutrients at an initial stage has been observed from rain beds, which contributes to further eutrophication of lakes and oceans. The net leakage is believed to be caused by nutrients being added to ensure establishment of vegetation. This literature study has intended to investigate different designs of rain beds and different filter material's ability to ensure the establishment of vegetation and at the same time contribute to the purification of stormwater. The study also takes into account the habitat that occurs in rain beds and presents which vegetation is suitable for it. The study has examined the filter materials sand, clay, biochar, and pumice stone and their purification effects. It can be concluded that different substrates should be used for the removal of different nutrients and that a substrate with low infiltration capacity is beneficial for both stormwater treatment and vegetation. Vegetation plays an important role in the removal of nutrients. Therefore, plant selection should be adapted to the specific site conditions of the rain garden so that the vegetation does not suffer from stress, which could otherwise affect the purification efficiency and establishment.

Main title:Minska näringsläckage från regnbäddar och säkerställa etablering av vegetation
Authors:von Matérn, Jessica
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Dagvattenhantering, regnbäddar, biofilter, näringsläckage, filtermaterial, vegetationsetablering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20196
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 11:59
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics