Home About Browse Search
Svenska


Bergendahl, Johan, 2024. Kommunal trädförvaltning i Karlstad : vanliga misstag och dess konsekvenser. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
652kB

Abstract

Att förvalta träd är komplicerat och kräver planering, resurser och kompetens för att lyckas väl. Utifrån stödjande och styrande dokument kan en förvaltning få omfattande insikter i hur arbetet med träden bör prioriteras. Vid hantering av träd finns många aspekter att ta hänsyn till och det finns mycket forskning och litteratur som kan bidra med vägledning i arbetet. Denna kvalitativa intervjustudie syftade till att undersöka vanliga misstag i Karlstads kommun utifrån fem respondenter som arbetar med Karlstads kommuns trädförvaltning, härefter benämnda som trädförvaltare. Studien gav en värdefull men begränsad bild av vilka utmaningar Karlstads kommun har i sin trädförvaltning. Svaren kopplades ihop med litteratur och författarens tankar för att svara på vilka misstag som upplevs av trädförvaltarna, vad misstagen får för konsekvenser och vad som behövs för att undvika dessa misstag i framtiden. Resultatet visar att trädförvaltare saknar stödjande och styrande dokument, vilka tros kunna effektivisera och förbättra förvaltningsarbetet. Att projektera trädplanteringar utan kännedom om platsen kan resultera i fel trädval. Transporter sker till arbetsplatsen vilket medför en mellanlagring som riskerar att skada träden i samband med av- och pålastningar. För att undvika detta föreslås att planera leverans direkt till planteringsplatsen. Tiden räcker inte till för trädförvaltarna som ser ett behov av att fler träd får rätt skötsel. Styrande dokument skulle hjälpa till att prioritera resurserna mot behov. Trädstöd kan stå kvar för länge och riskerar att skada trädet. En trädplan och en trädvårdsplan ger möjlighet att planera så att trädstöden kontrolleras eller tas bort.

,

Managing trees is complicated and requires planning, resources and skills to be successful. Based on supporting and governing documents, an administration can have extensive insights into how the work with the trees should be prioritized. When handling trees, there are many aspects to consider and there is a lot of research and literature that can contribute with guidance in the work. The purpose of this qualitative interview study was to examine common perceived mistakes based on five respondents who work with Karlstad’s municipality's tree management, hereinafter referred to as tree managers. The study provided a valuable but limited picture of the challenges Karlstad municipality has in its tree management. The answers were connected to literature and the author's thoughts to answer what mistakes are experienced by the tree managers, what the consequences of the mistakes are and what is needed to avoid these mistakes in the future. The result shows that tree managers lack supporting and governing documents, which are believed to be able to streamline and improve management work.. Planning tree plantations without knowledge of the site can result in the wrong choice of trees. Transports take place to the work site, which results in interim storage that risks damaging the trees in connection with loading and unloading. To avoid this, it is suggested to schedule delivery directly to the planting site. There is not enough time for the tree managers who see a need for more trees to be properly managed. Governing documents would help to prioritize resources to the right places. Tree supports can be left standing for too long at risk of damaging the tree. A tree plan and a tree care plan make it possible to plan for the control of tree supports.

Main title:Kommunal trädförvaltning i Karlstad
Subtitle:vanliga misstag och dess konsekvenser
Authors:Bergendahl, Johan
Supervisor:Lund, Anna
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd, misstag, stadsträd, park, kommunal, skötsel, trädförvaltning, kvalitativ, Karlstad,, trädplan, trädvårdsplan, trädinventering, trädvård, trädstöd, transport, intervjustudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19781
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19781
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2024 07:55
Metadata Last Modified:23 Mar 2024 02:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics