Home About Browse Search
Svenska


Skånberg, Maria, 2020. Råbysjön ur olika aspekter : en komparativ studie av litteratur, förprojektering och utfall. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Medvetenheten om miljöhot ökar och allt högre krav ställs vid stadsutveckling. Dessa krav
behöver bemötas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Vattenhantering
införs mer och mer i lagar och dess ändamål är att skydda och förvalta våra vattenmiljöer på
ett hållbart sätt. För att minska belastningen på ledningsnätet, minska översvämningsrisken
och samtidigt möta kraven som ställs i bland annat EU:s vattendirektiv, är en hållbar
dagvattenhantering viktig. Att använda vattnet på plats istället för att avleda det, kan bidra
med flera nyttor. En öppen dagvattendamm är ett exempel på hållbar dagvattenhantering, som
bidrar till fördröjning och rening av dagvattnet men som även medför andra nyttor som
biologisk mångfald och en attraktiv vistelsemiljö. För att uppnå syftet med dagvattendammen
är det viktigt att konsulter och kommuner har tillgång till kunskap inom området så att
utförandet blir korrekt. Men hur utformas en dagvattendamm för att uppfylla sitt syfte på
bästa sätt? Och hur väl åtföljs dessa faktorer i projekteringen? Det kommer detta
examensarbete handla om.
Syftet med detta examensarbete är att identifiera avvikelser mellan vad som enligt litteraturen
är viktigt för utformning av dagvattendammar, utformningsförslag i förprojekteringen samt
Råbysjöns utformning i dag. Aspekter som valts ut att jämföra är biologisk mångfald,
förbättrad vattenkvalitet, drift och skötsel, samt säkerhet. Slutligen redovisas eventuella
förslag på faktorer som skulle kunna projekterats annorlunda för att förbättra förutsättningarna
för dessa aspekter.
Litteraturstudier har gjorts för att få en djupare insikt i hur en damm bör utformas för att
uppnå viktiga funktioner avseende biologisk mångfald, förbättrad vattenkvalitet, drift och
skötsel, samt säkerhet. Efter litteraturstudierna följer en fallstudie på Råbysjöns
förprojektering och senare en studie på hur Råbysjön lever upp till kriterierna i dag utifrån
faktorerna biologisk mångfald, förbättrad vattenkvalitet, drift och skötsel, samt säkerhet.
Mailkontakt har förutom med Ramboll även etablerats med personer med olika kompetenser
på Lunds kommun och VA-syd. Dessa personer har alla varit med vid olika skeden av
Råbysjöns tillkomst. Insamling av material såsom fördjupad översiktsplan, bygghandlingar,
relationshandlingar mm har gjorts för att få information om Råbysjön och dess tillkomst. Ett
antal platsbesök har gjorts för att studera Råbysjöns utformning och funktioner som anses
vara viktiga för en damm. En jämförelse har sedan gjorts mellan litteraturstudien,
förprojekteringen och hur Råbysjön ser ut och fungerar i dag. Några avvikelser har
identifierats i jämförelsen mellan plan och resultat. Avslutningsvis har förslag lämnats på vad
som enligt litteraturstudien skulle kunna förbättra förutsättningarna för de utvalda aspekterna.

,

A growing awareness on environmental threats leads to increasing demands placed on urban
development. These demands need to be addressed in an economically, ecologically and
socially sustainable way. Water management is increasingly passed into laws and its purpose
is to protect and manage our water environments in a sustainable way. Sustainable storm
water management is important in order to reduce the load on the mains, reduce the risk of
flooding and at the same time meet the requirements set in, inter alia, the EU Water Directive.
Using the water in place instead of diverting it can contribute several benefits. An open storm
water pond is an example of sustainable storm water management, which contributes to the
delay and purification of the storm water, biodiversity and an attractive living environment. In
order to achieve the purpose of the storm water pond, it is important that consultants and
municipalities have access to knowledge of the area for correct execution. But how is a
stormwater pond designed to best fulfil its purpose? And how well are these factors
accompanied in the design? This is what this thesis will be about.
The purpose of this thesis is to identify deviations between what is important in the literature
for the design of stormwater ponds, design proposals in the pre-planning and Råbysjön's
design today. Aspects that have been selected for comparison are biodiversity, improved
water quality, operation and maintenance, and safety. Finally, any suggestions are presented
on what could be designed differently to improve the conditions for these aspects.
Literature studies have been done to gain a deeper understanding of how a pond should be
designed to achieve important functions regarding biodiversity, improved water quality,
operation, care and safety. Following the literature studies, a case study on Råbysjön's preplanning and later a study on how Råbysjön lives up to the criteria today, based on the factors
of biodiversity, improved water quality, operation, maintenance and safety. In addition to
Ramboll, e-mail contact has also been established with people with different competences in
the municipality of Lund and the VA-syd. These people have all been involved at different
stages of Råbysjön's origin. Collection of materials such as an in-depth overview plan,
building documents, relation documents etc. has been made to obtain information about
Råbysjön and its future. A number of site visits have been made to study Råbysjön's design
and functions that are considered important for a pond. A comparison has then been made
between the literature study, pre-planning and how Råbysjön looks and works today. Some
deviations have been identified in the comparison between plan and result. Finally,
suggestions have been made on what could, according to the literature study, improve the
conditions for the selected aspects.

Main title:Råbysjön ur olika aspekter
Subtitle:en komparativ studie av litteratur, förprojektering och utfall
Authors:Skånberg, Maria
Supervisor:Fridell, Kent and Sjögren, Lena
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, dagvattendamm, Råbylund, Råbysjön, fördröjning, rening
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15960
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15960
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2020 11:03
Metadata Last Modified:02 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics