Home About Browse Search
Svenska


Gartmark, Jesper, 2023. Biologisk mångfald utan skötsel : vad privatpersoner kan göra för den biologiska mångfalden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sveriges landmassa är idag dominerat av jord-och skogsbruk, stora arealer av odlade monokulturer och avbrutna livscykler. Naturmiljöer förstörs för att göra plats för urbanisering. Förutsättningarna för biologisk mångfald utarmas och artutrotning är ett faktum.
Stora delar av Sveriges bebyggda områden har tillgång till trädgård och således även potentialen att gynna den biologiska mångfalden. Privata trädgårdar är den plattform som tillåter störst frihet och däri ligger även de största möjligheterna för att bidra till den biologiska mångfalden. Genom att skapa rätt förutsättningar kan de privata trädgårdarna bidra med en utopi av artrikedom som dels säkerställer främjandet av biologisk mångfald, dels säkerställer bevarandet av den befintliga mångfalden.
Denna studie undersöker inte bara möjligheter för att gynna den biologiska mångfalden utan även hur detta kan göras utan omfattande skötselinsatser av villaägaren. En litteraturstudie har genomförts med ambitionen att skapa ett dokument för villaägare att utgå från för att gynna biologisk mångfald. En fallstudie har sedan genomförts för att undersöka tillämpningen av den sammanställda informationen i litteraturstudien med goda resultat.
Litteraturstudien påvisar att villaträdgårdarna med förhållandevis enkla medel kan öka och bevara den biologiska mångfalden och hur detta görs utan att ställa för stora krav på villaägaren. Inslag så som ängar, död ved, äldre träd med flera beskrivs i förhållande till dess värde för mångfalden.
Resultatet av denna studie kan med fördel ligga till grund för gestaltning av villaträdgårdar och driva kampanjen för privatpersoners involvering i gynnandet och bevarandet av biologisk mångfald.

,

The landmass of Sweden is today dominated by agriculture and forestry, i.e., big areas of monocultures and interrupted life cycles. Natural environments are being reshaped to make way for countries growing cities. The prerequisites for biodiversity are impoverished and species extinction is a fact.
A large part of Sweden’s urban areas has access to a garden and therefore also are potential promoters of biodiversity. Private gardens are the platform that allows the most freedom and thus have the greatest possibility to contribute to the promotion of biodiversity. By providing the proper prerequisites, the private gardens can contribute to a variety of plant and animal habitats that ensures the promotion of biodiversity whilst at the same time maintain the already existing one
This study does not only cover possibilities to promote biodiversity, but it also incorporates how to do so without extensive maintenance needed. A literature study has been implemented with the ambition to create a document for garden owners to emanate from to promote biodiversity. Thereafter a case study was created to showcase how recommendations from the literature study can be applied in real life and garden designs. The literature study explains how private gardens can, with simple means, increase and preserve biodiversity. The paper also explains how this can be done with very little to no maintenance needed at all from the garden owners themselves. Element such as meadows, dead wood, and older trees, among others, are explained to showcase how they contribution to biodiversity and a reasoning behind why they require less maintenance. The results of this study can provide a basis on which to create gardens designs from and further urge the involvement and engagement of the private garden owner to promote biodiversity.

Main title:Biologisk mångfald utan skötsel
Subtitle:vad privatpersoner kan göra för den biologiska mångfalden
Authors:Gartmark, Jesper
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grönstruktur, skötsel, privata trädgårdar, villaträdgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2023 06:47
Metadata Last Modified:18 Feb 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page