Home About Browse Search
Svenska


Svendsen, Hedda, 2021. Hur påverkar företableringssubstrat rot- och skottillväxt? : en jämförande studie av företablering av träd i torv, pimpsten och pimpsten med biokol. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den här studien undersöker hur företableringssubstrat påverkar rot- och skottillväxt hos träd av arten
Prunus cerasifera. Studiens syfte är att undersöka om företablering i substrat av torv, pimpsten och
pimpsten med biokol under ett år påverkar tillväxten hos finrötter och årsskott olika för
behandlingarna. Bland substraten som undersöks är torv det som traditionellt används i de flesta
plantskolor, pimpsten och biokol tillsatsmaterial som är vanliga i växtbäddar på bjälklag.
Växtbäddar som anläggs på bärande konstruktioner, som bjälklag, har ofta ett begränsat djup till
följd av att de inte får vara för tunga. Även utsattheten för väder och vind i samband med begränsad
växtbäddsvolym leder till att ståndorten ofta är mycket torr, och att träd kan ha svårt att överleva
och få en fullgod utveckling. Företableringssystem som plantskolor använder sig av har till syfte att
öka trädens mängd finrötter, som är de rötter där vatten- och näringsupptaget sker. Vilket anses ha
betydelse för att nyplanterade träd ska överleva och få en fullgod utveckling.
Metoden som använts i studien är praktiska undersökningar av träden. Skottillväxten har
undersökts genom att mäta antal årsskott, samt deras längd och biomassa. Finrotstillväxten har
studerats efter att rotklumparnas substrat sköljts bort och sedan har rötterna skannats och analyserat
med verktyget WhinRhizo. Resultaten visar att det finns skillnader i antal skott, deras längd och
biomassa mellan behandlingarna. Även rotlängd och rotvolym skiljde sig åt mellan behandlingarna.
Gällande rotlängd och rotvolym skiljde behandlingen pimpsten med biokol ut sig som den med
längst rotlängd och minst rotvolym. Resultaten kan peka på tendenser mellan behandlingarna då
ingen data är statistisk säkerställd, vilket också är på grund av att det enbart var tre exemplar som
undersöktes. Däremot visar resultaten på att fler och mer omfattande studier bör utföras då de skulle
kunna ha betydelse för hur träd som ska planteras på bjälklag med hjälp av företablering kan få fler
finrötter som upptar liten plats.

,

This study investigates the effect of pre-establishment substrates on root and shoot growth of
Prunus cerasifera trees. The aim of the study is to investigate whether pre-establishment in
substrates of peat, pumice and pumice with biochar for one year affects the growth of fine roots and
annual shoots differently for the treatments. Among the substrates investigated, peat is the one
traditionally used in most nurseries, pumice and biochar are additives commonly used in plant beds
on joists. Plant beds built on supporting structures, such as beams, often have a limited depth due to
the need to avoid excessive weight. Exposure to weather and wind in conjunction with limited
planting bed volume and depth also means that the site is often very dry, and trees may find I difficult
to survive and develop fully. Establishment systems used by nurseries aim to increase the amount
of fine roots of trees, which are the roots where water and nutrient uptake occur. This is considered
important for the survival and development of newly planted trees.
The methodology used in the study is practical surveys of the trees. Shoot growth was examined
by measuring the number of annual shoots, as well as their length and biomass. The fine root growth
was studied after the removal of soil and debris was washed away and then the roots were scanned
and analysed using the WhinRhizo tool. The results show that there are differences in the number
of shoots, their length and biomass between treatments. Regarding root length and volume the
treatment pumice with biochar stood out as the one with the longest root length and the least root
volume. The results may indicate trends between treatments as none of the data is statistically
significant, which is also due to the fact that only three specimens were examined. However, the
results suggest that more extensive studies should be carried out as they could have an impact on
how trees that are to be planted on joists using pre-establishment can have more fine roots that
occupy little space.

Main title:Hur påverkar företableringssubstrat rot- och skottillväxt?
Subtitle:en jämförande studie av företablering av träd i torv, pimpsten och pimpsten med biokol
Authors:Svendsen, Hedda
Supervisor:Levinsson, Anna and Emilsson, Tobias
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd, företablering, bjälklag, finrötter, substrat, biokol, pimpsten, torv, skott, tillväxt, rotlängd, rotvolym, Prunus cerasifera
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17265
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17265
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2021 06:32
Metadata Last Modified:30 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics