Home About Browse Search
Svenska


Persson, Erik, 2023. Skolvägens betydelse för barn och ungdomars skolgång och skolresultat : en fallstudie om förutsättningarna i Broby. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Forskning visar att en aktiv skolväg bidrar till bättre skolresultat och hälsosammare liv för elever. Forskning visar också att barn och ungdomar som aktivt tar sig till skolan (till fots eller med hjälp av cykel) minskar medan allt fler blir transporterade till skolan med bil. Arbetet omfattar en fallstudie i Östra Göinge kommun där statistik visar att skolresultaten är bland de sämsta i Sverige sedan en längre tid.
Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka kvalitéer hos skolvägen som främjar aktiv transport för barn och ungdomar, samt att ta fram kunskap om aktiv skolväg, dess kvaliteter och dess inverkan på skolresultatet.
Arbetet baseras på en litteraturstudie och en fallstudie av området kring skolorna i Broby i Östra Göinge kommun. Litteraturstudien har genomförts med hjälp av informationsinsamling av forskningsbaserad kunskap samt av relevanta rapporter från myndigheter. I fallstudien ingår platsbesök med observation och foto samt dokumentstudier och intervjuer. Kolada.se samt Lantmäteriets karttjänst har varit viktiga verktyg med att analysera området.
Resultatet från litteraturstudien visar en tydlig bild av att en aktiv skolväg gynnar skolresultat och även andra faktorer så som bättre hälsa hos elever som väljer att färdas aktivt till och från skolan. Resultatet från fallstudien visar att Broby i Östra Göinge kommun kan bidra till att göra skolvägen säkrare, tryggare och mer lockande för aktiv transport till och från skolorna.
Slutsatserna i denna studie är att Broby bör satsa på att få fler barn och ungdomar att aktivt ta sig till och från skolan och att det finns möjligheter att arbeta med både en fysisk miljö och andra faktorer. En grundlig kartläggning av hur eleverna tar sig till och från skolan bör göras av skolan och samband mellan skolresultat och skolresa kan studeras både lokalt i Broby och i nya studier.

,

Research shows that an active school route contributes to better school results and healthier students. Research also shows that children and young people who actively get to school (on foot or by bicycle) are decreasing, while more and more are being transported to school by car. This thesis includes a case study in Östra Göinge municipality, where statistics show that school results are among the worst in the nation since a long time.
The purpose of this work was to investigate which qualities of the school route that promote active transport for children and young people, as well as to develop knowledge about the active school route, its qualities and its impact on school results.
The work is based on a literature study and a case study of the area around the schools in Broby in Östra Göinge municipality. The literature study has been carried out with the help of information gathering of research-based knowledge and relevant reports from authorities. The case study includes site visits with observation and photos as well as document studies and interviews. Kolada.se and the Lantmäteriet’s map service have been important tools in analyzing the area.
The results from the literature study show clearly that an active school route benefits school results and also other related factors such as better health in students who choose to travel actively to and from school. The results from the case study show that Broby in Östra Göinge municipality can contribute to making the school route safer and more attractive for active transport to and from the schools.
The conclusions of this study are that Broby should invest in getting more children and young people to actively get to and from school, both through interventions in the physical environment and other actions. A thorough mapping of how students get to and from school should be done and connections to school results both locally and in general….

Main title:Skolvägens betydelse för barn och ungdomars skolgång och skolresultat
Subtitle:en fallstudie om förutsättningarna i Broby
Authors:Persson, Erik
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Aktiv skolpendling, barns rörlighet, barn och trafiksäkerhet, skolprestationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18677
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18677
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2023 10:39
Metadata Last Modified:10 Mar 2023 15:24

Repository Staff Only: item control page