Home About Browse Search
Svenska


Nolegård, Emelie and Ingvarsson, Emma, 2019. Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det är viktigt för barn att få lov att leka utomhus, inte bara för att skapa sociala band med barn i sin jämnålder utan även för att utvecklas psykiskt och fysiskt. Barn utvecklar bland annat en bättre självkänsla, får bättre motorik och de lär sig ofta att interagera och lösa konflikter med andra barn genom leken. I FN:s barnkonvention, som inte skiljer på barn oavsett kön eller funktionsnedsättning står det att alla barn har rätt till en utvecklingsfrämjande lek och rekreation. Ett barn med någon slags funktionsnedsättning kan uppleva problem med att nyttja platser utomhus som är till för lek och kan vara begränsade av utformningen av miljön trots att många hinder på offentliga platser, enligt Plan- och bygglagen, ska avhjälpas.

Trots att det finns både lagar och regelverk i Sverige som säger att lekplatser skall vara tillgänglighetsanpassade samt flera studier som visar på alla fördelar med barns lek så är de flesta lekplatser idag inte tillgängliga. Detta kan bero på att det missas i projekteringsskedet, att det inte finns ekonomi inom kommunen för att tillgänglighetsanpassa eller för att det finns för lite kunskap kring ämnet.

Arbetet utgörs av en litteraturstudie och intervjuer med syfte att ta reda på hur kommunerna arbetar för att deras lekplatser ska vara tillgängliga för alla samt om kommunernas arbete upplevs som tillräckligt av personer med funktionsnedsättningar. Arbetet innehåller intervjuer med personer anställda vid tre stora kommuner i Skåne, en lekredskapstillverkare och en tillgänglighetskonsult.

Det framgår i arbetet att olika funktionsnedsättningar kräver olika anpassningar i den byggda miljön. Ofta finns ingen “universallösning” som fungerar för alla, men med det sagt kan en anpassning hjälpa många. Ledstänger, till exempel, kan vara avgörande för om barn med nedsatt syn skall kunna förflytta sig på lekplatsen självständigt men kan även vara ett bra hjälpmedel för andra barn. Exempel på vanliga åtgärder som görs i tillgänglighetsarbetet är bland annat att byta fallskyddsunderlag till gummigranulat, göra markbeläggning jämn, skärma av stora ytor och skapa mindre rum på lekplatsen, skapa skugga över sandlådan och installera ljud eller ljuslek på lekplatsen.

,

It’s important for children to be aloud to play outside, not only to interact socially with children their own age but also to grow both mentally and physically. Children develop a better self-esteem, better control of their bodies and will often learn to interact and solve conflicts with other children through play. United Nations Convention on the Rights of the Child which do not differ the children no matter gender, any disabilities or the colour of their skin says that every child have the right to play and recreate in a developing way. A child with some kind of disability can experience problems regarding the usability of the outdoor environments created for play and can be limited by the design of the outdoor environment. Though obstructions are supposed to be removed according to the Planning and Building Act.

Despite the fact that there are laws and acquis in Sweden demanding playgrounds to be availability adapted and multiple studies that show the many benefits of children playing most playgrounds are not available. This may be because it is missed in the figuration, because there aren’t enough money in the municipality to make it accessible or because the there aren’t enough knowledge regarding this subject yet.

This work consists of a literature study and interviews with the purpose of finding out how the municipalities work to ensure that their playgrounds are accessible to everyone and whether the municipalities work is perceived as sufficient by people with functional variations. The work includes interviews with people employed at three large municipalities in Skåne, a playground equipment manufacturer and an accessibility consultant.

It is clear from this work that different disabilities require different adaptations in the built environment. Often there is no "universal solution" that suits everyone, with that said one adaptation can help many. Handrails, for example, can be crucial for whether children with impaired vision is able to move independently in the playground, but can also be a good aid for children with impaired movement ability. Common measures that are done in the accessibility work include changing fall protection substrates to rubber granules, making ground cover even, shielding large surfaces and creating smaller rooms on the playground, creating shade over the sandbox and installing playground equipment with sound and lights.

Main title:Olika behov på lekplatsen
Subtitle:problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer
Authors:Nolegård, Emelie and Ingvarsson, Emma
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:tillgänglighet, anpassningar, lekmiljö, barns lek, barns hälsa, funktionshinder, funktionsnedsättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10783
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10783
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2019 08:12
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics