Home About Browse Search
Svenska


Hellström, Åsa and Roos, Camilla, 2024. Utmanare till den gröna asfaltens hegemoni Det finns annat än gräsmatta! : det finns annat än gräsmatta!. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Den älskade gräsmattan fyller våra parker, oräkneliga rondeller och även minsta lilla plätt i staden. Men den visar sig vara lika bra för den biologiska mångfalden som en öken, eller ibland till och med sämre. Dessutom kräver den en intensiv och dyr skötsel som bidrar till att maskiner släpper ut föroreningar. Med detta i sinnet väcktes en viss aversion mot gräsmattan och en känsla av att det borde finnas alternativ som dessutom är vackrare. Tanken har väckts hos andra före oss och flera alternativ har presenterats. Målet med den här uppsatsen var att kartlägga utbudet av alternativ till gräsmatta i offentlig miljö i Sverige med syftet att öka kunskapen om hur vi som landskapsingenjörer kan förbättra urbana grönytor beträffande skötselbehoven, den biologisk mångfalden och de estetiska värdena. Genom litteraturstudier och sökningar i databaser och sökmotorer fann vi olika alternativ, men eftersom många av alternativen var nya på marknaden vände vi oss även till forskare, anläggare, privatpersoner och direkt till leverantörer för att få mer information och fördjupad kunskap. Här finns det mer arbete att göra men tidsramen gjorde att vi fick avgränsa oss. De alternativ som vi fann var skogsmatta, mossmatta, höggräs & olika typer av äng, örtmatta, perennmatta samt sedummatta. Skötselkostnaderna för alternativen blir inte mindre, men skötseln sker på ett annat sätt och med en lägre frekvens än för gräsmattan. Förutsatt att man inte anlägger samma matta med enbart en art överallt, resulterar alternativen i en ökad biologisk mångfald i staden och en möjlighet till mer estetiskt tilltalande miljöer. Eftersom gräsmattenormen är stark i samhället är det viktigt med information till allmänheten vid en förändring för att öka acceptansen och uppskattningen av de nya alternativen. Förhoppningsvis ser vi mer blommande ängar och frodiga mattor i rondellerna framöver!

,

The beloved grass lawn is filling our parks, uncountable roundabouts and even the tiniest spots in the city. But it has proven to be as good for biodiversity as a desert, or sometimes even worse. In addition, it requires intensive and expensive maintenance that contributes to machines releasing pollutions. Having this in mind a certain aversion was raised against the grass lawn, and a feeling that there must be alternatives that are more beautiful as well. The thought has been raised among others before us, and several alternatives have been presented. The aim of this study was to survey the supply of alternatives to public lawns in Sweden, intending to increase the knowledge of how we as landscape engineers can improve urban green space regarding maintenance requirements, biodiversity and aesthetic values. Through literature studies and searchings in databases and search engines we found several alternatives, but since many of the alternatives were new on the market we also turned to researchers, gardeners, private individuals and directly to suppliers to get more information and in-depth knowledge. The options we found were forest lawn, moss lawn, tall grass & different types of meadows, herb lawn, perennial lawn and sedum lawn. The maintenance costs for the alternatives will not be lower, but the maintenance is accomplished in a different way and with a lower frequency than for the grass lawn. Provided that the same carpet, with only one species is not laid everywhere, the alternatives result in increased biological diversity in the city and the possibility of more aesthetically pleasing environments. As the grass lawn norm is strong in society, it is important to provide information to the public when making a change, to increase acceptance and appreciation of the new alternatives. Hopefully we will see more blooming meadows and lush carpets in the roundabouts in the future!

Main title:Utmanare till den gröna asfaltens hegemoni Det finns annat än gräsmatta!
Subtitle:det finns annat än gräsmatta!
Authors:Hellström, Åsa and Roos, Camilla
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Wembling, Mona
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gräsmatta, biologisk mångfald, skötsel, estetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19894
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19894
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 08:22
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics