Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Elisabeth, 2021. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I det här självständiga arbetet görs en jämförelse mellan årtiondenas ideal och praktik i en
villaträdgård mellan 1950- 1980. Arbetet delas upp i tre delar med en utvald trädgård som
utgångspunkt för praktiskt exempel och litteratur; i form av trädgårdshandböcker som använts av
ägarna till trädgården, som ideal och metodiskt verktyg. Delarna; odling, prydnadsträdgård och
naturvård studeras för att hitta tydliga likheter och skillnader mellan en idealbild och praktik. Arbetet
fokuseras på anläggning, användning av platsen och växtmaterial.
Ett resultat av arbetet är en djupare förståelse över att trädgårdshandböckernas ideal tolkas,
modifieras och används som verktyg i praktiken. Istället för att vara direkta källor till verkligheten,
blir dessa handböcker istället ett verktyg för att förstå trädgårdsägarnas bakgrund, kunskap och
inspirationskälla. Det är tydligt att en privat villaträdgård bär en komplexitet som formas av ägarnas
användning, platsens förutsättningar, ägarnas kunskaper och personlig smak, som ibland baserat på
ett ideal, ibland inte.
Syftet med arbetet grundas i att försöka få en bredare och mer nyanserad förståelse för
villaträdgårdens historia och vad som format dess ideal och praktik under perioden 1950- 1980. Den
avgränsning som görs möjliggör även en större förståelse för en lokal trädgårdskultur, dess
förutsättningar och anpassningar.

,

In this independent work, a comparison is made, between the ideals and practice in a villa garden of
the decades 1950 and 1980. The work is divided into three parts with a selected garden as a starting
point for practical examples and literature; in the form of garden handbooks used by the owners of
the garden, as an ideal and methodical tool. The parts; cultivation, ornamental gardens and nature
conservation are studied to find clear similarities and differences between an ideal image and
practice. The work focuses on construction, use of the site and plant material.
One result of the work is a deeper understanding that the ideals of garden manuals are interpreted,
modified and used as tools in practice. Instead of being direct sources of reality, these handbooks
instead become a tool for understanding the garden owners' background, knowledge and source of
inspiration. It is clear that a private villa garden carries a complexity shaped by the owners 'use, the
conditions of the place, the owners' knowledge and personal taste, which are sometimes based on
an ideal, sometimes not.
The purpose of the work is based on trying to gain a broader and more nuanced understanding of
the villa garden's history, what shaped its ideals and practices during the period 1950-1980.

Main title:Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik
Subtitle:en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980
Authors:Lindström, Elisabeth
Supervisor:Klintborg Ahlklo, Åsa
Examiner:Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädgårdshistoria, Västerbotten, Bjurholm, kulturarv, villaträdgård, naturvård, hushållsodling, sommarrum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16708
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16708
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:History
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2021 11:37
Metadata Last Modified:27 May 2021 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics