Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Marcus and Löfvall, Carl, 2019. Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering : med utgångspunkt från träden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I och med det större exploateringstrycket på grund av en ökad urbanisering finns det idag risk för att grönytor till total yta minskar för att ge plats åt nya byggnader och infrastruktur. De ekosystemtjänster som grönytorna genererar tenderar således att bortprioriteras till följd av detta. En av de viktigaste biotoperna är ädellövträdsbiotopen, mycket på grund av omfattningen av den biologiska mångfalden kopplat till träden, samt de kulturella värden de bidrar med.

Syftet med arbetet är att ge mer lättillgänglig och ökad kunskap om ädellövträdsindividerna och planeringsskedet. Detta genom att sammanställa fakta kring de båda, för att sedan diskutera fram artindividuella åtgärder för att ge möjlighet till en mer riktad och flexibel planering. Målet är att ta fram ett hjälpverktyg för berörda aktörer i ett tidigt planeringsskede av en exploatering för att konkretisera utförandet av den riktade och flexibla planeringen genom att göra en litteraturstudie. Fakta till litteraturstudien utgår till största del från en sammanställning av fakta kring ädellövträden utifrån deras förekomst, ståndort, speciella krav samt speciella tåligheter, följt av fakta kring hur planering för bevarande av träd går till. Planeringen delas vidare in efter hur den generellt sett utförs och vilka åtgärder som bör vidtas vid undantag och avvikelser. För att nå ett resultat identifieras nyckelfaktorer som övergripande delas in i förändringar av topografi och mark och som påverkar trädens grundläggande krav. Därefter diskuteras fakta mellan ädellövträdens grundläggande krav och generellt tillvägagångssätt i planeringsskedet utifrån de identifierade nyckelfaktorerna. Kontentan av slutsatsen är att en riktad planering kopplat till ett specifikt ädellövträd till viss del är möjlig att utföra, trots att den fortfarande kan anses vara något för generell.

,

Because of the greater exploitation pressure due to increased urbanization, there is currently a risk that green areas in total will decrease in order to make room for new buildings and infrastructure. The ecosystem services generated by the green areas thus tend to be prioritized as a result. One of the most important biotopes is the broad-leaved tree biotope, much because of the extent of biodiversity linked to the trees, and the cultural values they contribute to.

Because of the greater exploitation pressure due to increased urbanization, there is currently a risk that green areas in total will decrease in order to make room for new buildings and infrastructure. The ecosystem services generated by the green areas thus tend to be prioritized as a result. One of the most important biotopes is the broad-leaved tree biotope, much because of the extent of biodiversity linked to the trees, and the cultural values they contribute to.
The purpose of the work is to provide more easily accessible and increased knowledge of the broad-leaved tree individuals and the planning stage. This is done by compiling facts about the two, and then discussing art-individual measures to give the opportunity for a more targeted and flexible planning. The goal is to develop a tool for relevant actors in an early planning stage of an exploitation to concretize the execution of the targeted and flexible planning by doing a literature study. Facts for the literature study are mostly based on a compilation of facts about broad-leaved trees based on their occurrence, place of birth, special requirements and special tolerances, followed by facts about how planning for conservation of trees goes. The planning is further divided according to how it is generally performed and what measures should be taken in the case of exceptions and deviations. In order to achieve a result, key factors that are overall divided into changes in topography and land are identified, which affect the basic requirements of the trees. Then facts are discussed between the basic requirements of the broad-leaved tree and the general approach in the planning stage based on the identified key factors. The conclusion of the conclusion is that a targeted planning linked to a specific broad-leaved tree is possible to some extent, although it can still be considered somewhat too general.

Main title:Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering
Subtitle:med utgångspunkt från träden
Authors:Lundberg, Marcus and Löfvall, Carl
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biotop, ädellövträd, exploatering, ekosystemtjänster, bevarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 May 2019 11:28
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics