Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Saga, 2024. Hur kan dammar påverka den urbana biologiska mångfalden?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Denna litteraturstudie sammanställer forskningsresultat från andra studier. Det
finns många faktorer som påverkar urban biologisk mångfald, som exempelvis
vattenföroreningar, övergödning, urban heat island effekten, förekomsten av
invasiva arter, angränsande landskapstyp, val av skötsel och utformning av
dammen. En av de största faktorerna som påverkar urban biodiversitet sågs vara
förlusten av urbana dammar. Det framkom att ett samband mellan biologisk
mångfald och förekomsten av ett nätverk av dammar och gröna och blå
korridorer är en betydande faktor i hur omfattande och stabil den urbana
biologiska mångfalden är. Vid förlusten av urbana dammar fragmenteras detta
nätverket vilket riskerar att vissa dammar hamnar i mindre nätverk och andra
dammar isoleras, vilket gör att de artpopulationerna som finns vid dessa
ekosystem blir mer sårbara för utrotning från området. Det undersöktes även hur
skötsel och anläggning av urbana dammar spelar in i den biologiska mångfalden,
och man kom fram till att vissa aspekter genererar mer biologisk mångfald än
andra, och att andr element eliminerar vissa arter från området. Man kom även
fram till att en mångfald av olika typer av förhållanden i dammar skapar den
största artmångfalden, då olika typer av ekosystem passar till olika uppsättningar
av arter. Eftersom denna mångfald av ekosystem främjar urban biodiversitet kan
användningen av dammar för ekosystemtjänster som översvämningsskydd också
främja biodiversiteten, och därmed behöver inte avväganden göras om ifall
biodiversitet eller funktionalitet ska prioriteras i varje damm.

,

This literature review compiles research findings from other studies. There are
many factors that affect urban biodiversity, such as water pollution,
eutrophication, the urban heat island effect, the presence of invasive species,
adjacent landscape type, type of management and design of the pond. One of
the biggest factors affecting urban biodiversity identified as the loss of urban
ponds. It was found that a relationship between biodiversity and the presence of
a network of ponds and green and blue corridors is a significant factor in the
extent and stability of urban biodiversity. In the case of the loss of urban ponds,
this network is fragmented, which risks that some ponds end up in smaller
networks and other ponds are isolated, which makes the species populations
found at these ecosystems more vulnerable to extinction from the area. It also
examined how the management and construction of urban ponds affects
biodiversity, and found that some aspects generate more biodiversity than others,
and that other elements eliminate certain species from the area. It was also
concluded that a diversity of different types of conditions in ponds creates the
greatest species diversity, as different types of ecosystems suit different sets of
species. As this diversity of ecosystems promotes urban biodiversity, the use of
ponds for ecosystem services such as flood protection can also promote
biodiversity, and thus there is no need to reconsider whether biodiversity or
functionality should be prioritized in each pond.

Main title:Hur kan dammar påverka den urbana biologiska mångfalden?
Authors:Forsberg, Saga
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, biodiversitet, öppna vatten, dagvattenlösning, urban, ekosystem, ekosystemtjänster, grön-blå infrastruktur, arter, klimatförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19735
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2024 08:45
Metadata Last Modified:02 Mar 2024 02:02

Repository Staff Only: item control page