Home About Browse Search
Svenska


Ripa, Linnea, 2022. Gröna tak : extensiva, semi intensiva och intensiva gröna tak och dess möjligheter och begränsningar för vår miljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Gröna tak innebär takkonstruktioner som innehåller olika typer av vegetation. Gröna tak har funnits sedan flera hundra år tillbaka och än idag är de i en utvecklande process. Gröna tak utvecklas kontinuerligt eftersom städerna blir allt mer tätbebyggda. Gröna taks främsta funktion är att hantera dagvatten men också andra faktorer som estetik, biologisk mångfald samt flertal andra fördelar och möjligheter. Syftet med arbetet går ut på att belysa dess fördelar såväl som nackdelar gällande gröna tak i våra stadsmiljöer.
När man tänker eller söker på gröna tak är sedumtak eller så kallade extensiva tak det första som dyker upp. Mitt intresse har därför väckts att istället grunda min kunskap mot att studera intensiva tak, främst för att förstå möjligheter och begränsningar för intensiva tak och vad de för med sig. En annan anledning till nyfikenheten för intensiva tak är det estetiska uttrycket de tillför och tillgången till grönmiljöer i våra tätbebyggda städer de bidrar till.
För att få fram svar på dessa frågor har arbetet delats upp i en litteraturstudie, en fallstudie och en intervjustudie. Litteraturstudien beskriver begreppet gröna tak och vad det finns för olika sorts gröna tak. Olika uppbyggnadskonstruktioner redogörs och vilket anläggningsmaterial som används och förekommer i Sverige. Arbetet redovisar fördelar, nackdelar, möjligheter och begränsningar med gröna tak i svensk stadsmiljö vilket är allt från dagvattenhantering till biologisk mångfald och olika hälsofördelar. Gröna tak redogörs för och varför man anlägger gröna tak i Sverige idag. Arbetet beskriver även hur skötsel och underhåll fungerar och används. Intervjustudien består av frågor och samtal utifrån företagssyn samt ställningstaganden för fördelar och nackdelar med gröna tak. Fallstudien består av en analys av köpcentrumet Emporia och deras takpark. Dessa olika delar av arbetet har gett ett resultat och en helhetsöverblick över hur olika typer av gröna tak fungerar och vilka möjligheter och begränsningar dessa besitter. Arbetet avslutas med en diskussion huruvida dessa fördelar och nackdelar står sig mot varandra i vilka situationer de olika gröna taken är mest lämpliga och hur viktigt det är att beräkna ståndort för den kommande växtbädden. Några slutsatser och resultat för arbetet är bland annat att extensiva tak har en mindre variation av vegetation, har en mindre vattenhållande förmåga, har begränsande social förmåga och har låga skötsel- och underhållskrav jämfört med semi intensiva och intensiva tak. Andra faktorer så som kostnad för konstruktion, mindre uppbyggnation och mindre vikt är något som extensiva tak har fördelar med jämfört med semi intensiva och intensiva gröna tak.

,

Green roofs mean roof constructions that contain different types of vegetation. Green roofs have existed for several hundred years and even today they are in a developing process for both human health and for sustainable outdoor environments as cities become increasingly densely populated. The main function of green roofs is to manage stormwater but also other factors such as aesthetics, biodiversity and several other benefits and opportunities. The purpose of the work is to highlight its advantages as well as disadvantages regarding green roofs in our urban environments.
When you think or search for green roofs, sedum roofs or so-called extensive roofs are the first thing that comes to mind. My interest has therefore been aroused to instead base my knowledge on studying intensive roofs, mainly to understand the possibilities and limitations of intensive roofs and what they entail.
To get answers to these questions, I have divided the work into a literature study, a case study and an interview study. The literature study describes the concept of green roofs and what there is for different types of green roofs. Different building constructions are described and which construction material is used and occurs in Sweden. The work reports advantages, disadvantages, opportunities and limitations with green roofs in the Swedish urban environment, which is everything from stormwater management to biodiversity and various health benefits. Green roofs are described for and why green roofs are being built in Sweden today. The work also describes how care and maintenance for green roofs works and is used. The interview study consists of questions and conversations based on a company view as well as positions on the advantages and disadvantages of green roofs. The case study consists of an analysis of the Emporia shopping center and their roof park. These different parts of the work have given a result and a comprehensive overview of how different types of green roofs work and what opportunities and limitations these possess. I end the work with a discussion of whether these advantages and disadvantages stand against each other in which situations the different green roofs are most suitable and how important it is to calculate the location of the future plant bed.

Main title:Gröna tak
Subtitle:extensiva, semi intensiva och intensiva gröna tak och dess möjligheter och begränsningar för vår miljö
Authors:Ripa, Linnea
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna tak, uppbyggnadskonstruktion, skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18140
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18140
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2022 10:19
Metadata Last Modified:19 Aug 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics