Home About Browse Search
Svenska


Dahlbäck, Felix, 2021. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig
påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av
människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. Arbetets syfte var att genom en
litteraturstudie undersöka och sammanfatta de bildande processerna av ytlig vattenerosion i
slänter, samt hur växters tekniska egenskaper påverkar och motverkar erosion.

I studien framgick det att ytlig vattenerosion påverkas av flera olika faktorer och har olika
bildningsprocesser, morfologiska karaktär och kapacitet att transportera bort material från slänter.
Avgörande faktorer som visades påverka erosion vara bland annat jordens sammansättning,
nederbördens mängd och intensitet, släntens lutning och längd, samt om markytan är exponerad
eller täckt av vegetation. Vidare visade resultatet av studien att växter har en betydande roll för
bildningen av erosion i slänter. Vegetations egenskaper kan påverka både genom att effektivt
reducera erosion, men även bidra till att erosionen ökar. Bland annat visades egenskaper som höjd
över mark, täthet, rotdensitet, tillväxthastighet och förna kunna ha en betydande inverkan på
bildningen av ytlig vattenerosion.

I studien framgår det tydligt att erosionsprocesser och växters egenskaper har ett komplext
förhållande där flera faktorer kan spela viktiga roller. Det här kan vara viktigt att ha kännedom om
för att förutse risker med exponerad jord, samt för att värdesätta vegetationens betydelse vid
planering, byggnation, etablering och förvaltning.

,

Our landscape is constantly exposed to changes, where both natural processes and human impact
can cause major problems. Erosion is a natural process but can be accelerated by human activities,
land use and climate change. The main purpose of this paper was to examine through a literature
study the formation processes of surficial water erosion on slopes, as well as how the technical
properties of vegetation affect and counteract erosion.
The material for this paper that have been

In the study it was shown that surficial water erosion is affected by several different factors and
has different processes of formation, morphological character and capacity to transport materials
away from slopes. Decisive factors that were shown to affect erosion was including soil
composition, the precipitations amount and intensity, the slope gradient and length, and whether
the soil surface is exposed or covered with vegetation. Furthermore the result of this study showed
that plants plays a significant role in the formation of erosion on slopes. The properties of
vegetation can affect both by effectively reducing erosion but also contribute to increasing erosion.
Properties such as the height above ground, density, root density, growth rate and litter, was
shown to have a significant impact on the formation of surficial water erosion.

The study clearly shows that erosion processes and plant properties have a complex relationship
where several factors can play important roles. This can be important to be aware of in order to
anticipate risks with exposed soil, as well as to value the importance of vegetation in planning,
construction, establishment and management.

Main title:Erosionens naturliga skydd
Subtitle:växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter
Authors:Dahlbäck, Felix
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:erosion,, yterosion, slänter, ingenjörsbiologi, water erosion, erosion control, vegetation coverage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16991
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil erosion, conservation and reclamation
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2021 10:38
Metadata Last Modified:08 Jul 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics