Home About Browse Search
Svenska


Dreyer, Jennifer and Hägnander, Sara, 2024. Blågröna lösningar i Gåsebäck. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Viktiga faktorer som ligger grund till rapporten är den globala uppvärmningen och klimatförändringar som till exempel ökade nederbördsmängder och värmeböljor. Men även förtätning av städerna som begränsar grönområdens storlek och dess naturliga funktion som infiltrering och lagring av dagvatten. Därför behöver hållbar dagvattenhantering tas i beaktning i både befintliga och nybyggda områden. Det är stora problem i dagens samhälle på grund av att dagvattnet inte har någon plats att ta vägen och kan orsaka stora problem som till exempel översvämningar.
Växtlighet i städerna är viktiga för att mjuka upp och sänka temperaturen i städerna. I blågröna lösningar fördröjs och renas dagvattnet innan de infiltrerar i terrassen och vidare till grundvattnet alternativt transporteras vidare via ledningsnätet. Samtidigt som blågröna lösningar bidrar till ökad biologisk mångfald, minskad risk för översvämningar och överbelastning på ledningsnätet samt minskning av den urbana värmeöeffekten.
Examensarbetet är utfört med ambitionen att Gåsebäck i Helsingborg i framtiden ska komplettera det befintliga ledningsnätet med blågrön infrastruktur. Detta på grund av områdets problematik med stora arealer med hårdgjorda och icke infiltrerbar beläggning samt brist på grönska och en gatumiljö för gående och cyklister i området. Gåsebäck är idag ett industriområde med flera olika verksamheter som bilverkstäder och utställningar. Området ska omvandlas till en stadsdel där bostäder och industrier blandas. Studien beskriver olika blågröna lösningar som kan hjälpa områden som Gåsebäck. Dagvattenlösningarna grundar sig i en litteraturstudie, platsanalys och beräkningar för de olika delområdena.
Klimatförändringar, föroreningar och olika blågröna lösningar är delar som studien tar upp. Platsanalys har varit den största delen av arbetets inriktning på Gåsebäck med områdesbeskrivningar, geologiska och hydrologiska undersökningar. Beräkningarna är utförda för olika dagvattenlösningar som är anpassade efter gatorna i Gåsebäck men de kan även implementeras på liknande gator utanför området.
Resultatet inom projektområdet är att ytan blir en mer multifunktionell yta jämfört med idag, som främst används för bilister och arbetare. Tips till fastighetsägarna i området på blågröna lösningar har även presenterats. Alla lösningarna går att använda utanför Gåsebäck men förutsättningarna kan ändras.

,

Important factors underlying the report are due to global warming and climate change such as increased rainfall and heat waves. But also densification of the cities which limits the size of green areas and its natural function such as infiltration and storage of storm water. Therefore, sustainable stormwater management needs to be taken into account in both existing and newly built areas. There are big problems in today's society because the storm water has nowhere to go and can cause big problems such as floods.
Urban vegetation is important for softening and lowering the temperature in cities. In blue-green solutions, the stormwater is delayed and purified before it infiltrates the terrace and further to the groundwater, alternatively transported further via the pipeline network. At the same time, blue-green solutions contribute to increased biological diversity, reduced risk of floods and overloading of the wiring network and reduction of the urban heat island effect.
The thesis is carried out with the ambition that Gåsebäck in Helsingborg will in the future supplement the existing pipeline network with blue-green infrastructure. This is due to the area's problems with large areas of hardened and non-infiltrating pavement and a street environment for pedestrians and cyclists in the area. Gåsebäck is today an industrial area with several different businesses such as car workshops and exhibitions. The area is to be transformed into a district where housing and industry are mixed. The study describes various blue-green solutions that can help areas such as Gåsebäck. The stormwater solutions are based on a literature study, site analysis and calculations for the various sub-areas.
Climate change, pollution and various blue-green solutions are parts that the study addresses. Site analysis has been the largest part of the work focusing on Gåsebäck with area descriptions, geological and hydrological surveys. The calculations are performed for different stormwater solutions that are adapted to the streets in Gåsebäck, but they can also be implemented on similar streets outside the area.
The result in the project area is that the surface becomes a more multifunctional surface compared to today, which is mainly used for motorists and workers. Tips for property owners in the area on blue-green solutions have also been presented. All the solutions can be used outside Gåsebäck, but the conditions can change.

Main title:Blågröna lösningar i Gåsebäck
Authors:Dreyer, Jennifer and Hägnander, Sara
Supervisor:Wahl, Scott
Examiner:Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Blågröna lösningar, dagvattenlösningar, hållbara dagvattenlösningar, fördröja dagvatten, rena dagvatten, Gåsebäck, Helsingborg, Helsingborgs stad, regn med olika återkomsttid, regnbädd, svackdike
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19964
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19964
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2024 10:08
Metadata Last Modified:16 May 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics