Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Niklas, 2021. Regnbäddar med svampkultur : en utvärdering av möjligheten att applicera svampkultur i regnbäddar för dess förmåga att bryta ner föroreningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
482kB

Abstract

Hanteringen av dagvatten i städer är ett växande problem på grund av städers
utbredning och dess hårdgjorda markmaterial samt på grund av klimatförändringar som i
framtiden spås göra regntillfällen mer intensiva. Dessa förändringar lägger högre
belastning på våra dagvattensystem. En åtgärd som används mer och mer i städer är att
anlägga regnbäddar för att fördröja och minska mängden dagvattnet som behöver ledas
bort. Dessa regnbäddar har också förmågan att rena dagvatten och det sker främst
igenom filtrering och sedimentering. Det här projektet går ut på att undersöka om det går
att etablera svamp i regnbäddar för att utnyttja svampars förmåga att bryta ner
föroreningar. I projektet testas ostronskivlingens förmåga att etablera sig i
regnbäddsubstrat med olika blandningar av träspån och hur infiltrationskapaciteten
påverkas av den eventuella tillväxten. Testet utfördes i en uppsättning av 35
genomskinliga plastkrukor som rymmer 1,5 liter vardera. I varje kruka användes 2 dl
mycelmix och 10 dl substratmix. Efter 21 dagar var alla 100% koloniserade.
För att få användbara mätresultat på både infiltration och myceltillväxt var det
nödvändigt att använda två olika metoder vid anläggandet. Den ena metoden som vi
kallar ”skikt”, där mycelet applicerades i ett heltäckande lager, användes för att kunna se
mycelets tillväxt från dag 1. Metoden ”skikt” förhindrar dock från att få bra mätvärden för
infiltrationskapaciteten då skikt av hydrofobiskt mycel skapas i mitten av krukan. Därför
användes även ytterligare en metod som vi kallar ”cylinder”, där mycelet i stället
applicerades i form av en cylinder som lämnade ett utrymme av rent substrat mellan
krukans kant och mycelet.
Testets resultat:
• Det går att etablera ostronskivling i regnbäddssubstrat.
• Tillväxten är endast marginellt snabbare i blandningar med högre halt träspån.
Tillväxten var dock snabbast i blandningen som består av 50%
regnbäddssubstrat och 50% sågspån. Denna skillnad som observerats kan bero
på andra faktorer som vattenhalt med mera och inte nödvändigtvis bero på
mängden träspån i substratet.
• Högre halt träspån ger tätare hyfer (myceltrådar) vilket påverkar
infiltrationskapaciteten negativt.
Om det skulle visa sig att odling av ostronskivling var ett effektivt sätt att rena
regnbäddar och dagvatten är det ekonomiskt försvarbart då det skulle vara både billigt
och enkelt att applicera på plats och metoden i sig är inte heller en miljöbelastning. Det skulle till exempel kunna gå att ta ut borrkärnor i en redan anlagd regnbädd som sedan
fylls med mycel.
Detta är endast en liten studie och resultaten bör därför endast ses som indikationer.
Dessa resultat kan dock användas för att utvärdera hur man kan lägga upp ytterligare
experiment för att testa om det går att använda sig av svampar i regnbäddar för att rena
dagvatten.

,

Management of stormwater in cities is a growing problem due to the exploration of larger
areas and the impenetrable surfaces they bring as well as climate changes which in the
future predicts more intensive rainfalls. These changes will put higher strain onto our
stormwater systems. One measure that is being used more frequently in cities is to
construct raingardens to slow down and lessen the amount of water that needs to be
lead off. These raingardens also have the ability to clean stormwater, this is done mainly
through filtration and sedimentation. This project aims to investigate the possibilities to
establish mushrooms in raingardens for its abilities to break down pollutants. In this
project oyster mushrooms are being tested for its abilities to colonize raingarden
substrates with variable amounts of sawdust and how potential mushroom growth would
impact the infiltration capacity. The test was performed in 35 see-through plastic pots
with a volume of 1,5 liters. Each pot was prepared with 2 dl mycelium and 10 dl
substrate mix. After 21 days all of the pots were 100% colonized.
To be able to get usable test results for both infiltration and mycelium growth it was
necessary to use two different sets of methods when applying the mycelium. In the first
method known as “skikt” (“layer”) the mycelium is applied in a vertical layer. This method
is used to be able to see the mycelium growth from day one. But this layer method
prevents the possibilities to get a true infiltration value since they layer of mycelium will
create a hydrophobic layer in the middle of the pot. Therefor a second method was used
called “cylinder”. In the “cylinder” method the mycelium was instead applied as a cylinder
leaving space of pure substrate mix between the edge of the pot and the mycelium.
Test results:
• It is possible to establish oyster mushrooms in raingarden substrates.
• Growth is only marginally faster in substrate with higher amounts of sawdust.
Though growth was fastest in the substrate mix containing 50% raingarden
substrates and 50% sawdust. These differences that were noticed could be
dependent on other factors such as moisture content etc. and not necessarily a
result of the amount of sawdust.
• Higher concentration of sawdust will give denser hyphae’s (mycelium threads)
that will affect the infiltration capacity negatively.
If growing oyster mushrooms would prove to be an effective way to clean raingardens
and stormwater, then it would be economically justifiably as this method would be cheap
and easy to use on site and the methods do not cause a strain on the environment. As an example, it would be possible to take out drill cores from existing raingardens and fill
them with mycelium.
This is only a small study, and the results can therefor only be seen as indications.
These results could however be used to evaluate further methods on how experiments
can be set up to test the possibilities to use mushrooms in raingardens to clean
stormwater.

Main title:Regnbäddar med svampkultur
Subtitle:en utvärdering av möjligheten att applicera svampkultur i regnbäddar för dess förmåga att bryta ner föroreningar
Authors:Carlsson, Niklas
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Buffam, Ishi
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:regnbäddar, mycoremidaton, mycoresturation, Pleurotus ostreatus, dagvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17047
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17047
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pollution
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2021 11:34
Metadata Last Modified:20 Aug 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics