Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Tatyana, 2022. Hur ska man utveckla en begravningsplats i stadsmiljö för att främja insekter? : fallstudie gällande Fredentorp i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Avsikten med detta arbete är att undersöka begravningsplatsen i Fredentorp och att se vilka
fördelar platsen har för den biologiska mångfalden. Samt undersöka om området kräver förbättring
för att gynna pollinatörer. I dagsläget känner inte många till begravningsplatsen i Fredentorp. Det
innebär att platsen ännu är till stor del okänd för allmänheten. Det finns mycket få undersökningar
angående hur platsen bidrar till den biologiska mångfalden.
Begravningsplatsen i Fredentorp är lokaliserad i Lunds norra del och har fått namnet ”Den nya
begravningsplatsen i Lund”. Begravningsplatsen uppges ha en omfattning på 36 ha och blir större i
takt med lundabornas behov av nya gravytor (Nathell 2021). I området finner man förhistoriska
gravar från bronsåldern, som medför höga förhistoriska värden (Svenska kyrkan 2019). Det finns
möjlighet i dagsläget för både kistbegravning och urnsättning i Fredentorps begravningsplats
(Nathell 2021).
Syftet med arbetet har varit att lyfta fram vilka habitat som är möjliga att uppfylla på en
begravningsplats och hur skötsel och förvaltning kan arbeta för att främja dessa. För att kunna
klarlägga varför biologisk mångfald behövs inleddes arbetet med en litteraturstudie. För vidare
utveckla arbetet har intervjuer och platsbesök gjorts som ligger till grund för en fallstudie för
Fredentorps begravningsplats. Det har gjorts jämförelser av Fredentorps olika kvarter för att ta
reda på eventuella skillnader för den biologiska mångfalden.
Begravningsplatser har i dagsläget en väldigt intensiv skötsel som innebär att ytorna förmedlar ett
mycket städat uttryck. Resultatet visar att skötseln i kvarter med gravanläggning görs mindre
intensiv kommer Fredentorps biologiska mångfald att öka.

,

The purpose of this work is to investigate the cemetery in Fredentorp and to see what benefits the
cemetery has for biodiversity. At present, not many people know about the cemetery in
Fredentorp. This means that the cemetery is still largely unknown to the public. There are very few
studies on the contribution of the cemetries to biodiversity.
The Fredentorp cemetery is located in the northern part of Lund and has been named "The new
cemetery in Lund". The cemetery is reported to have a size of 36 ha and is growing in size as
Lunders need new burial sites (Nathell 2021). Prehistoric graves from the Bronze Age are found in
the area, which imply high prehistoric values (Church of Sweden 2019). There are currently
possibilities for both coffin burial and urn burials at the cemetary (Nathell 2021).
The conclusion is that if the management in blocks with burials is made less intensive,
Fredentorp's biodiversity will increase.
The aim of the work has been to highlight the habitats that can be met in a cemetery and how
management and administration can work to promote these. In order to clarify why biodiversity is needed, the work began with a literature review. To further develop the work, interviews and site
visits were conducted which formed the basis of a case study for Fredentorp Cemetery.
Comparisons were made between the different blocks of Fredentorp to identify any differences in
biodiversity.
Cemeteries are currently very intensively managed, which means that the surfaces convey a very
tidy appearance. The results show that if the management of the burial blocks is made less
intensive, the biodiversity of Fredentorp will increase.

Main title:Hur ska man utveckla en begravningsplats i stadsmiljö för att främja insekter?
Subtitle:fallstudie gällande Fredentorp i Lund
Authors:Nilsson, Tatyana
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, begravningsplats, urban miljö, pollinatörer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18275
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18275
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 07:47
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics