Home About Browse Search
Svenska


Mohamed, Liban, 2021. Stressfaktorer för gatuträd och dess åtgärder för att motverka dessa. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att undersöka stressfaktorerna för gatuträd och att presentera
lämpliga lösningar till det. Arbetet går igenom olika stressfaktorer och presenterar orsakerna
till deras förekomst och deras effekt på trädet. Dessutom behandlar arbetet olika åtgärder som
kan hjälpa trädet att ge en bra livsmiljö. Stadsmiljön är inte en naturlig livsmiljö för träd. I
städer finns det många träd som lider av dåliga växtförhållanden. Träd i städer har ofta ett
begränsat område för sin tillväxt, oavsett om träden placeras i gräs eller i en hårdgjord yta.
Marken runt omkring är antingen asfalterad eller består av betong mm. Dessa ytor har mindre
permeabilitet till skillnad från en öppen eller växtbelagd markyta. Som följd förhindras
regnvatten att infiltrera ner i marken, vilket leder till vattenbrist i jorden. Detta skapar i sin tur
dåliga förhållanden för rotsystemet. Andra problem som gatuträd utsätts för är syrebrist och
salt. För att undvika det bör någon lösning tillämpas. Olika platser har olika förutsättningar
och behov därför bör fokuset ligga på att analysera behovet innan en lösning väljs.
De olika åtgärderna som tas upp i detta arbete är anpassade för gatuträd. I arbetet berättas vad
de olika metoderna är, hur de konstrueras och hur stor jordvolym de bidrar med till träden
och om de är svåra att konstruera. Vidare diskuteras fördelar och nackdelar med dem, vad
som kan vara bra att tänka på i byggfasen och vilka som kan fungera i Sverige. Den enda
lösningen som har testats i Sverige är skelettjord, så det är svårt att avgöra vilken lösning som
är bäst. Det beror också på platsens läge där trädet ska planteras. Med andra ord, om det finns
tillräckligt med utrymme och hur den omgivande marken ser ut etc. Vid val av lösning bör
vissa faktorer övervägas för att uppnå en bra planteringsbädd. Det är till exempel viktigt att ta
reda på platsens förutsättning för att bestämma vilken åtgärd som är mest lämplig för platsen.
De tekniska lösningarna som tas upp är skelettjord, luftigt förstärkningslager, rotgång och
jorddike, skelettcell samt växtbäddrenovering.

,

The purpose of this work is to investigate the stress factors for street trees and to present
suitable solutions for it. The work goes through various stressors and presenters the reasons
for their occurrence and their effect on the tree. The work also deals with various measures
that can help the tree to provide a good living environment.
The urban environment is not a natural habitat for trees. In cities, there are many trees that
suffer from poor growing conditions. Trees in cities often have a limited area for their
growth, whether the trees are placed in grass or in a hardened surface. Mark around is either
paved or consists of between mm. These surfaces have less permeability unlike an open or
plantcovered ground surface. As a result, rainwater is prevented from infiltrating into the
ground, leading to water shortages in the soil. This in turn creates poor conditions for the root
system. Other problems that street trees are exposed to are lack of oxygen and salt. To avoid
this, some solution should be applied. Different places have different conditions and needs,
therefore the focus should be on analyzing needs within a solution chosen.
The various measures addressed in this work are adapted for street trees. I worked on what
the different methods are, how they are constructed and how much soil volume they
contribute to the trees and if they are difficult to construct. Furthermore, advantages and
disadvantages with them are discussed, what can be good to think about in the construction
phase and which can work in Sweden. The only solution that has been tested in Sweden is
skeletal soil, so it is difficult to decide which solution is best. It also depends on the location
of the place where the tree is to be planted. In other words, if space is necessary and what the
surrounding market looks like, etc. When choosing a solution, certain factors should be
considered to achieve a good planting bed. For example, it is important to find out the
conditions of the site in order to decide which measure is most suitable for sites. The
technical solutions discussed are skeletal soil, airy reinforcement layer, root canal and soil
ditch, skeletal cell and plant bed renovation.

Main title:Stressfaktorer för gatuträd och dess åtgärder för att motverka dessa
Authors:Mohamed, Liban
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stressfaktorer, gatuträd, skelettjord, växtbäddkonstruktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17056
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17056
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2021 09:00
Metadata Last Modified:21 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics