Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Victor, 2022. Etableringsbevattning av stadsträd : hur kan en biologiskt optimal bevattningsregim utformas och samtidigt vara resurseffektiv att utföra?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Fullvuxna stadsträd har stor förmåga att leverera ekosystemtjänster för oss människor. För att kunna
bli fullvuxna anses kvalitén på den bevattning som utförs innan träd själva kan försörja sig på vatten,
etableringsbevattning, vara avgörande. Det här arbetet syftar till att undersöka hur
etableringsbevattning kan utföras för att optimera etablering av stadsträd genom att vara biologiskt
optimal men samtidigt resurseffektiv att utföra. Ämnet undersöks genom en inledande
litteraturstudie som sedan efterföljs av en fallstudie inriktad på Helsingborg Stad med tillägg från
Malmö Stad.
Resultatet från studien framhåller delvis att kvalitén på etableringsbevattning av stadsträd i svenska
kommuner kan vara bristfällig. Detta kan orsakas av att skötselbeskrivningar ofta är generella,
frekvensbaserade och saknar tydliga kontrollkrav trots att studerad litteratur indikerar att detta bör
undvikas. Det kan även orsakas av bristande kompetens och närvaro på platsen från den utförande
entreprenören. Samtidigt visar resultatet att det förekommer utförare som i motsats till den angivna
problematiken levererar en hög kvalité på bevattningen genom att justera rutinen efter behov.
Beställare kan därför uppnå en biologiskt optimal bevattningsregim genom att ställa större krav på
kompetenta och närvarande entreprenörer samt i högre grad anpassa skötselbeskrivningar efter
specifika behov. Resultatet från studien framhåller också att fuktsensorer kan vara effektiva verktyg
för att optimera etableringsbevattning av stadsträd genom att behovsanpassa utförandet och
samtidigt möjliggöra för förbättrad planering och kontroll.
För ett resurseffektivt utförande av biologiskt optimala bevattningsregimer lyfter resultatet från
studien fram ett antal tillvägagångssätt. Ökade investeringar i etableringsbevattning såsom
fuktsensorer kan vara resurseffektivt om det genererar fler lyckade trädetableringar. Samtidigt leder
användandet av fuktsensorer inte nödvändigtvis till minskade kostnader eftersom
bevattningsregimen då följer trädens verkliga vattenbehov. Beroende på meteorologiska variationer
mellan olika år, så kallad årsmån, kan användandet istället leda till ökade kostnader för bevattning
vissa år och minskade kostnader andra år. Därtill anses kommunala resurser generellt begränsade.
För att vara resurseffektiva kan fuktsensorerna därför behöva prioriteras till särskilda fall. En annan
viktig resurseffektivisering kan vara upprättandet av närliggande vattenposter. Resultatet från
studien visar att det finns goda förutsättningar att optimera etableringsbevattning av stadsträd idag
med en resurseffektiv hållning.

,

Fully grown urban trees have great ability to deliver ecosystem services for us humans. In order to
become fully grown, the quality of the irrigation carried out before trees are self-sufficient on water,
establishment irrigation, can be crucial. This study aims to investigate how establishment irrigation
can be carried out to optimize the establishment of urban trees by being biologically optimal but at
the same time resource efficient to carry out. The topic was investigated through an initial literature
study followed by a case study on the city of Helsingborg with additions from the city of Malmö.
The result of the study partly highlights that the quality of establishment irrigation of urban trees in
Swedish municipalities may be deficient. This can be caused by the fact that maintenance
descriptions are often general, frequency-based and lack clear control requirements, despite the fact
that the literature studied indicate that this should be avoided. It can also be caused by a lack of
competence and presence on the site from the performing contractor. However, contrary to the stated
problem, the result also shows that there are performers who deliver high quality of irrigation by
adjusting the routine in relation to the need. Municipalities can therefor achieve a biologically
optimal irrigation regime by placing greater demands on competent and present contractors and to
a greater extent adapt maintenance descriptions to specific needs. The result also highlight that
moisture sensors can be effective tools for optimizing the establishment of urban tree irrigation by
adapting the performance to specific needs while enabling improved planning and control.
For a resource efficient execution of biologically optimal irrigation regimes, the results of the study
highlight a number of approaches. Increased investments in establishment irrigation such as
moisture sensors can be resource efficient if it generates more successful tree establishments. At the
same time, the use of moisture sensors does not necessarily lead to reduced costs since the irrigation
regime then follows the actual water needs of the trees. Depending on annual variation in
meteorological conditions the cost for irrigation can increase some years in comparison to current
frequency-based regimes. In addition, municipal resources are generally considered limited. In order
to be particularly resource efficient, moisture sensors may therefore need to be prioritized to specific
cases. Another important resource efficient approach can be the establishment of nearby water
hydrants. The results of the study show that there are good conditions for optimizing the
establishment irrigation of urban trees today with a resource-efficient approach.

Main title:Etableringsbevattning av stadsträd
Subtitle:hur kan en biologiskt optimal bevattningsregim utformas och samtidigt vara resurseffektiv att utföra?
Authors:Eklund, Victor
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsträd, bevattning, trädetablering, etableringsbevattning, etableringsskötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17690
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17690
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2022 10:17
Metadata Last Modified:28 Apr 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics