Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Lovisa, 2021. Gyllins trädgårds alléer och kulturella ekosystemtjänser : en underlag- och platsanalys. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Alléer i landskapet bidrar med ett flertal viktiga ekosystemtjänster och nyttor för oss människor och
den biologiska mångfalden. Genom att skapa dessa möjligheter är äldre alléer skyddade enligt
biotopsskyddslagen. I områden som anläggs runt om i landet planteras ofta in nya alléer för att så
småningom kunna bidra på samma sätt som de äldre. Att träden är viktiga är inget nytt för oss men
med den vetskap kommer arbetet att undersöka om alléer och dess ekosystemtjänster faktiskt
omnämns i underlag vid anläggning av nya områden. Uppsatsen ämnar sikta in sig på de kulturella
ekosystemtjänsterna och om de syns i planbeskrivningar och ritningar för att sedan jämföras med
platsen.
Litteraturstudien ger en övergripande bakgrund till alléers historia och visar att alléer anses vara en
viktig del av landskapsbilden. Alléer börjar planteras i Sverige under 1600-talet och är en
förlängning av den franska barockstil som dominerade inom landskapsestetiken vid tidpunkt. Alléns
utformning har genom tiderna varit den samma men för att skapa hållbara alléer för framtiden är
blandalléer ett bra alternativ. Funktionen av allén går från att utgöra en statusmarkör till att bli en
vedertagen form längs flera vägar i landet. Litteraturstudien definierar även de kulturella
ekosystemtjänsterna och visar på de svårigheter som finns vid bedömning. Detta då de än idag är
den minst beforskade tjänsten. En presentation av studieobjektet Gyllins trädgård ger en historisk
bild av vad platsen tidigare utgjort.
Underlagsanalysen visar att natur är en viktig del i utformning av området Gyllins trädgård. I olika
kapitel framgår det att de äldre träden är skyddade vilket även framgår i plan. De äldre träden sägs
stå i rad och syftar till en lindallé med tidigare hamlade träd och en rödeksridå. Utöver det nämns
det vid flertal tillfällen att befintlig vegetation ska bevaras. Begreppet allé används sällan i underlag
trots att flera är planterade och bevarade i området. De yngre träden nämns inte i det skrivna
underlaget men kan synas på ritade illustrationsbilder. Vad gäller de kulturella ekosystemtjänsterna
nämns de inte heller vid namn, men de värden som underlag strävar efter att skapa och bibehålla i
området följer alla de kulturella ekosystemtjänsternas definitioner. På så sätt går det att läsa mellan
raderna att de kulturella ekosystemtjänsterna värnas om.
Platsanalysen görs för att undersöka om underlag representeras vid slutskede. Alléer och dess
kulturella ekosystemtjänster undersöks. Alléer finns det många av i området men endast tre bestånd
analyseras vid platsanalys och består av fyra olika arter. I valet av alléer har en gammal hamlad
lindallé som fyllts ut med yngre ekar, en ung allé av silverlönn och en äldre ridå av rödekar
analyserats och inventerats. Lindallén är av god vitalitet och bidrar till flera olika kulturella
ekosystemtjänster. De yngre ekarna som står i samma rad är av blandad vitalitet men binder samman
den bevarade allén med ett ungt perspektiv. Den yngre allén av silverlönnar är ännu unga men har
potential att bilda en vacker allé med tiden. Rödeksridån är inte en allé men bidrar på många sätt likt
en allé. Platsanalysen ämnar även att skapa en uppfattning av hur brukare använder området och
dess träd där resultatet har varit varierande.

,

Alleys in the landscape contribute with a number of important ecosystem services and benefits for
us humans and biodiversity. By creating these opportunities, older avenues are protected under the
Biotope Protection Act. In areas that are built around the country, new avenues are often planted in
order to eventually be able to contribute in the same way as the older ones. That trees are important
is nothing new to us, but with that knowledge, the work will investigate whether avenues and their
ecosystem services are actually mentioned in the data when constructing new areas. The thesis
intends to focus on the cultural ecosystem services and whether they are visible in plan descriptions
and drawings and then compared with the site.
The literature study provides an overall background to the history of avenues and shows that avenues
are considered an important part of the landscape. Alleys began to be planted in Sweden during the
17th century and are an extension of the French Baroque style that dominated landscape aesthetics
at the time. The design of the avenue has always been the same, but to create sustainable avenues
for the future, mixed avenues are a good alternative. The function of the avenue evolves from being
a status mark to becoming an accepted form along several roads in the country. The literature study
also defines the cultural ecosystem services and shows the difficulties that exist in assessment. This
is because they are still the least researched service today. A presentation of the study object Gyllin's
garden gives a historical picture of what the place previously constituted.
The background analysis shows that nature is an important part of the design of the Gyllin's garden
area. In various chapters it states that the older trees are protected, which is also stated in the plan.
The older trees are said to stand in a row and refer to a linden alley with previously felled trees and
a red oak curtain. In addition, it is mentioned on several occasions that existing vegetation must be
preserved. The term avenue is rarely used in subsoil, despite the fact that several are planted and
preserved in the area. The younger trees are not mentioned in the written material but can be seen
in drawn illustrations. As far as the cultural ecosystem services are concerned, they are not
mentioned by name either, but the values that the data strives to create and maintain in the area
follow all the definitions of the cultural ecosystem services. In this way, it is possible to read between
the lines that the cultural ecosystem services are protected.
The site analysis is done to investigate whether data is represented at the final stage. Alleys and their
cultural ecosystem services are examined. There are many avenues in the area, but only three are
analyzed during the site analysis and consist of four different species. In the choice of avenues, an
old hammered linden alley filled with younger oaks, a young avenue of silver maple and an older
curtain of red oaks have been analyzed and inventoried. The linden alley is of good vitality and
contributes to several different cultural ecosystem services. The younger oaks that stand in the same
row are of mixed vitality but connect the preserved avenue with a young perspective. The younger
avenue of silver maples is still young but has the potential to form a beautiful avenue over time. The
Red oak curtain is not an avenue but contributes in many ways like an avenue.

Main title:Gyllins trädgårds alléer och kulturella ekosystemtjänser
Subtitle:en underlag- och platsanalys
Authors:Jakobsson, Lovisa
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Ode Sang, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Gyllins trädgård, Husie, Malmö, allé, alléer, ekosystemtjänster, kulturella ekosystemtjänster, hamling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17061
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17061
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2021 10:40
Metadata Last Modified:21 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics