Home About Browse Search
Svenska


Lassvik, Johanna Kristina, 2022. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Malmös villaträdgårdar kan få en viktig roll för en bibehållen och/eller ökad biologisk mångfald när
staden förtätas i framtiden och mosaiken av små grönområden riskerar att försvinna. Rostorps
egnahemsområde i Malmö har en koncentrerad artrikedom av växter på relativt små ytor som man
inte ofta stöter på ens i kommunala parker i Malmö. Om Rostorps villaägare engageras i Malmö
Stads hållbarhetsmål för biologisk mångfald kan det minska risken att områdets, och Malmös, biologiska mångfald går förlorad. Det kan öka den biologiska mångfalden i staden som helhet och bidra
till att berika olika ekosystem. Sverige har inte nått upp till de mål för biologisk mångfald som skulle
uppnås till år 2020, och genom att öka kunskapen kring urbana villaträdgårdars värde kan de bidra
till att både upprätthålla och öka stadens biologiska mångfald fram till nästa målperiod, som är 2030.
Undertecknad och två andra studenter har under hösten 2021 växtinventerat 8 trädgårdar i Rostorp
och resultatet visade att trädgårdarna har en talrik mängd växtarter som är särskilt bra för att öka
antalet pollinerande insekter. En artrikedom av flora och fauna bidrar till att öka ekosystemens resiliens. I arbetet diskuteras ett antal insatser för att skapa och bibehålla olika ekosystem och habitat.
Elva intervjuer med boende i Rostorp som gjordes under 2021 har analyserats och resultaten visar
att en klar majoritet odlar ätbara växter i sina trädgårdar och att många gjort insatser för pollinerande
insekter och fåglar. Slutligen diskuteras ett gemenskapsbaserat initiativ från Oregon som har förutsättningar att fungera väl i ett område som Rostorp.

,

Malmö's villa gardens can play an important role for a maintained and/or increased biological diversity when the city goes through a densification process and the mosaic that consists of many
small green areas disappears. Rostorp in Malmö has a concentrated species richness of plants on
relatively small areas that is not often encountered, even in municipal parks in Malmö. If Rostorp's
homeowners are involved in Malmö City's sustainability goals for biodiversity, it can reduce the risk
of the area's, and Malmö’s, biological diversity being lost. It can also increase the biodiversity of
the city as a whole and help to enrich various ecosystems. Sweden has not reached the goals for
biodiversity that would be achieved by the year 2020, and by increasing knowledge about the value
of urban home gardens, they can contribute to increased biodiversity until the next target period,
which is 2030.
During the autumn of 2021, me and two more students took an inventory of 8 gardens in Rostorp,
and the results show that the gardens have a rich munt of plants that are especially good for pollinating insects. A species richness of flora and fauna contributes to increasing the resilience of ecosystems. The work discusses several initiatives to create and maintain ecosystems and habitats.
Eleven interviews conducted in 2021 with residents of Rostorp have been analyzed and the results show that a clear majority of residents grow edible plants in their gardens, and many have actively
made efforts for pollinating insects and birds. Finally, a community-based initiative from Oregon is
discussed that has the potential to work well in an area like Rostorp.

Main title:Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö
Subtitle:nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel
Authors:Lassvik, Johanna Kristina
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grönyta, trädgårdar, miljömål, Malmö Stad, Rostorp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Apr 2022 08:50
Metadata Last Modified:07 Apr 2022 10:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics