Home About Browse Search
Svenska


Almqvist, Daniel, 2020. Riskhantering av invasiva främmande växter : med fokus på träd och buskar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Introduktionen av främmande arter till nya platser runt om i världen har ökat det senaste århundradet, och siffran fortsätter än idag att stiga. Flera av dessa arter har varit nödvändiga för människan och för utvecklingen av samhället. Däremot är det vissa introducerade arter som har spridits okontrollerat och skapat negativa effekter på våra ekosystem och den biologiska mångfalden. När en främmande art påvisar dessa negativa effekter benämns den som invasiv. Invasiva främmande arter ses idag som det största hotet mot den biologiska mångfalden och kan med de framtida klimatförändringarna innebära att effekterna blir betydligt större. De främmande arter som idag inte visar några tecken på invasivitet kan i ett förändrat klimat komma att göra det i framtiden, och leda till ytterligare konsekvenser. För att kunna stoppa detta på ett tidigt plan gäller det att ha ett förebyggande riskarbete. Undviks det redan idag växter som anses bli invasiva i framtiden kan ett sådant arbete ske. Syftet med arbetet är att ta reda på hur riskhanteringen ser ut i Sveriges kommuner. Metoderna som har valts för att svara på detta är en litteraturstudie och en enkätundersökning. Litteraturstudien resulterade i två separata listor där den ena presenterar de träd och buskar som är invasiva idag och den andra de arter som kan bli invasiva i framtiden. För att ta reda på om det finns någon strategi inom kommunerna inför framtida invasiva främmande växter har en enkätundersökning gjorts. Enkäten skickades ut till Sveriges 100 största kommuner, sett till befolkningsmängd, och analyserades därefter för att bland annat se om det finns något samband mellan valet av växter och tanken på riskerna. Resultatet av enkätundersökningen visade på att kommunerna i dagsläget inte har en framtida riskhantering av invasiva arter. Det arbete som sker idag handlar främst om att begränsa och utplåna arter som redan har visat att de är skadliga för miljön. När det kommer till det förebyggande arbetet är det enligt resultatet från enkäten inte mycket som talar för att det sker.

,

The introduction of alien species to new places in the world has increased over the past century and it continues to rise. Several of these species have been necessary for mankind and for the development of the society. However, there are some introduced species that have spread uncontrollably and created negative effects on our ecosystems and biodiversity. When an alien species shows these negative effects, it is referred to as invasive. Invasive alien species are today regarded as the greatest threat to biodiversity and with the future climate change the effects will be considerably greater. The alien species that today show no signs of invasiveness may, in a changed climate, do so in the future and lead to further consequences. To be able to stop this at an early stage, it is important to have a preventative risk management strategy. If plants that are considered to be invasive in the future are avoided, such work can be done. The purpose of this bachelor's thesis is to find out how the risk management looks like in Swedish municipalities. The methods chosen to answer this are a literature study and a survey. The literature study resulted in two separate lists where one presents the trees and shrubs that are invasive today and the other the species that can become invasive in the future. In order to find out if there is any strategy within the municipalities for future invasive alien plants, a survey was conducted. The survey was sent to Sweden's 100 largest municipalities, in terms of population, and then analyzed to see if there is any connection between the choice of plants and the risk thinking. The results of the survey showed that the municipalities currently do not have a future risk management of invasive species. Today's work is mainly about limiting and eradicating species that have already shown that they are harmful to the environment. When it comes to preventive work, according to the results of the survey, there is not much to say that it is happening

Main title:Riskhantering av invasiva främmande växter
Subtitle:med fokus på träd och buskar
Authors:Almqvist, Daniel
Supervisor:Andreasson, Frida and Palmér, Cecilia
Examiner:Levinsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:främmande arter, invasiv, introduktion, klimatförändringar, riskhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15522
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15522
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2020 10:33
Metadata Last Modified:12 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page