Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Johan, 2020. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av
framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för
torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. Träd har visat sig
kunna vara en nyckel för att ta hand om stora regnmängder och verka
temperatursänkande i städerna, men för att dessa ekosystemtjänster ska kunna
levereras krävs att träden trivs. Klimatförändringarna innebär också nya situationer för
träden i svenska städer. Inhemska träd trivs ofta bättre i svalare och fuktigare lägen än
vad som erbjuds i urbana miljöer, vilket leder till att exotiska träd kan innebära ett
bättre val. Samtidigt menar många att det kan vara förenligt med risker att plantera
exotiska träd. De kan bli invasiva. En annan modell för att hantera en anpassning till
klimatförändringarnas utmaningar för urban trädplantering är att förbättra ståndorten.
Genom att förändra markhållandena på ståndorten kan ogästvänliga förhållanden i
staden bli bättre anpassade till träden som ska planteras vilket kan innebära att fler träd
klarar sig i städer. Redan i dagsläget har många stadsträd ett ganska tufft liv. Stadens
ståndort kan innebära förorenad mark, ett varmt mikroklimat, ett blåsigt läge och för
lite vatten och syre. För att skapa en fungerande miljö för stadsträden, även i
framtiden, krävs ett arbetssätt.
Detta arbete syftar till att undersöka olika metoder för trädval i urban miljö. Arbetet
innehåller en litteraturstudie och två intervjuer med yrkesverksamma inom branschen.
I litteraturstudien beskrivs ett potentiellt framtida klimatscenario, där temperaturen till
2100 kommer att ha stigit. Detta leder till att växtmiljöerna i städerna kommer
förändras och mycket av det som idag fungerar kanske inte längre lämpar sig år 2100.
I litteraturstudien beskrivs även de modeller som arbetet kretsar kring, med
utgångspunkt både ur ett landskapsperspektiv och ur ett mer biologiskt perspektiv,
vilket kompletteras av de båda intervjuerna. I arbetet utvärderas också de 30 träd som
är inhemska i Sverige. Det finns nackdelar med att använda exotiskt växtmaterial,
bland annat den potentiella invasiviteten, som kan leda till stora kostnader för
samhället. Samtidigt innebär utelämnandet av exotiska träd ett mindre sortiment av
träd, vilket kan innebära mer kännbara effekter vid sjukdomsangrepp. Framtidens
klimat kommer kräva goda tekniska lösningar och förmodligen såväl exotiska träd
som väl utvecklade metoder för ståndortsförbättring.

,

As the climate threat becomes increasingly palpable, higher demands are put upon the
designing of the cities of the future. Higher temperatures, increasing rainfall and the
risk of drought mean that we are forced to change the way we see urban development.
Trees have proven to be a key to managing rainfall and lowering temperaturies, but in
order for these ecosystem services to be delivered, trees must thrive. Climate change
also leads to new situations for trees in Swedish cities. Domestic trees often grow in
cooler and more humid locations than those offered in urban environments, which may
suggest that exotic trees are a better choice. At the same time, many believe that
planting exotic trees can be compatible with risks. Exotic trees may become invasive.
Another method for urban tree planting is soil improvement. Through soil
improvement, inhospitable planting locations in the city can be better adapted to the
selected trees and can result in more trees surviving in cities. Even today, many city
trees have a pretty tough life. Life in the city may consist of contaminated land, a hot
microclimate, a windy location and too little water and oxygen. We need to create a
functioning environments for city trees, now and in the future.
This study aims to investigate different methods for tree selection in urban
environments. It consists of a literature study and two interviews with professionals in
the industry. The literature study describes a potential future climate scenario, where
temperatures in 2100 will have risen. This means that the plant environments in the
cities will change and much of what works today may no longer be suitable in 2100.
The literature study also describes the models that the work revolves around, from
both a landscape perspective and a more biological perspective. The study also
evaluates the 30 trees that are native to Sweden. Using exotic species has its
disadvantages. The potential invasiveness of the plant material can be expensive for
the society. At the same time, the omission of exotic trees would lead to a much
smaller assortment of trees, which makes the impact of potential pests bigger. The
climate of the future will require good technical solutions and probably both exotic
trees and well-developed methods for site improvement.

Main title:Exotiska träd och ståndortsförbättring
Subtitle:två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning
Authors:Nilsson, Johan
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsträd, exotisk, inhemsk, jordförbättring, ekosystemtjänster, invasiv, trädsjukdomar SLU, Sveriges
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15418
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15418
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Mar 2020 11:10
Metadata Last Modified:20 Mar 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics