Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Hanna and Wöhl, Linn, 2024. Den privata trädgårdens roll för biologisk mångfald i tätortsmiljö : betydelsen av anläggningsval med exempel på gestaltningsförslag och skötsel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I genomsnitt består 37% av de totala grönytorna i Sveriges tätorter av privata trädgårdar eller
grönytor som på olika sätt är otillgängliga för allmänheten. I snitt är 20% av dessa privata trädgårdar
och fastigheter. Det finns stor potential att som privat trädgårdsägare bidra med biologisk mångfald,
men trots det består dagens trädgårdar framför allt av gräsmattor, eller hårdbelagda ytor, vilka har
låg möjlighet att bidra med biologisk mångfald.
Syftet med den här studien är att utreda privata trädgårdars bidrag till den totala urbana
biologiska mångfalden, samt kommunicera den möjlighet man som privat trädgårdsägare har att
bidra med ytterligare biologisk mångfald till tätortsmiljö. Studien presenterar och resonerar kring
hur olika anläggningsval påverkar den biologiska mångfalden och hur skötseln påverkas.
Vi har undersökt frågeställningarna genom litteraturstudier av vetenskapliga artiklar hämtade
från bland annat scopus.com. Vi har även genomfört en intervju angående naturpooler samt tagit
fram gestaltningsförslag som ska visa hur man kan öka biologisk mångfald i en trädgård.
Privata trädgårdar har en stor potential att bidra med biologisk mångfald samt erbjuda fördelar
för både trädgårdsägaren och samhället i helhet. Ur ett samhälleligt perspektiv kan privata trädgårdar
stötta den urbana biologiska mångfalden genom att erbjuda livsmiljöer för djur och sammanlänka
grönytor på landsbygden med de i tätorten.
Det som påverkar den biologiska mångfalden mest är storlek på grönytan, utformning och hur
den sköts om. Trädgårdsägare har en unik möjlighet att göra design- och skötselval som kan öka
den biologiska mångfalden.

,

On average, 37% of the total green spaces in Sweden's urban areas consist of private gardens or
green spaces that are inaccessible to the public in various ways. On average, 20% of these are private
gardens and properties. There is great potential to contribute to biodiversity as a private garden
owner, but despite this, today's gardens mainly consist of mowed lawns, or hard surfaces, which
have little opportunity to contribute to biodiversity.
The purpose of this study is to investigate the contribution of private gardens to the total urban
biodiversity and to communicate the opportunity that private garden owners possess to contribute
additional biodiversity to the urban environment. The study presents how different design choices
affect biodiversity and what type of maintenance follows these choices.
We have investigated the issues through literature studies of scientific articles taken from
scopus.com. We have also conducted an interview regarding natural pools and produced a design
proposal that will show how to increase biological diversity in a modern garden.
Private gardens have a great potential to contribute to biodiversity and offer benefits for both the
garden owner and society as a whole. From a societal perspective, private gardens can support urban
biodiversity by providing habitats for animals and linking green spaces in the countryside with those
in the urban area.
What affects biodiversity the most is the size of the green space, its design and how it is managed.
Garden owners have a unique opportunity to make design and management choices that can increase
biodiversity.

Main title:Den privata trädgårdens roll för biologisk mångfald i tätortsmiljö
Subtitle:betydelsen av anläggningsval med exempel på gestaltningsförslag och skötsel
Authors:Carlsson, Hanna and Wöhl, Linn
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:biologisk mångfald, trädgårdsanläggning, trädgård, urban miljö, skötsel, grön infrastruktur, naturpool, livingpool, grön korridor, insekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19734
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19734
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2024 08:42
Metadata Last Modified:02 Mar 2024 02:02

Repository Staff Only: item control page