Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Josefine and Engstrand, Lisa and Fransson, Tilda, 2022. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Genom användningen av fossila bränslen har klimatet förändrats, vilket bland annat
resulterat i ökad risk för skyfall. De kraftiga skyfall som inträffat de senaste åren har
inneburit förödande konsekvenser med flertalet dödsoffer och svåra skador på
infrastruktur. Översvämningar i källare, viadukter och av viktiga samhällsfunktioner
innebär stora kostnader för samhället och för den enskilda individen. I takt med att
fler människor flyttar till städerna skapar förtätningen mer hårdgjorda ytor som inte
kan infiltrera nederbörd, vilket förstärker problematiken vid kraftiga regn. Den tidigare
hanteringen av nederbörd har bestått av att leda vattnet i rör under mark, vilket
begränsat mängden vatten ledningen kan ta emot. Genom att frigöra plats för vattnet
ovan mark kan ledningsnätet avlastas och översvämningsrisken minskas. Vattnet kan då
kontrollerat ledas till grönytor och tilltänkta översvämningsplatser. Grönblå lösningar
innebär inte enbart att regnvatten tas omhand utan även att vattnet renas och inte
belastar reningsverk. Dessa lösningar ger dessutom möjligheter att skapa attraktiva
platser i staden.
De upplevelsemässiga värdena är viktiga för att en plats ska användas och uppskattas.
Tillgänglighet, trygghet, rumslighet och estetik är viktiga faktorer för att skapa offentliga
miljöer där människor vill vistas. Genom att ta hänsyn till dessa upplevelsemässiga
värdena kan en attraktiv utemiljö skapas.
Syftet med studien har varit att skapa intresse och medvetenhet kring hur anpassning till
skyfall kan ske samtidigt som de upplevelsemässiga värdena tillgodoses.
Studien har resulterat i ett gestaltningsförslag som ska visa hur skyfallshanterande
lösningar och upplevelsemässiga värden kan integreras för att skapa trivsamma
miljöer som samtidigt kan bidra till ett samhälle rustat för dagens och framtidens
skyfallsutmaningar.
Resultatet visade särskilt på vikten av att öka medvetenheten kring skyfallslösningar
genom att synliggöra vattnet i det offentliga rummet och att med hjälp av
exempelvis skyltning skapa positiva associationer till vatten i det urbana landskapet.
Gestaltningsförslaget har även skapat förutsättningar för att öka ekosystemtjänsterna i
området. Genom att bland annat öka mängden vegetation, belysning, öppet vatten och
nya gångstråk förhöjs de upplevelsemässiga värdena i området.

,

Due to the use of fossil fuels the climate has changed which, among other things,
has led to an increase in risk of extreme cloudbursts. The extreme rainfalls that have
occurred in recent years have led to devestating consequences such as many deaths and
severe damage to infrastructure. Floods in basements, viaducts and important societal
functions means high costs both to society and the people living there. As more people
move to cities, the densification creates more hardened surfaces that cannot infiltrate
precipitation, which enhances the problem of heavy rainfall. Historically water has been
taken care of in underground pipes, which limits the amount of water the pipe can
receive. By making space for water on the ground, the pipe network can be relieved
and the flood risk reduced. The water can then be led in a controlled way to green areas
and areas that are intended to get flooded. Green-blue solutions not only take care of
the rainwater, but also purifies and eases the burden of underground pipes, as well as
creating attractive environments in the city.
For a place to be used and appreciated, the experiential values are important.
Accessibility, security, spaciousness and aesthetics are important factors in creating
public environments where people want to stay. By taking these experiential values into
account, an attractive outdoor environment can be created.
The purpose of the study has been to create interest and awareness of how adaptation to
cloudbursts can be managed at the same time as the experiential values are met.
The study has resulted in a design proposal that will show how rainfall management
solutions and experiential values can be integrated to create pleasant environments that
can also contribute to a society adapted to today’s and future rainfall challenges.
The results showed in particular the importance of raising awareness of rainfall solutions
by making the water visible in the public space and, with the help of signs, for example,
creating positive associations with water in the urban landscape. The design proposal has
also created opportunities for increasing ecosystem services in the area. By, among other
things, enhancing the amount of vegetation, lighting, open water and new walkways, the
experiential values in the area are increased.

Main title:Innan staden drunknar
Subtitle:ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö
Authors:Bengtsson, Josefine and Engstrand, Lisa and Fransson, Tilda
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Deak Sjöman, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skyfall, grönblå lösningar, estetik, rumslighet, tillgänglighet, trygghet, cloudburst, climate change, Aesthetics och Spatiality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17626
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17626
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2022 09:48
Metadata Last Modified:19 Mar 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics