Home About Browse Search
Svenska


Wahlberg, Clara, 2023. Malmö stad & Lunds kommuns arbete med biologisk mångfald i stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta arbete undersöker jag hur Malmö stad och Lunds kommun arbetar med att
bevara och främja biologisk mångfald i stadsmiljö. Den biologiska mångfalden är
livsviktig för människor och den värld vi lever i. Några av de många orsakerna till
minskad biologisk mångfald är klimatförändringar, överexploatering och förändrad
markanvändning. Allt detta är direkta konsekvenser av människors agerande. Att
värna, bevara och främja den biologiska mångfalden är det enda hållbara
alternativet för framtiden. Biologisk mångfald ligger till grunden för
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är livsviktiga för människor genom att
exempelvis pollinera växter så vi får mat, reglera temperaturer inne i städer och
renar vatten. Den ser även till att vi har grönska runt omkring oss och bidrar till ett
välmående bland människor.
Arbete är baserat på intervjuer med två kommunekologer, en miljöstrateg och en
trädspecialist från Malmö stad och Lunds kommun. Det är även baserat på en
litteraturstudie av strategiska dokument som kommunerna har tagit fram.
Exempelvis har Malmö stad tagit fram en naturvårdsplan där förslag på åtgärden
för öka biologisk mångfald anges. Att restaurera och anlägga ängsmark i stadsmiljö
är något som båda kommunerna gör och gjort för att bevara och främja biologisk
mångfald i stadsmiljö. Enligt forskning finns de kopplingar mellan människans
välmående och biologisk mångfald. Denna koppling ser även kommunerna och
jobbar nu aktivt för att bevara och främja biologisk mångfald för att öka
välbefinnande och välmående hos invånarna i städerna.
Slutsatser som kan dras efter studien är att Malmö stad och Lunds kommun aktivt
jobbar för att bevara och främja biologisk mångfald i stadsmiljö. Kommunernas
arbete har många likheter men skiljer sig även åt. Lunds kommun har exempelvis
ett stort fokus på inhemska arter. Malmö däremot har en större del exotiska arter.
Det finns exemplen på åtgärden som kommunerna har vidtagit för att bevara och
främja biologisk mångfald i stadsmiljö. Det strategiska arbetet utgör en stor del av
kommunernas arbete med biologisk mångfald i stadsmiljö. Naturvårdsprogram,
grönplan och översiktsplan är några exempel på strategiska dokumentkommunerna
har tagit fram för att underlätta, styra och stödja arbetet. Många av de strategiska
dokumenten kopplar till agenda 2030 vilket tar saken till en global nivå. Det finns
en del utmaningar med arbetet kring biologisk mångfald i stadsmiljö. Utifrån
intervjuerna framgår det att kommunikation och bristande kunskap ofta leder till
problematik med arbetet kring biologisk mångfald i stadsmiljö.

,

In this study I will investigate how Malmö city and Lund municipality works to
conserve and promote biodiversity in urban environments. Biodiversity is vital for
us humans and the world we live in. Some of the very many reasons why
biodiversity decreases are climate change, overexploitation, and land-use change.
All these are direct consequences of human actions. To protect and promote
biodiversity is the only sustainable alternative for the future. Biodiversity is the
foundation for ecosystem services. This service is vital for humans. It is vital
because biodiversity can pollinate crops so that we can have food or regulates
temperatures in cities and cleans water. Biodiversity also surrounds us whit
greenery and contributes to a greater wellbeing among humans.
This study is based on interviews with two municipal ecologist, one environmental
strategist and one tree specialist from Malmö city and Lund municipality. The study
is also based on a litterateur study of strategic documents from the municipalities.
Malmö city has for example made a nature conservation plan. In this plan
suggestions are made on how to increase biodiversity. Restoring and establishing
meadows in urban environments is something that both municipalities are doing to
preserve and promote biodiversity in urban areas. Research shows a connection
between human wellbeing and biodiversity. The municipalities also seem to see this
connection and now works active to protect and promote biodiversity to increase
the wellbeing of the inhabitants.
Conclusions that can be made from the study is that both Malmö city and Lund
municipality are working comprehensively with nature conservation and promote
biodiversity in urban environments. The municipalities work has similarities but
differentiate in some ways. There are a lot of examples of different actions the
municipals have taken to protect and promote biodiversity in urban areas. The
strategic work constitutes a large part of working with biodiversity in the
municipalities. Nature conservating plans, green programs and overview plans are
just a few examples of strategic documents that the municipalities have produced
to ease, lead and support the work. Many of the strategic documents connects to
agenda 2030 which takes the mater to a global level.

Main title:Malmö stad & Lunds kommuns arbete med biologisk mångfald i stadsmiljö
Authors:Wahlberg, Clara
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Malmö stad, Lunds kommun, biologisk mångfald, stadsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18592
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18592
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Feb 2023 08:30
Metadata Last Modified:07 Feb 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics