Home About Browse Search
Svenska


Lotsengård, Linnéa and Lundberg, Fanny, 2022. Förstärkning av naturliga processer i öppen dagvattenhantering : åtgärdsförslag till Södra Lineros öppna dagvattenanläggning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Dagvattenhanteringen är en aktuell fråga. Vi står inför många utmaningar, där risk
finns att den kommer påverkar våra gemensamma tillgångar och intressen
framöver. Klimatförändringar leder till kraftigare skyfall, där större mängd
dagvatten behöver fördröjas vid enskilda tillfällen, för att reducera flödestoppar och
översvämningar lokalt- och nedströms. Utbredningen av städer och brukad mark
leder till minskning av våtmarker, vilket i sin tur leder till försämrade
förutsättningar för biologisk mångfald. Utmaningarna med föroreningar,
flödestoppar och den biologiska mångfalden är således ofrånkomlig i arbetet med
att skapa långsiktigt hållbara städer och landskap. Föroreningar av bland annat
tungmetaller och organiska ämnen sprids via dagvatten till våra recipienter. Detta
leder till försämrad ekologisk status som i praktiken kan innebära eutrofiering
(övergödning) som rubbar ekosystem.
I detta arbete skapas förståelse och fördjupad kunskap för naturliga processer
och värden av rening, fördröjning och biologisk mångfald kopplat till dagvatten i
naturlig och urban miljö. Vidare undersöks hur de naturliga processerna kan stärkas
genom handfasta förbättringsåtgärder i en öppen befintlig dagvattenanläggning på
allmän platsmark i södra Linero i Lunds kommun. Södra Linero har genom årliga
besiktningar av vattenhuvudmannen VA SYD konstaterats vara i behov av
upprustning då anläggningen inte lever upp till dess förväntade funktioner. Idag
leds dagvatten genom ett öppet dike med stora erosionsskador till en
dagvattendamm som fördröjer dagvattnet innan det leds vidare till Höje å.
Studien baseras på en litteraturstudie för att undersöka rening, fördröjning och
biologisk mångfald kopplat till dagvatten. Vidare innehåller studien en fallstudie av
Södra Lineros dagvattenanläggning som resulterar i ett åtgärdsförslag som baserar
sig på platsbesök, platsanalys samt litteraturstudie. Åtgärdsförslaget illustreras av
handritade principskisser med textbeskrivning för att visa platsspecifika åtgärder
för att öka reningen, fördröjning och gynna den biologiska mångfalden i
anläggningen. Målet med åtgärderna är att förbättra den befintliga anläggningen i
hanteringen av dagvattnet och samtidigt skapa mervärden för områdets boende och
besökare. I praktiken innebär det att ett anläggningsarbete utförs som på sikt
förväntas skapa en mer långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

,

Stormwater is highly relevant as the challenges involved impacts on our common
resources and interests. Global warming has led to more intensive rains, meaning
that larger amounts of water needs to be retained in order to avoid flooding both
locally and downstream. Pollution in the form of heavy metals, nutrients and
organic matter are with the help of urban runoff to recipients leading to an
ecological deterioration in the form of eutrophication, acidification and reduced
possibilities of a thriving biological diversity. Furthermore, the expansion of urban
and arable land reduces the amount of wetlands, which in turn leads to reduced
biological diversity. Pollution, runoff peak flow and the reductions of biological
diversity are therefore unavoidable challenges to the creation of sustainable cities.
The study aims at getting a greater understanding for the natural processes and
the importance of purification, delay and biological diversity linked to runoff water
in both rural and urban environments. The study further examines how these
processes may be applied in practice through concrete measures in an existing open
stormwater facility on public property in Södra Linero in the municipality of Lund,
Sweden. Annual inspections of Södra Linero by the company VA SYD shows that
the facility does not meet its expectations and is in need of improvements. At the
moment, water is led in an open ditch to a pond, thus delaying it before it reaches
Höje å.
This study has been accomplished by studying existing literature on purification,
water delay and biological diversity and how these relate to stormwater, together
with a case study of Södra Linero’s stormwater facility. Based on our studies we
propose a course of action for existing stormwater facilities. The proposal contains
drawings with descriptions on how to improve treatment, delay and biological
diversity. Our goal with these actions is to improve the current stormwater
management while at the same time benefiting residents and visitors of the area.
What this means in practice is that the existing facilities should be reshaped in order
to provide a more sustainable treatment of stormwater.

Main title:Förstärkning av naturliga processer i öppen dagvattenhantering
Subtitle:åtgärdsförslag till Södra Lineros öppna dagvattenanläggning
Authors:Lotsengård, Linnéa and Lundberg, Fanny
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, öppen dagvattenanläggning, fördröjning, renin, biologisk mångfald, befintlig dagvattenanläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17777
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17777
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2022 06:45
Metadata Last Modified:01 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics