Home About Browse Search
Svenska


Göth, Jorun and Malmberg Morales, Therese, 2023. Värdet av naturmöten för barn på skolgården. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

"If children don’t grow up knowing about nature and appreciating it, they will not understand it. And if they don’t understand it, they won’t protect it. And if they don’t protect it, who will?"
(Attenborough 2014)

Arbetet är uppbyggt kring barns syn på deras skolgårdar. Barnen anses vara en viktig del i samhället, samtidigt upplevs det som att de förbises och inte tas på allvar i deras egna miljöer. Det finns bristfällig information om just barns synvinkel och fokus hamnar hellre på barns deltagande i gestaltning. Ett vanligt problem är att fråga om barns önskemål och sedan räkna med det som ett deltagande. Traditionella lekmiljöer med lekredskap är en del av deras vardag och blir lätt ett önskemål i gestaltning. Istället bör undersökningar utföras med barnen, för att se vilka områden som uppskattas och vad som möter deras behov.
Mycket av litteraturstudien tyder på att det finns många fördelar av att uppleva naturmöten i barndomen. Välmående, uppförande och relation till naturen gynnas av rik tillgång på grönytor. Skolgården kan vara en trygg plats som ger ett stort värde för barns utforskande och bör gestaltas med fler vegetativa ytor.
Undersökningen på skolorna fokuseras på barns uppfattning om skolgården och deras relation till natur. Det finns en antydan till att skolgården som har låg tillgång på vegetation uppskattas mindre och bidrar till färre fantasilekar, medan hög andel grönytor leder till fler fantasilekar. Dock finns det skillnader i undersökningen som kan påverka resultatet och studien är för liten för att vara avgörande. Däremot kan den användas som en början att ta vara på barns synvinkel och öka förståelsen för hur betydelsefull deras sätt att leka är.

,

"If children don’t grow up knowing about nature and appreciating it, they will not understand it. And if they don’t understand it, they won’t protect it. And if they don’t protect it, who will?"
(Attenborough 2014)

This study is built around the child's view of their schoolyards. The children are considered to be an important part of the society, but at the same time they tend to be neglected and not taken seriously in their own environments. There is little information on the children's point of view, and the focus is rather on the child's participation in the mode of implementation.
A usual misunderstanding is to ask for the child's desires and count it as a form of participation. Traditional play milieu with traditional playground equipment is a part of their everyday and therefore easily becomes their desire for the implementation. Instead, the observations should be done with the children to see which areas that are really being appreciated and meet their needs.
Big part of the literature study show there are many advantages of experiencing nature encounters in the early years of life. Wellbeing, manners and relationship to nature enhances by a rich supply of green spaces. The school yard could be a safe place that has great value to the child's exploration should be embodied by more vegetative surfaces.
The focus on the school surveys was on the child's perception and their relationship to nature. There’s an insinuation that the schoolyard that has low access to vegetation are less appreciated and contributes to lesser imaginative games, whilst a plethora of green spaces leads to more imaginative games among the vegetation. There are differences in the survey that could affect the results, and the study is too little of its kind to be conclusive. On the other hand, it can be used as a starter to seize the child's view, and enhance the understanding of how important their way of playing is.

Main title:Värdet av naturmöten för barn på skolgården
Authors:Göth, Jorun and Malmberg Morales, Therese
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Ignell, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:barn, skolgård, naturmöte, naturlika miljöer, gestaltning, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18671
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Mar 2023 11:05
Metadata Last Modified:04 Mar 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics