Home About Browse Search
Svenska


Svensk, Linnea, 2023. Skötselns roll för ett samspel mellan trygghet och biologisk mångfald i samhällsnära naturreservat : en fallstudie på Öresundsparken i Lomma kommun. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biologisk mångfald har stor betydelse för våra ekosystem och ekosystemtjänster, och bör finnas i
åtanke vid utformning av naturreservat och andra grönområden. Men att enbart fokusera på
biologisk mångfald i vegetation kan ha negativa konsekvenser för människors trygghet. Då
naturen har flera märkbart positiva effekter på människor, så som minskad stress, motverkande
demens och ökad fysisk aktivitet, är det väsentligt att utforma naturreservat som inte enbart
fokuserar på biologisk mångfald utan även tryggheten för människor. En problematik mellan
trygghet och biologisk mångfald i naturreservat har noterats, och i uppsatsen resoneras hur de båda
aspekterna kan kombineras i naturreservat och andra grönområden genom skötsel.
Syftet med uppsatsen har varit att se om ett samspel mellan trygghet och biologisk mångfald är
möjligt i naturreservat, och ändå vara gynnsamma för båda. Genom litteraturstudie, fallstudie,
observationer och enkätstudier har frågeställningarna besvarats. Öresundsparken i Lomma kommun
har studerats som ett exempel på naturreservat. I Öresundsparken har fallstudie, observationer och
enkätstudier utförts för att få svar på hur människor upplever och besöker området. Tydliga mönster
har uppmärksammats kring människors vistelse i området, där fler tenderar att vistas i
naturreservatet under dagtid samt att fler män än kvinnor vistas ensamma på området.
Litteraturen har styrkt kunskapen kring naturens positiva effekter på oss människor, men även att
skötseln för att uppnå trygghet respektive en god biologisk mångfald skiljer sig mycket åt. Biologisk
mångfald gynnas som mest i naturlig vegetation med extensiv skötsel där växtligheten har stor
variation, medan människor tenderar att känna sig mest trygga kring öppen välskött vegetation som
har god genomsläpplighet. Genom litteraturstudien har det konstaterats att ett samspel mellan de
båda aspekterna till viss del är möjlig. Kunskap kring den växtlighet som finns på plats och hur den
kan användas för att minska skötselinsatser är avgörande för att ett samspel mellan trygghet och
biologisk mångfald ska vara möjlig.

,

Biodiversity is of great importance for our ecosystems and ecosystem services, and should be in
mind when designing nature reserves and other green areas. But focusing solely on biodiversity in
vegetation can have negative consequences for people's safety. As nature has several noticeably
positive effects on people, such as reduced stress, counteracting dementia and increased physical
activity, it is essential to design nature reserves that focus not only on biodiversity but also on the
safety of people. A problem between security and biodiversity in nature reserves has been noted,
and the thesis discusses how the two aspects can be combined in nature reserves and other green
areas through management.
The aim of the essay has been to see if an interaction between safety and biodiversity is possible in
nature reserves, and still be beneficial for both. Through literature study, case study, observations
and questionnaire studies, the questions have been answered. The Öresund Park in Lomma
municipality has been studied as an example of a nature reserve. In Öresund Park, case studies,
observations and survey studies have been carried out to get answers to how people experience
and visit the area. Clear patterns have been noticed regarding people's stay in the area, where more
people tend to stay in the nature reserve during the day and that more men than women stay alone
in the area.
The literature has confirmed the knowledge about the positive effects that nature gives people, but
also that the management to achieve safety versus a good biological diversity is very different.
Biodiversity is most beneficial in natural vegetation with extensive management where the
vegetation has a rich variation, while people tend to feel most secure around open and wellmanaged vegetation that has a good permeability. Through the literature study, it has been
established that an interaction between the two aspects is to some extent possible. It can be
established that a knowledge of the vegetation on site and how it can be used to reduce
maintenance efforts is crucial for an interaction between safety and biodiversity to be possible.

Main title:Skötselns roll för ett samspel mellan trygghet och biologisk mångfald i samhällsnära naturreservat
Subtitle:en fallstudie på Öresundsparken i Lomma kommun
Authors:Svensk, Linnea
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trygghet, biologisk mångfald, skötsel, naturreservat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18710
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18710
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2023 07:39
Metadata Last Modified:24 Mar 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics