Home About Browse Search
Svenska


Wahlström, Malin, 2021. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade
till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla
sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att
vistas nära naturen. När en skolgård har mycket naturliga inslag främjas barns fysiska
aktivitet och koncentrationsförmågan blir bättre. Barn blir även bättre på att ta hand om
naturen om de får möjlighet att under sin uppväxt leka nära den.
Det finns många forskningsstudier som visar att vegetation på en skolgård kan bidra med
flera olika positiva funktioner. Ändå saknar många skolgårdar tillräckligt med gräsytor,
buskar och träd. Det är önskvärt om en skolgård kan erbjuda många stora och varierade ytor
som kan passa barn i olika åldrar.
Vid restaurering av en befintlig eller planering av en ny skolgård kan barn vara delaktiga i
delar av processen för att skapa en skolgård som blir välfungerande. Det är också av
betydelse att skolgården är en utmanande växtplats att etablera ny växtlighet på, då
markkompaktering och hårt slitage begränsar val av växter.
En del av det här arbetet utgörs av en litteraturstudie som handlar om skolgården, där
vegetation tillsammans med barns lek och aktivitet står i fokus.
Genom en fallstudie har några av eleverna på Sallerupskolan och Stehagskolan i Eslövs
kommun fått besvara frågor om hur de upplever sin skolgård. Resultatet visar att när
eleverna får önska vad de vill ha mer av på sin skolgård är det många barn som önskar mer
bollplaner, skog och lekplatsutrustning. Resultatet visar även att elevernas favoritplats
varierar mellan de olika skolorna och mellan olika årskurser.
Skolgården är en viktig plats för elevers dagliga aktivitet och dess utformning spelar stor roll
för hur elever använder och upplever den.

,

When adults remember back to school, the strongest memories are usually linked to the
schoolyard. The schoolyard is an important place in everyday life for children, where children
can develop, stay physically active and play during their breaks. Research shows that it is
good for childrens´s health to stay close to nature. When a schoolyard has natural elements,
children´s physical activity is supported and the ability to concentrate improves. Children
also become better at taking care of nature if they are given the opportunity to play close to
it while growing up.
There are many research studies that show that vegetation on a schoolyard can contribute
to several different positive functions. Yet many schoolyards lack enough grass, shrubs and
trees. It is desirable if a schoolyard can offer many large and varied areas that can suit
children of different ages.
When restoring an existing one or planning a new schoolyard, children can be involved in
parts of the process of creating a schoolyard that will function well. However the schoolyard
is a challenging growing place to establish new vegetation, as soil compaction and hard wear
limit the choice of plants.
Various research studies are examined in a literature study that deals with the schoolyard,
where vegetation together with childrens´s play and activity are in focus.
Through a case study, some of the students at Sallerupskolan and Stehagskolan in Eslöv have
questions about how they experience their schoolyard. The results show that when students
can propose additional elements to their schoolyard, many children want more ball courts,
forest and playground equipment. The results also show that the students favorite places
vary between the different schools and between different year groups. The current design of
the schoolyard plays a major role in how students experience it.
The schoolyard is an important place for students’ daily activity and its design plays a big role
in how students use and experience it.

Main title:Vegetationens betydelse på skolgården
Subtitle:för barns lek och aktivitet
Authors:Wahlström, Malin
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Mårtensson, Fredrika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vegetation, skolgård, lekplats, utemiljö, barn, lek, aktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16576
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16576
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Apr 2021 08:26
Metadata Last Modified:16 Apr 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page