Home About Browse Search
Svenska


Whilde, Elin, 2022. I samhällets tjänst : en studie av de privata trädgårdarnas betydelse för stadens grönstruktur och ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Privat tomtmark utgör en betydande andel av en stads markyta. Trots att den privata tomtmarken frekvent nämns
i olika styrdokument, inkluderas den sällan i konkreta strategier - något som kan bero på svårigheten att ställa krav
på hur marken används och disponeras.
Denna studie syftar till att undersöka de privata trädgårdarnas betydelse för stadens helhet gällande grönstruktur
och reglerande ekosystemtjänster, potentialen i de privata trädgårdarna när det kommer till att möta framtidens
utmaningar med klimatförändringar och extremväder, samt - att bland stadens trädgårdsägare - undersöka intresset
att bidra till stadens långsiktiga strategier för en hållbar stad.
Genom en enkätundersökning, som besvarats av drygt 200 trädgårdsägare i Malmö, konstateras att en majoritet av
respondenterna har ett uttryckligen stort intresse att låta trädgården bidra till ekosystemtjänster och biologisk
mångfald, vilket de i varierande grad kan tänka sig att göra genom ett flertal åtgärder som presenteras i studien.
Utifrån enkätundersökningens resultat dras slutsatsen att privata trädgårdar utgör en potential för stadens förmåga
att möta framtida utmaningar med klimatförändringar och extremväder - förutsatt att kunskap, intresse och resurser
finns bland trädgårdsägarna. Även om det finns en begränsad möjlighet att styra över och ställa krav på privat
tomtmark, finns det möjlighet att i högre grad inkludera de privata trädgårdsägarna i stadens strategier genom
information, inspiration och incitament.

,

Private land constitutes a significant proportion of a city's land area. Although private land is frequently mentioned
in various governing documents, it is rarely included in concrete strategies - possibly due to the difficulty of making
demands on how the land is used and disposed.
This study aims to examine the importance of private gardens for the city as a whole in terms of green structure
and regulatory ecosystem services, the potential of private gardens when it comes to meeting future challenges
with climate change and extreme weather, and - among garden owners - examine the interest in contributing to the
city's long-term strategies for a sustainable city.
A survey, which was answered by more than 200 garden owners in Malmö, states that a majority of the respondents
have an explicit interest in letting their gardens to contribute to ecosystem services and biodiversity, which they
can imagine doing to varying degrees through a number of measures presented in the study.
Based on the results of the survey, it is concluded that private gardens constitute a potential for the city's ability to
meet future challenges with climate change and extreme weather - depending on the knowledge, interest and
resources among the garden owners. Although there is a limited opportunity to control and set requirements for
private plots of land, there is an opportunity to include the private garden owners to a greater extent in the city's
strategies through information, inspiration and incentives.

Main title:I samhällets tjänst
Subtitle:en studie av de privata trädgårdarnas betydelse för stadens grönstruktur och ekosystemtjänster
Authors:Whilde, Elin
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grönstruktur, grön infrastruktur, grönytefaktor, privata trädgårdar, reglerande ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17531
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17531
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2022 11:22
Metadata Last Modified:18 Feb 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics