Home About Browse Search
Svenska


Persson Bivall, Erika, 2023. Skyddsvallar mot översvämning runt Kristianstad : fyller de sin primära funktion och finns även potentiella sekundära funktioner?. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( GXX). Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klimatförändringar är ett allvarligt problem som vi behöver ta ansvar för. När temperaturen ökar i
luften ökar även temperaturen i havet vilket orsakar att vattnet expanderar, isarna smälter och vi
får kraftigare skyfall. Dessvärre hinner vi inte stoppa själva klimatförändringarna innan vi
påverkas av de höga vattennivåerna och vattenflödena som blivit följden av klimatförändringarna.
Däremot kan vi klimatanpassa och förbereda våra samhällen för klimatförändringarna som
beräknas uppträda.
Syftet med arbetet har varit att ge en överblick över Kristianstad kommuns
klimatanpassningsåtgärder för att skydda staden mot översvämningar. Syftet har även varit att
utreda om och på vilka sätt de befintliga översvämningsskydden i staden erbjuder eller skulle
kunna erbjuda fler funktioner än att endast stoppa översvämningar.
Arbetet baserades främst på en litteraturstudie och observation. Först utfördes en litteraturstudie
för att undersöka om översvämningsskydden fyller den primära funktionen, därefter utfördes en
observation för att undersöka om det fanns sekundära funktioner vid anläggningarna.
Resultatet från litteraturstudien visar att Kristianstad främst använder skyddsvallar och
pumpstationer som översvämningsskydd. Däremot behöver Kristianstad vidta fler
klimatanpassningsåtgärder för att skydda staden mot översvämningar på lång sikt. Resultatet från
observationen visar att det finns sekundära funktioner vid skyddsvallarna, främst i form av
gångvägar ovanpå skyddsvallens krön.
Slutsatserna i denna studie är att Kristianstad kommun har god beredskap för höga vattenstånd och
vattenflöden. Det kan även konstateras att det finns sekundära funktioner vid skyddsvallarna,
främst i form av gångvägar. Men det skulle vara mer användbart om man skapade fler sekundära
funktioner som bidrar till rekreation, biologisk mångfald och andra vistelsevärden.

,

Climate change is a serious problem that we need to take responsibility for. As the temperature
increases in the air, the temperature in the ocean also increases, causing the water to expand and
ice to melt. There will also be more intense rainfall. Unfortunately, we can’t stop the climate
change itself before we are affected by the high-water levels and flows that have resulted from the
climate change. However, we can adapt to the climate and prepare our communities for the
expected effects of climate change.
The purpose of this work has been to provide an overview of Kristianstad municipality’s climate
adaption measures to protect the city against flooding. The purpose has also been to investigate
whether and in what ways the existing flood protection in the city offers and could offer more
functions than just preventing flooding.
The work was primarily based on a literature study and observation. First, a literature study was
conducted to investigate if the flood protections serve their primary function, and then an
observation was performed to investigate the presence of secondary functions at the facilities.
The results from the literature study indicate that Kristianstad primarily utilizes protective
embankments and pumping stations as flood protection measures. However, Kristianstad needs to
implement more climate adaption measures to safeguard the city against flooding in the long run.
The results from the observation show that there are secondary functions associated with the
protective embankment, primarily in the form of pedestrian walkways on top of the embankment
crests.
The conclusions drawn from this study are that the municipality of Kristianstad is well-prepared
for high water levels and water flows. It can also be noted that there are secondary functions
present at the protective embankments, primarily in the form of pedestrian walkways. However, it
would be more useful to create more secondary functions that contribute to recreation,
biodiversity, and other amenities.

Main title:Skyddsvallar mot översvämning runt Kristianstad
Subtitle:fyller de sin primära funktion och finns även potentiella sekundära funktioner?
Authors:Persson Bivall, Erika
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Klimatförändring, klimatanpassning, översvämningsskydd, sekundära funktioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19350
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19350
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2023 08:07
Metadata Last Modified:19 Aug 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page