Home About Browse Search
Svenska


von Saurau, Oscar, 2022. Pocket parks: Parken i den förtätande staden : en fallstudie i Köpenhamn. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Offentliga grönytor är avgörande för stadslivet och fungerar som en värdefull tillgång för alla
invånare i staden. Pocket park som fenomen har kommit att bli en kompromiss till följd av den
pågående urbanisering och förtätning som sker av våra städer. Denna pågående urbaniserings- och
förtätningsprocess medför högre ställda krav på ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter i
stadsmiljön. Det finns en omfattande forskning kring konventionella parker i stadsmiljö och vad
dessa bidrar med till den urbana staden men det finns få studier som berör pocket parks och vad de
kan bidra med till urban miljö.
Studien, som fokuserar på detta forskningsgap, konstaterade efter en fallstudie genomförd på tre
pocket parks i Köpenhamn att parktypen bidrog till stödjande, kulturella, och reglerande
ekosystemtjänster vilket det redogörs ytterligare för i studien. Utifrån litteraturstudiens resultat
dras slutsatser hur pocket parks kan bidra till sociala och hälsofrämjande egenskaper, däribland
vegetationens positiva association med psykiskt välbefinnande. Resultatet behandlar även den
balansgång och avvägning som ofta är nödvändig vid utformningen av en pocket park.

,

Green public spaces are critical to urban living and serve as valuable assets for all citizens in the
city. Pocket parks as a phenomenon has come to be a compromise on the ongoing urbanization and
densification process that is taking place of our cities. These ongoing processes entails higher
demands on ecological and social sustainability aspects in the urban environment. While there is
extensive research on conventional parks in urban settings and what they contribute to an urban
city, there are few studies that address pocket parks and what they can contribute to the urban
space.
The study, which focuses on this research gap, found after a case study conducted at three pocket
parks in Copenhagen that the park type contributed to supportive, cultural, and regulating
ecosystem services, which is further described in the study. Based on the results of the literature
review, conclusions are drawn about how pocket parks can contribute to social and health promoting
aspects, including the vegetation's positive association with mental well-being. The
result also addresses the balancing act and trade-offs that are often necessary when creating a
pocket park.

Main title:Pocket parks: Parken i den förtätande staden
Subtitle:en fallstudie i Köpenhamn
Authors:von Saurau, Oscar
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, ekosystemtjänster, Fickpark, Förtätning, Lommepark, Pocket parks, Urbanisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18142
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18142
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2022 10:33
Metadata Last Modified:19 Aug 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics