Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Erik, 2022. Malmös trädbestånd : en översikt av stadens inhemska och icke-inhemska träd. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Under 1980- och 1990-talen förlorade Malmö stad 40 000 träd i almsjukan,
vilket utgjorde en stor del av stadens trädbestånd. För att undvika att ett
liknande scenario inträffar igen har Malmö stad ändrat sin trädstrategi och
sedan förändringen används många olika trädarter i ett försök att bygga ett
trädbestånd som är mer motståndskraftigt mot sjukdomar och skadedjur. De
senaste decennierna har en mängd nya trädarter, en stor andel icke-inhemska,
introducerats i staden och i stadens parker. Malmö stad har tack vare sitt
arbete belönats med utmärkelsen Tree City of the World.
Samtidigt pågår det en debatt om användandet av icke-inhemska trädarter
kontra inhemska trädarter. Vissa menar att våra städer utgör en så pass
utmanande växtplats att få inhemska arter trivs eller når sin fulla potential i
våra urbana miljöer och menar därför att fler icke-inhemska trädarter som
trivs i dessa miljöer bör användas. Andra förespråkar en minskad användning
av icke-inhemska trädarter och menar att inhemska trädarter bör användas i
så stor utsträckning som möjligt, för att främja vår biologiska mångfald.
Vissa påpekar att trädets ålder och omgivande miljö, om det står i park eller
gatumiljö, kan ha större betydelse än om trädet är av inhemskt eller av ickeinhemsk art för gynnandet av biologisk mångfald.
I detta arbete har Malmö stads träddatabas analyserats för att visa
fördelningen av inhemska och icke-inhemska trädarter i Malmös innerstad
och i Malmös parker. Arbetet visar även i vilken utsträckning olika arter har
planterats innan och efter år 1980 i Malmös parker samt andelen inhemska
och icke-inhemska träd som planterats i Malmös olika parker under ett givet
år. Antalet inhemska och icke-inhemska träd i Malmös innerstad är i det
närmaste lika men andel äldre träd i Malmö är främst inhemska och andelen
yngre träd är främst icke-inhemska. Samma utveckling är ännu tydligare när
man ser till Malmös parker. Där en stor andel av parkernas unga träd är av
icke-inhemsk härkomst och en stor andel av de äldre träden är av inhemska
arter. Arbetet visar att det finns ett stort antal arter, både
inhemska och icke-inhemska, representerade i Malmös innerstad och i
stadens parker. Många arter finns representerade av endast ett fåtal träd
medans andra arter finns representerade i stort antal och är dominanta i vissa
parker, vilket kan utgöra en risk för parkens trädbestånd.

,

During the 1980s and 1990s, the city of Malmö lost 40,000 trees due to elm
disease, which made up a major part of the city's tree population. To avoid a
similar scenario occurring again, the City of Malmö has changed its tree
strategy and since the change, many different tree species have been used in
an attempt to build a tree population that is more resistant to diseases and
pests. In recent decades a variety of new tree species, most of non-native
origin, have been introduced in the city and in the city's parks. Thanks to the
work that has been made, the City of Malmö has been awarded the Tree City
of the World award.
At the same time, there is an ongoing debate about the use of non-native
tree species versus native tree species. Some believe that our urban
environments are too difficult for native species to develop well and
therefore believe that non-native tree species, that could develop well these
environments, should be used instead. Others prefer a decrease in the use of
non-native tree species and believe that native tree species should be used as
much as possible, to support our biodiversity. Some point out that the age of
the tree and the surrounding environment, whether it is in a park or street
environment, may be more important than if the tree is of native or nonnative nature for the benefit of biodiversity.
In this work, Malmö's tree database has been analyzed to show the
distribution of native and non-native tree species in Malmö's inner city and
in Malmö's parks. The work also shows the extent to which different species
have been planted before and after 1980 in Malmö's parks and the proportion
of native and non-native trees that have been planted in Malmö's various
parks during a given year. The number of native and non-native trees in
Malmö's city is almost equal, but the proportion of older trees in Malmö is
mainly native and the proportion of younger trees is mainly non-native. The
same development is even clearer when you look at Malmö's parks. Where a
large proportion of the parks young trees are of non-native origin and a large
proportion of the older trees are of native species. This work shows that there
are a large number of species, both native and non-native, represented in
Malmö’s inner city and in the city's parks. Many species are represented by
only a few trees while other species are represented in large numbers and are
dominant in some parks, which can pose a risk for the park's tree population.

Main title:Malmös trädbestånd
Subtitle:en översikt av stadens inhemska och icke-inhemska träd
Authors:Larsson, Erik
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Wiström, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd i Malmö, inhemska träd, icke-inhemska träd,, parker i Malmö,, Malmös träddatabas, Malmös trädbestånd, parkträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18257
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18257
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2023 06:21
Metadata Last Modified:24 Mar 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page