Home About Browse Search
Svenska


Grandell, Karl-Johan, 2023. Samplanerad drift över förvaltningsgränser : en fallstudie av Lunds kommuns grönyteskötsel i Södra Sandby och Revinge by. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Denna studie har utförts för att bidra till Lunds kommuns pilotprojekt i Södra Sandby och Revinge by, där samplanering av skötsel och underhåll av kommunens parker och anläggningar provats som en väg till effektivare utförande inom kommunens organisation.
Syftet har varit att undersöka utgångsläget för de av kommunens förvaltningar som är aktuella inom grönyteförvaltning, etablera gemensamma begrepp och diskutera kommunens förutsättningar för fortsatt samplanering.
Studien har genomförts genom att kommunens organisation för grönyteförvaltning beskrivits utifrån en organisationsteoretisk ram, och genom att internt material från kommunens pilotprojekt analyserats och diskuterats.
Resultatet består av en organisationsanalys, en analys av de olika centrala begreppen och förvaltningarnas underlag för samplanering. Organisationsanalysen visar att Lunds kommun har utvecklat parallella organisationer inom utemiljöförvaltning, fördelat över tre förvaltningar, som präglas av en hybrid mellan statscentrerad och marknadscentrerad styrning, och att deltagarna i pilotprojektets projektgrupp huvudsakligen representerar den taktiska nivån. Analysen av de centrala begreppen visar att förvaltningarnas gemensamma definitioner delvis är funktionella, men kan kompletteras utifrån den vetenskapliga litteraturen, och att definitionerna inte täcker in hela utemiljön som förvaltningarna ansvarar för. Analysen av förvaltningarnas underlag för samplanering visar att förvaltningarna byggt upp tre skilda system för att beskriva skötsel, och att underlagen i parkdatabasen dels är inkompletta.
Slutligen diskuteras de utmaningar som funnits i att identifiera de ingående begreppen och skötselklasserna, och utmaningar och möjligheter för framtida samplanering av skötsel och underhåll av Lunds kommuns parker och anläggningar. Utmaningarna i att identifiera skötselklasserna kopplas till förvaltningarnas parallella system för att beskriva drift och underhåll, samt att informationen i den gemensamma parkdatabasen är inkomplett eller otydligt registrerat. Identifierade utmaningar för framtida utökad samplanering är att förhålla sig till föränderliga omvärldsfaktorer, etablera gemensamma långsiktiga mål och komplexiteten i att involvera fler aktörer. Möjligheterna finns i att dra nytta av flera kompetenser och perspektiv i en löpande problemlösningsprocess, att utforska nya metoder och modeller för samplanering och att utöka samplaneringen till fler områden än ”parker” och ”anläggningar”.

,

This study contributes to Lund municipality's pilot project in Södra Sandby and Revinge by. Here, the municipality aims to co-plan and co-manage their green space maintenance to achieve more efficient execution within the municipality's organization.
The purpose of this study has been to examine the starting point for those of the municipality's departments that are performing green space management, establish common concepts and discuss the municipality's conditions for continued co-management.
The study has been carried out by describing the municipality's organization for green space management based on an organizational theoretical framework, and by analyzing and discussing internal material from the municipality's pilot project. Sammanfattning Abstract The result consists of an organizational analysis, an analysis of the various central concepts and the administrations' basis for co-planning. The organizational analysis shows that the municipality of Lund has developed parallel organizations, distributed over three administrations, which are a hybrid between state-centered and market-centered governance, and that the participants in the pilot project's project group mainly represent the tactical level. The analysis of the central concepts shows that the administrations' common definitions are partially functional, but can be amended based on the scientific literature, and that the definitions do not cover the entire urban open space which the administrations are responsible for. The analysis of the administrations' documentation for coplanning shows that the administrations have built three different systems to describe operations and management, and that the documentation in the park database is partly incomplete.
Finally, the challenges encountered in identifying the included maintenance classes are discussed, and the potential for future co-management and maintenance of Lund municipality's parks and facilities are described.
The challenges in identifying the management classes are linked to the administrations' parallel systems for describing operations and maintenance, as well as the fact that the information in the common park database is incomplete or unspecific. Identified challenges for future extended coplanning are relating to changing surrounding factors, establishing common long-term goals and the complexity of involving more actors. The opportunities lie in leveraging multiple competencies and perspectives in an ongoing problem-solving process, exploring new methods and models for coplanning, and expanding co-planning to more areas than "parks" and "facilities".

Main title:Samplanerad drift över förvaltningsgränser
Subtitle:en fallstudie av Lunds kommuns grönyteskötsel i Södra Sandby och Revinge by
Authors:Grandell, Karl-Johan
Supervisor:Randrup, Thomas and Sunding, Anna
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:organisationsteori, samplanering, samförvaltning, drift och underhåll, utemiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18652
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18652
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2023 07:12
Metadata Last Modified:24 Feb 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics